ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.120.25                                                                                                                                       Září 2006

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí
odolných proti zemětřesení -
Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení
a pravidla pro pozemní stavby

ČSN
EN 1998-1

73 0036

 

Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings

Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1: Règles générales, actions sismiques
et règles pour les bâtiments

Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 1: Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln
für Hochbauten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1998-1:2004. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1998-1:2004. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1998-1 (73 0036) z března 2005.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76413
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Všeobecně

ČSN EN 1998-1 přejímá evropskou normu EN 1998-1:2004 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby, včetně jejích příloh A, B a C. Nahradí předběžnou normu ČSN P ENV 1998-1-1:1998 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1-1: Obecné zásady - Seizmická zatížení a obecné požadavky na konstrukce, včetně jejího národního aplikačního dokumentu, která bude zrušena po zavedení příslušného souboru EN Eurokódů, nejpozději do března 2010.

Součástí ČSN EN 1998-1 je národní příloha NA k ČSN EN 1998-1, která určuje národně stanovené
parametry (NSP) platné pro území České republiky.

Podmínky pro používání normy ČSN EN 1998-1

Norma ČSN EN 1998-1 zahrnuje:

      národní předmluvu;

      hlavní text s přílohami A až C;

      národní přílohu.

Národní předmluva poskytuje pokyny pro používání normy v České republice.

Hlavní text s přílohami A až C je identickým překladem evropské normy EN 1998-1.

Národní příloha určuje národně stanovené parametry (NSP) v těch článcích evropské normy EN 1998-1, v nichž je dovolena národní volba.

Tyto národně stanovené parametry mají pro stavby umístěné na území České republiky normativní charakter.

Národně stanovené parametry se určují v následujících článcích:

      1.1.2(7);

      2.1(1)P POZNÁMKA 1, 2.1(1)P POZNÁMKA 3;

      3.1.1(4), 3.1.2(1), 3.2.1(1),(2),(3), 3.2.1(4), 3.2.1(5), 3.2.2.1(4), 3.2.2.2(1)P, 3.2.2.3(1)P, 3.2.2.5(4)P;

      4.2.3.2(8), 4.2.4(2)P, 4.2.5(5)P, 4.3.3.1(4), 4.3.3.1(8), 4.4.2.5(2), 4.4.3.2(2);

      5.2.1(5), 5.2.2.2(10), 5.2.4(1),(3), 5.4.3.5.2(1), 5.8.2(3), 5.8.2(4), 5.8.2(5), 5.11.1.3.2(3), 5.11.1.4, 5.11.1.5(2),
5.11.3.4(7)e;

      6.1.2(1), 6.1.3(1), 6.2(3), 6.2(7), 6.5.5(7), 6.7.4(2);

      7.1.2(1), 7.1.3(1),(3), 7.1.3(4), 7.7.2(4);

      8.3(1);

      9.2.1(1), 9.2.2(1), 9.2.3(1), 9.2.4(1), 9.3(2) POZNÁMKA 1, 9.3(2) POZNÁMKA 2, 9.3(3), 9.3(4)
POZNÁMKA 1, 9.3(4) POZNÁMKA 2, 9.5.1(5), 9.6(3), 9.7.2(1), 9.7.2(2)b, 9.7.2(2)c, 9.7.2(5);

      10.3(2)P.

Národní příloha také určuje uplatnění informativních příloh A a B, poskytuje doplňující informace pro používání ČSN EN 1998-1 v České republice.

ČSN EN 1998-1 se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb společně s ČSN EN 1990 až
ČSN EN 1999.

ČSN EN 1998-1 (stejně tak jako další Eurokódy) rozlišuje zásady a aplikační pravidla (článek 1.4), které se používají v České republice jako normativní.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1998-1 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1998-1 z března 2005 převzala EN 1998-1 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.


