ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.10; 13.220.50                                                                                                                     Duben 2006

Požární bezpečnost staveb - Budovy
zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0835

 

Fire protection of buildings - Buildings for sanitary maters and social care

Sécurité des bâtiments contre l’incendie - Bâtiments sanitaires et soucie social

Brandsicherheit der Bauten - Bauliche Anlagen für Gesundheitpflege und Sozialpflege

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0835 z dubna 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75181
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 4

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 4

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 4

4       Všeobecně............................................................................................................................................................................... 6

5       Zdravotnická zařízení skupiny AZ 1...................................................................................................................................... 7

6       Zdravotnická zařízení skupiny AZ 2...................................................................................................................................... 8

7       Zdravotnická zařízení skupiny LZ 1.................................................................................................................................... 10

8       Zdravotnická zařízení skupiny LZ 2.................................................................................................................................... 12

9       Zařízení sociální péče - domy s pečovatelskou službou............................................................................................... 18

10     Zařízení sociální péče - ústavy sociální péče.................................................................................................................. 20

11     Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti - kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let................................ 23

12     Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti - jesle................................................................................................................... 24

Příloha A (normativní) Procentuální složení osob podle schopnosti pohybu
a hodnoty nahodilého požárního zatížení pn…………………….................................................................................... 25

Příloha B (normativní) Výpočet přepravní kapacity evakuačních výtahů
pro osoby neschopné samostatného pohybu................................................................................................................ 28


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozí normou dochází k těmto změnám:

      požadavky na požární klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb se stanovují v souladu
s ČSN EN 13501-1, ČSN EN 13501-2 a v návaznosti na ČSN 73 0810:2005;

      upravují se požadavky na provedení evakuačních výtahů;

      u lůžkových částí zdravotnických zařízení se zpřesňují požadavky na provedení stavebních konstrukcí;

      nově se stanovují požadavky požární bezpečnosti pro zařízení sociální péče;

      v příloze A se nově specifikují jednotlivá zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče.

Citované předpisy

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. František Pelc, IČ 12661724

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových budov a prostorů, určených k poskytování zdravotní1) nebo sociální péče1), pro projektování změn staveb stávajících budov a prostorů zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují objekty a prostory jiného účelu na objekty a prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.

Norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče v návaznosti na ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810, které platí i pro uvedené objekty a prostory, pokud nejsou zpřesněny či nahrazeny specifickými požadavky v této normě.

Tato norma neplatí pro provozy ve zdravotnických zařízeních nebo zařízeních sociální péče, které přímo nesouvisí s poskytováním zdravotnické nebo sociální péče (např. pro složky správní, hospodářsko provozní, sklady, garáže). Pro lůžkovou část lázeňských léčeben, ozdravoven, sanatorií a stacionářů platí ČSN 73 0833, pokud v těchto zařízeních nejsou pacienti neschopní samostatného pohybu (viz přílohu A).-- Vynechaný text --