ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.99                                                                                                                                Listopad 2006

Požární stanice a požární zbrojnice

ČSN 73 5710

 

Fire stations and Fire houses

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 5710 z 1980-07-13.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                          76640
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

5          Druh a velikost objektu....................................................................................................................................................... 7

6          Umístění objektů................................................................................................................................................................. 7

7          Komunikace pro požární techniku a parkoviště............................................................................................................ 7

7.1       Přístupové komunikace pro požární techniku................................................................................................................ 7

7.2       Zabezpečení výjezdu požární techniky na veřejnou (účelovou) komunikaci............................................................ 9

7.3       Parkoviště............................................................................................................................................................................. 9

8          Požární bezpečnost staveb.............................................................................................................................................. 10

9          Šatny, umývárny a záchody.............................................................................................................................................. 10

10        Garáže pro požární techniku............................................................................................................................................ 10

11        Prostorové požadavky na místnosti pro denní a noční pohotovost.......................................................................... 13

12        Učebny, zasedací místnosti a kanceláře...................................................................................................................... 14

13        Spojová místnost............................................................................................................................................................... 14

14        Nástupní komunikace pro hasiče.................................................................................................................................. 14

15        Vrata a dveře....................................................................................................................................................................... 16

16        Osvětlení............................................................................................................................................................................. 16

17        Ochrana před nepřiznívými vlivy hluku a vibraci........................................................................................................... 17

18        Oplocení.............................................................................................................................................................................. 17

19        Vodovod............................................................................................................................................................................... 17

20        Vytápění............................................................................................................................................................................... 17

21        Vzduchotechnika................................................................................................................................................................ 18

22        Elektrická a silová zařízení............................................................................................................................................... 18

23        Náhradní zdroj elektrické energie.................................................................................................................................. 18

24        Prostory technického zázemí požární stanice.............................................................................................................. 19

25        Výcvikové prostory.............................................................................................................................................................. 20


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně názvosloví objektů, rozměrů místností a jsou vypuštěny přílohy s ohledem na současné požadavky pro výkon služby v jednotkách požární ochrany. Doplněno je bezbariérové řešení výjezdu přes veřejnou komunikaci pro chodce.

Souvisící ČSN

ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

ČSN 10 5004 Kompresory. Stacionární a přenosné vzduchové kompresory. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci, montáž, provoz a údržbu

ČSN EN 1012-1 (10 5012) Kompresory a vývěvy - Požadavky bezpečnosti - Část 1: Kompresory

ČSN 10 5190 Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny

ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení

ČSN 12 7040 Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-5-51 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 60079-14 (33 2320) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)

ČSN ISO 8528-2 (33 3140) Střídavá zdrojová soustrojí poháněná spalovacími motory - Část 2: Motory

ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení - Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 50272-2 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 2: Staniční baterie

ČSN 36 5601 Systémy silniční dopravní signalizace

ČSN 36 5601-1 Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky. Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu

ČSN 38 5422 Strojovny elektrických zdrojových soustrojí

ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak £ 5 bar -
Provozní požadavky

ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny - Plnění a stáčení - Výdejní čerpací stanice

ČSN 69 0010-1-1 Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Část 1.1: Základní část - Všeobecná ustanovení a terminologie

ČSN EN ISO 717-1-3 (73 0531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1 až Část 3

ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků -
požadavky

ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací


Strana 4

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 75 2411 Zdroje požární vody

ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami - Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších právních předpisů

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Vypracování normy

Zpracovatel: MV-GŘ HZS ČR, IČ 00007064, kpt. Bc. Milan Šíma, npor. Ing. Pavel Dekret, spolupráce: Ing. Karel Dvořáček, Ing. Zdeněk Klápa, Ing. Miroslav Koščo, Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Ing. Jaroslava Kramlová, Doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Miroslav Praxl, Ing. Petr Novák, Ing. Arch. Petr Syrový CSc., Ing. Zora Šachlová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma stanoví zásady pro navrhování pouze objektů a prostorů určených pro výkon služby jednotek požární ochrany (dále jen „jednotky PO“), dalších provozů se netýká (např. kancelář HZS). Norma platí pro navrhování nových objektů a prostorů. Pro rekonstrukce stávajících staveb se uplatňuje přiměřeně.-- Vynechaný text --