Strana 3

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1990:2002 zavedena v ČSN EN 1990:2004 (73 0002) Eurokód - Zásady navrhování konstrukcí

EN 1992-1-1 zavedena v ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, vyhlášením ve Věstníku*)

EN 1993-1-1 zavedena v ČSN EN 1993-1-1 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, vyhlášením ve Věstníku *)

EN 1994-1-1 zavedena v ČSN EN 1994-1-1 (73 1470) Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 1995-1-1 zavedena v ČSN EN 1995-1-1 (73 1701) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, vyhlášením ve Věstníku *)

EN 1996-1-1 zavedena v ČSN EN 1996-1-1 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, vyhlášením ve Věstníku *)

EN 1997-1 zavedena v ČSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla, vyhlášením ve Věstníku *)

ISO 1000 zavedena v ČSN ISO 1000 (01 1301) Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek

EN 1090-1 dosud nezavedena

EN 12512 zavedena v ČSN EN 12512 (73 1769) Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EEC z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Upozornění na národní přílohu

Tato norma se musí pro stavby umístěné na území České republiky používat s národní přílohou NA, která obsahuje údaje platné pro území ČR.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly doplněny národní poznámky odkazující na články národní přílohy.

Vypracování normy

Zpracovatel:     Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, IČ 68378297
Prof. Ing. Ondřej Fischer, DrSc. a prof. Ing. dr.h.c. Miroš Pirner, DrSc.

Technická normalizační komise: TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí

Pracovnice Českého normalizačního institutu: Ing. Zuzana Aldabaghová

_______________

*)    Přejímání jednotlivých částí Eurokódů EN 1991 až EN 1999 překladem bude průběžně oznamováno ve Věstníku
ÚNMZ. Předpokládá se, že do konce roku 2008 budou převzaty všechny části Eurokódů EN 1991 až EN 1999.


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 1998-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Prosinec 2004

ICS 91.120.25                               Nahrazuje ENV 1998-1-1:1994, ENV 1998-1-2:1994, ENV 1998-1-3:1995

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení -
Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General
rules, seismic actions and rules for buildings

 

Eurocode 8: Calcul des structures pour leur
résistance aux séismes - Partie 1: Règles
générales, actions sismiques et règles pour
les bâtiments

Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen
Erdbeben
- Teil 1: Grundlagen,
Erdbebeneinwirkungen und Regeln
für Hochbauten

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-04-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska,Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 1998-1:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................................... 14

1                 Všeobecně................................................................................................................................................................... 18

1.1             Rozsah platnosti......................................................................................................................................................... 18

1.1.1          Rozsah platnosti EN 1998........................................................................................................................................ 18

1.1.2          Rozsah platnosti EN 1998-1..................................................................................................................................... 18

1.1.3          Další části EN 1998.................................................................................................................................................... 19

1.2             Citované normativní dokumenty............................................................................................................................... 19

1.2.1          Citované obecné normativní dokumenty................................................................................................................ 19

1.2.2          Další citované normativní dokumenty..................................................................................................................... 19

1.3             Předpoklady................................................................................................................................................................. 20

1.4             Rozlišení zásad a aplikačních pravidel................................................................................................................... 20

1.5             Termíny a definice....................................................................................................................................................... 20

1.5.1          Termíny společné všem Eurokódům...................................................................................................................... 20

1.5.2          Další termíny používané v EN 1998......................................................................................................................... 20

1.6             Značky........................................................................................................................................................................... 21

1.6.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 21

1.6.2          Další značky použité v EN 1998-1, kapitola 2 a 3.................................................................................................. 21

1.6.3          Další značky, použité v EN 1998-1, kapitola 4....................................................................................................... 22

1.6.4          Další značky, použité v EN 1998-1, kapitola 5....................................................................................................... 22

1.6.5          Další značky použité v EN 1998-1, kapitola 6........................................................................................................ 25

1.6.6          Další značky použité v EN 1998-1, kapitola 7........................................................................................................ 26

1.6.7          Další značky použité v EN 1998-1, kapitola 8........................................................................................................ 27

1.6.8          Další značky použité v EN 1998-1, kapitola 9........................................................................................................ 27

1.6.9          Další značky použité v EN 1998-1, kapitola 10...................................................................................................... 28

1.7             Jednotky S.I.................................................................................................................................................................. 28

2                 Požadavky na konstrukce a kritéria jejich splnění................................................................................................ 29

2.1             Základní požadavky..................................................................................................................................................... 29

2.2             Kriteria splnění požadavků........................................................................................................................................ 30

2.2.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 30

2.2.2          Mezní stav únosnosti.................................................................................................................................................. 30

