ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40; 91.100.15                                                                                                                        Únor 2006

Volně stojící komíny -
Část 5: Materiál pro zděné vložky -
Specifikace výrobků

ČSN
EN 13084-5

73 4220

 

Free-standing chimneys - Part 5: Material for brick liners - Product specifications

Cheminées autoportantes - Partie 5: Matériaux pour conduits intérieurs en terre cuite - Spécification du produit

Freistehende Industrieschornsteine - Teil 5: Baustoffe für Innenrohre aus Mauerwerk - Produktfestlegungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13084-5:2005. Evropská norma EN 13084-5:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13084-5:2005. The European Standard EN 13084-5:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75207
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 197-1 zavedena v ČSN EN 197-1 (72 2101) Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

EN 772-7 zavedena v ČSN EN 772-7 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 7: Stanovení nasákavosti varem pálených zdicích prvků pro izolační vrstvy proti vlhkosti

EN 772-16 zavedena v ČSN EN 772-16 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů

EN 772-20 zavedena v ČSN EN 772-20 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch zdicích prvků

EN 993-1 zavedena v ČSN EN 993-1 (72 6020) Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a skutečné pórovitosti

EN 993-5 zavedena v ČSN EN 993-5 (72 6020) Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena

EN 993-6 zavedena v ČSN EN 993-6 (72 6020) Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 6: Stanovení pevnosti v ohybu při teplotě místnosti

CEN/TS 993-11 zavedena v ČSN P CEN/TS 993-11 (72 6020) Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 11: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty

EN 993-16 zavedena v ČSN EN 993-16 (72 6020) Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 16: Stanovení odolnosti proti kyselině sírové

EN 1015-10 zavedena v ČSN EN 1015-10 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty

EN 1015-11 zavedena v ČSN EN 1015-11 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku

EN 1052-1 zavedena v ČSN EN 1052-1 (73 2320) Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

EN 1052-2 zavedena v ČSN EN 1052-2 (73 2320) Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

EN 1052-3 zavedena v ČSN EN 1052-3 (73 2320) Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku

EN 1443:2003 zavedena v ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny - Všeobecné požadavky

EN 13084-1:2000 zavedena v ČSN EN 13084-1 (73 4220) Volně stojící průmyslové komíny - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 13084-4:2005 zavedena v ČSN EN 13084-4 (73 4220) Volně stojící průmyslové komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění

EN 14297:2004 zavedena v ČSN EN 14297 (73 4211) Komíny - Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků

ISO 3951-1 NP1) nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 1443:2004 (73 4200) Komíny - Všeobecné požadavky

ČSN EN 13084-4 (73 4220) Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění

_______________

NP1)    V originálu uvedeno omylem ISO 3951.


Strana 3

Vypracování normy

Zpracovatel: OMEGA Teplotechna Praha a.s., IČ 41694767, Ing. Konečný Ivo

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13084-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Červen 2005

ICS 91.060.40; 91.100.15

Volně stojící komíny - Část 5: Materiál pro zděné vložky - Specifikace
výrobků

Free-standing chimneys - Part 5: Material for brick liners - Product
specifications

 

Cheminées autoportantes - Partie 5 : Matériaux pour conduits intérieurs en terre cuite - Spécification du produit

Freistehende Industrieschornsteine - Teil 5: Baustoffe für Innenrohre aus Mauerwerk - Produktfestlegungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-12-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 13084-5:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................... 7

1    Předmět normy...................................................................................................................................................................... 8

2    Normativní odkazy................................................................................................................................................................. 8

3    Termíny a definice................................................................................................................................................................. 9

4    Požadavky pro vložku............................................................................................................................................................ 9

5   Materiály................................................................................................................................................................................ 11

6   Zkoušení materiálů............................................................................................................................................................. 14

7   Tvar cihel............................................................................................................................................................................... 16

8   Hodnocení shody................................................................................................................................................................ 22

9   Označení a označení štítkem............................................................................................................................................ 23

Příloha A (normativní)............................................................................................................................................................... 24

Příloha ZA (informativní).......................................................................................................................................................... 25


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 297 „Volně stojící průmyslové komíny“, jejíž sekretariát byl zřízen při DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2005 dát status národní normy, a to buď publikací identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutné zrušit nejpozději do března 2007.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků těchto směrnic EU.

Vztah se směrnicemi EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

      EN 13084-1, Volně stojící průmyslové komíny - Část 1: Obecné požadavky

      EN 13084-2, Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny

      EN 13084-4, Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění

      EN 13084-5, Volně stojící komíny - Část 5: Materiál pro zděné vložky - Specifikace výrobků

      EN 13084-6, Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění

      EN 13084-7, Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových výrobků pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky

      EN 13084-8, Volně stojící průmyslové komíny - Část 8: Navrhování a provádění sloupových konstrukcí s vynášenými komínovými průduchy

      Dále platí:

      EN 1993-3-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Věže, stožáry a komíny - Komíny

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

1 Předmět normy

Tomto evropská norma stanoví funkční požadavky a zkušební metody pro pálené/keramické cihly a průmyslově vyrobené malty užívané pro stavění zděných vložek ve volně stojících průmyslových komínech. Konstrukční návrh zděných vložek je specifikovaný v EN 13084-4.

Norma obsahuje požadavek na označení cihel a malt, na které se tato norma vztahuje.

Tato evropská norma stanoví hodnocení shody materiálu pro zděné vložky podle této EN.-- Vynechaný text --