2.2.3          Mezní stav omezeného poškození........................................................................................................................... 30

2.2.4          Zvláštní opatření.......................................................................................................................................................... 31

2.2.4.1       Projekt........................................................................................................................................................................... 31

2.2.4.2       Základy.......................................................................................................................................................................... 31

2.2.4.3       Zajištění kvality............................................................................................................................................................. 31

3                 Základové podmínky a seizmické zatížení.............................................................................................................. 31

3.1             Základové podmínky................................................................................................................................................... 31

3.1.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 31

3.1.2          Typy základových půd................................................................................................................................................. 32

3.2             Seizmické zatížení....................................................................................................................................................... 33

3.2.1          Seizmické oblasti........................................................................................................................................................ 33


Strana 7

Strana

3.2.2          Základní vyjádření seizmického zatížení................................................................................................................. 33

3.2.2.1       Všeobecně................................................................................................................................................................... 33

3.2.2.2       Spektrum vodorovné pružné odezvy........................................................................................................................ 34

3.2.2.3       Spektrum svislé pružné odezvy................................................................................................................................ 37

3.2.2.4       Návrhový posun základové půdy.............................................................................................................................. 37

3.2.2.5       Návrhové spektrum pro výpočet v pružné oblasti.................................................................................................. 38

3.2.3          Jiná vyjádření seizmického zatížení......................................................................................................................... 39

3.2.3.1       Časový průběh pohybu.............................................................................................................................................. 39

3.2.3.2       Prostorový model seizmického zatížení.................................................................................................................. 39

3.2.4          Kombinace seizmického zatížení s jinými zatíženími........................................................................................... 39

4                 Navrhování pozemních staveb.................................................................................................................................. 40

4.1             Všeobecně................................................................................................................................................................... 40

4.1.1          Rozsah platnosti......................................................................................................................................................... 40

4.2             Charakteristiky pozemních staveb odolných proti zemětřesení......................................................................... 40

4.2.1          Základní principy navrhování..................................................................................................................................... 40

4.2.1.1       Jednoduchost konstrukce......................................................................................................................................... 40

4.2.1.2       Jednotnost, symetrie a statická neurčitost............................................................................................................. 40

4.2.1.3       Odolnost a tuhost v obou směrech......................................................................................................................... 41

4.2.1.4       Odolnost a tuhost v kroucení.................................................................................................................................... 41

4.2.1.5       Podlaží jako diafragma.............................................................................................................................................. 41

4.2.1.6       Přiměřené základy...................................................................................................................................................... 41

4.2.2          Primární a sekundární prvky z hlediska seizmicity............................................................................................... 41

4.2.3          Kritéria pravidelnosti konstrukce.............................................................................................................................. 42

4.2.3.1       Všeobecně................................................................................................................................................................... 42

4.2.3.2       Kritéria pravidelnosti v půdorysu.............................................................................................................................. 42

4.2.3.3       Kritéria pravidelnosti po výšce.................................................................................................................................. 43

4.2.4          Součinitele kombinace pro proměnná zatížení..................................................................................................... 44

4.2.5          Třídy významu a součinitele významu...................................................................................................................... 45

4.3             Analýza konstrukce..................................................................................................................................................... 45

4.3.1          Model............................................................................................................................................................................. 45

4.3.2          Náhodné vlivy krutu..................................................................................................................................................... 46

4.3.3          Metody výpočtu............................................................................................................................................................. 46

4.3.3.1       Všeobecně................................................................................................................................................................... 46

4.3.3.2       Metoda výpočtu pomocí příčných sil........................................................................................................................ 47

4.3.3.3       Modální analýza pomocí spektra odezvy................................................................................................................. 49

4.3.3.4       Nelineární metody....................................................................................................................................................... 50

4.3.3.5       Kombinace účinků složek seizmického zatížení................................................................................................... 52

4.3.4          Výpočet posunu........................................................................................................................................................... 54

4.3.5          Nenosné prvky............................................................................................................................................................. 54

4.3.5.1       Všeobecně................................................................................................................................................................... 54

4.3.5.2       Posouzení..................................................................................................................................................................... 54

4.3.5.3       Součinitele významu................................................................................................................................................... 55

4.3.5.4       Součinitele duktility..................................................................................................................................................... 55


Strana 8

Strana

4.3.6          Další opatření pro rámy s vyzdívkou........................................................................................................................ 55

4.3.6.1       Všeobecně................................................................................................................................................................... 55

4.3.6.2       Požadavky a kriteria.................................................................................................................................................... 56

4.3.6.3       Nepravidelnosti vlivem vyzdívek................................................................................................................................ 56

4.3.6.4       Omezení poškození vyzdívek..................................................................................................................................... 56

4.4             Posouzení bezpečnosti.............................................................................................................................................. 57

4.4.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 57

4.4.2          Mezní stav..................................................................................................................................................................... 57

4.4.2.1       Všeobecně................................................................................................................................................................... 57

4.4.2.2       Podmínka odolnosti................................................................................................................................................... 57

4.4.2.3       Podmínka celkové a lokální duktility........................................................................................................................ 58

4.4.2.4       Podmínka rovnováhy.................................................................................................................................................. 58

4.4.2.5       Odolnost horizontálních diafragmat........................................................................................................................ 59

4.4.2.6       Odolnost základů........................................................................................................................................................ 59

4.4.2.7       Podmínka seizmických spár..................................................................................................................................... 59

4.4.3          Omezené poškození................................................................................................................................................... 60

4.4.3.1       Všeobecně................................................................................................................................................................... 60

4.4.3.2       Omezení mezipodlažního posunu........................................................................................................................... 60

5                 Zvláštní pravidla pro betonové pozemní stavby..................................................................................................... 60

5.1             Všeobecně................................................................................................................................................................... 60

5.1.1          Rozsah platnosti......................................................................................................................................................... 60

5.1.2          Termíny a definice....................................................................................................................................................... 61

5.2             Koncepce navrhování................................................................................................................................................. 62

5.2.1          Kapacita rozptylu energie a třídy duktility................................................................................................................ 62

5.2.2          Typy konstrukcí a součinitel duktility........................................................................................................................ 63

5.2.2.1       Typy konstrukcí............................................................................................................................................................ 63

5.2.2.2       Součinitel duktility pro vodorovné seizmické zatížení........................................................................................... 63

5.2.3          Kritéria navrhování...................................................................................................................................................... 65

5.2.3.1       Všeobecně................................................................................................................................................................... 65

5.2.3.2       Podmínka lokální odolnosti...................................................................................................................................... 65

5.2.3.3       Pravidlo kapacitního návrhu...................................................................................................................................... 65

5.2.3.4       Podmínka lokální duktility.......................................................................................................................................... 65

5.2.3.5       Statická neurčitost konstrukce.................................................................................................................................. 66

5.2.3.6       Sekundární seizmické prvky a odolnosti................................................................................................................ 66

5.2.3.7       Zvláštní dodatečná opatření...................................................................................................................................... 66

5.2.4          Posouzení bezpečnosti.............................................................................................................................................. 67

5.3             Navrhování podle EN 1992-1-1................................................................................................................................ 67

5.3.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 67

5.3.2          Materiály........................................................................................................................................................................ 67

5.3.3          Součinitel duktility........................................................................................................................................................ 67

5.4             Návrh pro třídu duktility M (střední)........................................................................................................................... 67

5.4.1          Geometrická omezení a materiály........................................................................................................................... 67


Strana 9

Strana

5.4.1.1       Požadavky na materiál............................................................................................................................................... 67

5.4.1.2       Geometrická omezení................................................................................................................................................ 68

5.4.2          Účinky návrhového zatížení........................................................................................................................................ 68

5.4.2.1       Všeobecně................................................................................................................................................................... 68

5.4.2.2       Nosníky......................................................................................................................................................................... 68

5.4.2.3       Sloupy............................................................................................................................................................................ 69

5.4.2.4       Zvláštní ustanovení pro duktilní stěny..................................................................................................................... 70

5.4.2.5       Zvláštní ustanovení pro velké slabě vyztužené stěny............................................................................................ 72

5.4.3          Posudek mezního stavu a konstrukční uspořádání............................................................................................. 72

5.4.3.1       Nosníky......................................................................................................................................................................... 72

5.4.3.2       Sloupy............................................................................................................................................................................ 74

5.4.3.3       Styky nosníků a sloupů.............................................................................................................................................. 76

5.4.3.4       Duktilní stěny................................................................................................................................................................ 76

5.4.3.5       Velké stěny slabě vyztužené...................................................................................................................................... 79

5.5             Návrh pro třídu duktility H (velká).............................................................................................................................. 80

5.5.1          Geometrická omezení a materiály........................................................................................................................... 80

5.5.1.1       Požadavky na materiály.............................................................................................................................................. 80

5.5.1.2       Geometrická omezení................................................................................................................................................ 80

5.5.2          Účinky návrhového zatížení........................................................................................................................................ 81

5.5.2.1       Nosníky......................................................................................................................................................................... 81

5.5.2.2       Sloupy............................................................................................................................................................................ 81

5.5.2.3       Styky nosníku a sloupu.............................................................................................................................................. 81

5.5.2.4       Duktilní stěny................................................................................................................................................................ 82

5.5.3          Posudek mezního stavu únosnosti a konstrukční uspořádání.......................................................................... 82

5.5.3.1       Nosníky......................................................................................................................................................................... 82

5.5.3.2       Sloupy............................................................................................................................................................................ 83

5.5.3.3       Styky nosníku a sloupu.............................................................................................................................................. 84

5.5.3.4       Duktilní stěny................................................................................................................................................................ 86

5.5.3.5       Sdružující prvky sdružených stěn.............................................................................................................................. 89

5.6             Ustanovení pro kotvení a stykování.......................................................................................................................... 89

5.6.1          Obecně.......................................................................................................................................................................... 89

5.6.2          Kotvení výztuže............................................................................................................................................................. 90

5.6.2.1       Sloupy............................................................................................................................................................................ 90

5.6.2.2       Nosníky......................................................................................................................................................................... 90

5.6.3          Stykování prutů............................................................................................................................................................. 91

5.7             Navrhování a konstrukční uspořádání sekundárních seizmických prvků......................................................... 91

5.8             Prvky betonového základu......................................................................................................................................... 92

5.8.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 92

5.8.2          Ztužidla a základové pásy.......................................................................................................................................... 92

5.8.3          Spojení svislých prvků se základovými pásy nebo stěnami............................................................................... 93

5.8.4          Piloty betonované do vrtu a pilotové hlavice........................................................................................................... 93

5.9             Lokální účinky vyzdívky nebo betonových výplní..................................................................................................... 93


Strana 10

Strana

5.10           Opatření pro betonová diafragmata......................................................................................................................... 94

5.11           Prefabrikované betonové konstrukce...................................................................................................................... 95

5.11.1        Všeobecně................................................................................................................................................................... 95

5.11.1.1    Rozsah a typy konstrukcí........................................................................................................................................... 95

5.11.1.2    Hodnocení prefabrikovaných konstrukcí................................................................................................................. 95

5.11.1.3    Kritéria navrhování...................................................................................................................................................... 96

5.11.1.4    Součinitele duktility..................................................................................................................................................... 96

5.11.1.5    Posouzení dočasných situací................................................................................................................................... 97

5.11.2        Spoje prefabrikovaných prvků................................................................................................................................... 97

5.11.2.1    Všeobecně................................................................................................................................................................... 97

5.11.2.2    Posouzení odolnosti spojů....................................................................................................................................... 98

5.11.3        Prvky............................................................................................................................................................................... 98

5.11.3.1    Nosníky......................................................................................................................................................................... 98

5.11.3.2    Sloupy............................................................................................................................................................................ 98

5.11.3.3    Spoje nosníku se sloupem....................................................................................................................................... 98

5.11.3.4    Prefabrikované stěny z velkých panelů.................................................................................................................... 98

5.11.3.5    Diafragmata................................................................................................................................................................. 100

6                 Zvláštní pravidla pro ocelové pozemní stavby........................................................................................................ 100

6.1             Všeobecně................................................................................................................................................................... 100

6.1.1          Rozsah platnosti......................................................................................................................................................... 100

6.1.2          Koncepce navrhování................................................................................................................................................. 101

6.1.3          Posouzení bezpečnosti.............................................................................................................................................. 101

6.2             Materiály........................................................................................................................................................................ 102

6.3             Typy konstrukcí a součinitele duktility...................................................................................................................... 103

6.3.1          Typy konstrukcí............................................................................................................................................................ 103

6.3.2          Součinitele duktility..................................................................................................................................................... 105

6.4             Analýza konstrukce..................................................................................................................................................... 106

6.5             Kritéria navrhování a pravidla pro konstrukční uspořádání disipativních konstrukcí,
společná pro všechny jejich typy.............................................................................................................................. 106

6.5.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 106

6.5.2          Kritéria navrhování disipativní konstrukce.............................................................................................................. 106

6.5.3          Pravidla pro navrhování disipativních prvků tlačených nebo ohýbaných........................................................... 106

6.5.4          Pravidla pro navrhování tažených prvků.................................................................................................................. 107

6.5.5          Pravidla pro navrhování spojů v disipativních zónách.......................................................................................... 107

6.6             Pravidla pro navrhování a pro konstrukční úpravy rámů odolávajících momentům....................................... 107

6.6.1          Kritéria navrhování...................................................................................................................................................... 107

6.6.2          Nosníky......................................................................................................................................................................... 108

6.6.3          Sloupy............................................................................................................................................................................ 108

6.6.4          Spoje nosníku se sloupem....................................................................................................................................... 109

6.7             Navrhování a pravidla pro konstrukční uspořádání rámů s centrickým ztužením........................................... 110

6.7.1          Kritéria navrhování...................................................................................................................................................... 110

6.7.2          Výpočet.......................................................................................................................................................................... 111

6.7.3          Diagonály...................................................................................................................................................................... 111

6.7.4          Nosníky a sloupy......................................................................................................................................................... 112


Strana 11

Strana

6.8             Navrhování a pravidla pro konstrukční uspořádání rámů s excentrickým ztužením......................................... 112

6.8.1          Kritéria navrhování......................................................................................................................................................... 112

6.8.2          Seizmické spojovací články......................................................................................................................................... 113

6.8.3          Prvky bez seizmických spojovacích článků............................................................................................................... 115

6.8.4          Přípoje seizmických spojovacích článků................................................................................................................... 115

6.9             Pravidla pro navrhování konstrukcí ve tvaru obráceného kyvadla......................................................................... 116

6.10           Pravidla pro navrhování ocelových konstrukcí s betonovými jádry nebo betonovými stěnami
a rámů odolávajících momentům, kombinovaných se ztužením bez excentricit nebo s výplní....................... 116

6.10.1        Konstrukce s betonovými jádry nebo betonovými stěnami................................................................................... 116

6.10.2        Rámy odolávající momentům kombinované s centrickým ztužením................................................................... 116

6.10.3        Rámy odolávající momentům kombinované s výplněmi....................................................................................... 116

6.11           Kontrola návrhu a provedení konstrukce................................................................................................................... 116

7                 Zvláštní pravidla pro spřažené ocelobetonové pozemní stavby............................................................................ 117

7.1             Všeobecně...................................................................................................................................................................... 117

7.1.1          Rozsah............................................................................................................................................................................. 117

7.1.2          Koncepce navrhování.................................................................................................................................................... 117

7.1.3          Posouzení bezpečnosti................................................................................................................................................ 118

7.2             Materiály........................................................................................................................................................................... 118

7.2.1          Beton................................................................................................................................................................................ 118

7.2.2          Betonářská výztuž........................................................................................................................................................... 118

7.3             Typy konstrukcí a součinitele duktility........................................................................................................................ 118

7.3.1          Typy konstrukcí............................................................................................................................................................... 118

7.3.2          Součinitele duktility........................................................................................................................................................ 119

7.4             Analýza konstrukce........................................................................................................................................................ 120

7.4.1          Rozsah platnosti............................................................................................................................................................ 120

7.4.2          Tuhost průřezů............................................................................................................................................................... 120

7.5             Kritéria navrhování a pravidla pro konstrukční uspořádání pro disipativní chování konstrukce,
společná pro všechny typy konstrukcí........................................................................................................................ 120

7.5.1          Všeobecně...................................................................................................................................................................... 120

7.5.2          Kritéria navrhování disipativních konstrukcí.............................................................................................................. 121

7.5.3          Plastická odolnost disipativních zón.......................................................................................................................... 121

7.5.4          Pravidla pro konstrukční uspořádání spřažených spojů v disipativních zónách................................................ 121

7.6             Pravidla pro prvky........................................................................................................................................................... 123

7.6.1          Všeobecně...................................................................................................................................................................... 123

7.6.2          Ocelové nosníky spřažené s deskou......................................................................................................................... 124

7.6.3          Spolupůsobící šířka desky........................................................................................................................................... 126

7.6.4          Zcela obetonované spřažené sloupy......................................................................................................................... 128

7.6.5          Částečně obetonované prvky...................................................................................................................................... 129

7.6.6          Vyplněné spřažené sloupy........................................................................................................................................... 130

7.7             Navrhování a pravidla pro konstrukční uspořádání rámů odolávajících momentům....................................... 130

7.7.1          Zvláštní kritéria............................................................................................................................................................... 130

7.7.2          Výpočet............................................................................................................................................................................. 130

7.7.3          Pravidla pro nosníky a sloupy...................................................................................................................................... 130


Strana 12

Strana

7.7.4          Spoje nosníku se sloupem....................................................................................................................................... 131

7.7.5          Podmínky zanedbání spřaženého charakteru nosníku s deskou..................................................................... 131

7.8             Navrhování a pravidla pro konstrukční uspořádání spřažených rámů se ztužidly bez excentricit................ 131

7.8.1          Zvláštní kritéria............................................................................................................................................................. 131

7.8.2          Výpočet.......................................................................................................................................................................... 131

7.8.3          Diagonály...................................................................................................................................................................... 131

7.8.4          Nosníky a sloupy......................................................................................................................................................... 131

7.9             Navrhování a pravidla pro konstrukční uspořádání spřažených rámů se ztužidly s excentricitami............. 131

7.9.1          Zvláštní kritéria............................................................................................................................................................. 131

7.9.2          Výpočet.......................................................................................................................................................................... 132

7.9.3          Spojovací články.......................................................................................................................................................... 132

7.9.4          Prvky bez seizmických spojovacích článků............................................................................................................. 132

7.10           Navrhování a pravidla pro konstrukční uspořádání systémů z ocelobetonových smykových stěn
spřažených s ocelovými prvky................................................................................................................................... 132

7.10.1        Zvláštní kritéria............................................................................................................................................................. 132

7.10.2        Výpočet.......................................................................................................................................................................... 133

7.10.3        Pravidla pro konstrukční uspořádání spřažených stěn třídy duktility M............................................................. 133

7.10.4        Pravidla pro konstrukční uspořádání sdružujících nosníků třídy duktility M..................................................... 134

7.10.5        Doplňující pravidla pro konstrukční uspořádání pro třídu duktility H................................................................. 134

7.11           Navrhování a pravidla pro konstrukční uspořádání spřažených smykových stěn z ocelových plechů........ 134

7.11.1        Zvláštní kritéria............................................................................................................................................................. 134

7.11.2        Výpočet.......................................................................................................................................................................... 135

7.11.3        Pravidla pro konstrukční uspořádání...................................................................................................................... 135

7.12           Kontrola návrhu a provedení konstrukce................................................................................................................ 135

8                 Zvláštní pravidla pro dřevěné pozemní stavby....................................................................................................... 136

8.1             Všeobecně................................................................................................................................................................... 136

8.1.1          Rozsah platnosti......................................................................................................................................................... 136

8.1.2          Definice......................................................................................................................................................................... 136

8.1.3          Zásady navrhování...................................................................................................................................................... 136

8.2             Materiály a vlastnosti disipativních zón................................................................................................................... 136

8.3             Třídy duktility a součinitele duktility.......................................................................................................................... 137

8.4             Analýza konstrukce..................................................................................................................................................... 138

8.5             Pravidla pro konstrukční uspořádání...................................................................................................................... 138

8.5.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 138

8.5.2          Pravidla pro konstrukční uspořádání spojů........................................................................................................... 138

8.5.3          Pravidla pro konstrukční uspořádání vodorovných diafragmat.......................................................................... 138

8.6             Posouzení bezpečnosti.............................................................................................................................................. 139

8.7             Kontrola návrhu a provedení stavby......................................................................................................................... 139

9                 Zvláštní pravidla pro zděné pozemní stavby........................................................................................................... 139

9.1             Rozsah platnosti......................................................................................................................................................... 139

9.2             Materiály a způsoby vazby.......................................................................................................................................... 140

9.2.1          Typy zdicích prvků........................................................................................................................................................ 140

9.2.2          Minimální pevnost zdicích prvků............................................................................................................................... 140


Strana 13

Strana

9.2.3          Malta.............................................................................................................................................................................. 140

9.2.4          Vazba zdiva................................................................................................................................................................... 140

9.3             Typy konstrukce a součinitele duktility.................................................................................................................... 140

9.4             Analýza konstrukce..................................................................................................................................................... 141

9.5             Kritéria navrhování a pravidla pro konstrukce........................................................................................................ 142

9.5.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 142

9.5.2          Další požadavky na nevyztužené zdivo vyhovující EN 1998-1.............................................................................. 142

9.5.3          Další požadavky na sevřené zdivo........................................................................................................................... 142

9.5.4          Další požadavky na vyztužené zdivo......................................................................................................................... 143

9.6             Posouzení bezpečnosti.............................................................................................................................................. 144

9.7             Pravidla pro „jednoduché zděné stavby“................................................................................................................. 144

9.7.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 144

9.7.2          Pravidla......................................................................................................................................................................... 144

10              Izolace v základech..................................................................................................................................................... 146

10.1           Rozsah platnosti......................................................................................................................................................... 146

10.2           Definice......................................................................................................................................................................... 146

10.3           Základní požadavky..................................................................................................................................................... 147

10.4           Kriteria splnění požadavků........................................................................................................................................ 147

10.5           Obecná návrhová ustanovení .................................................................................................................................. 148

10.5.1        Obecná ustanovení pro izolátorové jednotky......................................................................................................... 148

10.5.2        Omezení nežádoucích pohybů................................................................................................................................. 148

10.5.3        Omezení rozdílných seizmických pohybů podloží................................................................................................. 148

10.5.4        Omezení posunů vzhledem k okolnímu terénu a konstrukcím.......................................................................... 148

10.5.5        Zásady navrhování staveb izolovaných v základu.................................................................................................. 148

10.6           Seizmické zatížení....................................................................................................................................................... 148

10.7           Součinitel duktility........................................................................................................................................................ 149

10.8           Vlastnosti izolačního systému.................................................................................................................................. 149

10.9           Analýza konstrukce..................................................................................................................................................... 149

10.9.1        Všeobecně................................................................................................................................................................... 149

10.9.2        Ekvivalentní lineární výpočet...................................................................................................................................... 149

10.9.3        Zjednodušený lineární výpočet................................................................................................................................. 150

10.9.4        Zjednodušená lineární modální analýza................................................................................................................ 151

10.9.5        Řešení časového průběhu........................................................................................................................................ 151

10.9.6        Nenosné prvky............................................................................................................................................................. 151

10.10         Posouzení bezpečnosti při mezním stavu únosnosti.......................................................................................... 151

Příloha A (informativní) Spektrum pružné odezvy - posunu................................................................................................... 153

Příloha B (informativní) Určení výsledného posunu pro nelineární statickou analýzu
(metoda postupného přitěžování)............................................................................................................................ 154

Příloha C (normativní) Návrh desky z ocelobetonových spřažených nosníků ve styku sloupu s příčníkem
v rámech odolávajících momentům........................................................................................................................ 157

Národní příloha NA (informativní)............................................................................................................................................... 164


Strana 14

Předmluva

Tato norma EN 1998-1:2004 byla vypracována technickou komisí CEN/TC 250 „Eurokódy pro stavební konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání; národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do března 2010.

Tento dokument nahrazuje ENV 1998-1-1:1994, ENV 1998-1-2:1994 a ENV 1998-1-3:1995.

CEN/TC 250 je zodpovědná za všechny Eurokódy pro stavební konstrukce.

Přílohy A a B jsou informativní, příloha C je normativní.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.-- Vynechaný text --