ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                   Leden 2006

Zálivky a vložky do spár -
Část 2: Specifikace pro zálivky za studena

ČSN
EN 14188-2

73 6151

 

Joint fillers and sealants - Part 2: Specifications for cold applied sealants

Produits d‘obturation et de scellement de joints - Partie 2: Spécification pour produits de scellement appliqués à froid

Fugeneinlagen und Fugenmassen - Teil 2: Anforderungen an kalt verarbeitbare Fugenmassen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14188-2:2004. Evropská norma EN 14188-2:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14188-2:2004. The European Standard EN 14188-2:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14188-2 (73 6151) z června 2005. Touto normou spolu s ČSN EN 14188-1 z ledna 2006 se částečně nahrazuje ČSN 73 6242 z března 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74672
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tato norma je součástí souboru norem pro zálivky za horka. Tato norma se netýká zálivek do spár kolejnic a dlažeb.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14188-2:2004 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14188-2 (73 6168) z června 2005 převzala EN 14188-2:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Částečná náhrada ČSN 73 6242 se týká doplnění požadavku na zálivkové hmoty podle ČSN EN 14188-1 a ČSN EN 14188-2.

Citované normy

EN 14187-1 zavedena v ČSN EN 14187-1 (73 6183) Zálivky za studena - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení stupně zrání

EN 14187-2 zavedena v ČSN EN 14187-2 (73 6183) Zálivky za studena - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení doby zaschnutí

EN 14187-3 zavedena v ČSN EN 14187-3 (73 6183) Zálivky za studena - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení samonivelačních vlastností

EN 14187-4 zavedena v ČSN EN 14187-4 (73 6183) Zálivky za studena - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti a objemu po ponoření do uhlovodíkového paliva

EN 14187-5 zavedena v ČSN EN 14187-5 (73 6183) Zálivky za studena - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti hydrolýze

EN 14187-6 zavedena v ČSN EN 14187-6 (73 6183) Zálivky za studena - Část 6: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po ponoření do roztoků chemikálií

EN 14187-7 zavedena v ČSN EN 14187-7 (73 6183) Zálivky za studena - Část 7: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti působení plamene

EN 14187-8 zavedena v ČSN EN 14187-8 (73 6183) Zálivky za studena - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení umělého stárnutí vlivem UV záření

prEN 14187-9 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN 26927:1990 zavedena v ČSN EN 26927:1994 (72 2330) Stavební konstrukce - Těsnící hmoty - tmely -
Názvosloví

EN 28340:1990 zavedena v ČSN EN 28340:1994 (72 2336) Stavební konstrukce - Těsnící hmoty - tmely -
Stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení

EN 28394 zavedena v ČSN EN 28394 (72 2337) Stavební konstrukce - Těsnící hmoty - tmely - Stanovení vytlačovatelnosti jednosložkových tmelů

EN 29048 zavedena v ČSN EN 29048 (72 2340) Stavební konstrukce - Těsnící hmoty - tmely - Stanovení vytlačovatelnosti standardním přístrojem

EN ISO 7389 zavedena v ČSN EN ISO 7389 (72 2333) Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení elastického zotavení tmelů

EN ISO 7390:2003 zavedena v ČSN EN ISO 7390:2004 (72 2334) Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty -
Stanovení stékavosti tmelů

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

EN ISO 9047 zavedena v ČSN EN ISO 9047 (72 2339) Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při proměnlivé teplotě

EN ISO 10563 zavedena v ČSN EN ISO 10563 (72 2341) Stavební konstrukce - Těsnicí tmely pro spáry -
Stanovení změn hmotnosti a objemu


Strana 3

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. - CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Dostálem

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 14188-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                   Prosinec 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 93.080.20

Zálivky a vložky do spár -
Část 2: Specifikace pro zálivky za studena

Joint fillers and sealants -
Part 2: Specifications for cold applied sealants

 

Produits d´obturation et de scellement de joints -
Partie 2: Spécification pour produits de scellement
appliqués à froid

Fugeneinlagen und Fugenmassen -
Teil 2: Anforderungen an kalt verarbeitbare
Fugenmassen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-11-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 14188-2:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 9

4          Klasifikace a specifikace................................................................................................................................................... 9

4.1       Zálivky za studena............................................................................................................................................................... 9

4.2       Adhezní nátěrová hmota................................................................................................................................................... 10

5          Požadavky........................................................................................................................................................................... 10

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

5.2       Vytlačovatelnost................................................................................................................................................................. 10

5.3       Stupeň zrání........................................................................................................................................................................ 10

5.4       Doba zaschnutí.................................................................................................................................................................. 10

5.5       Samonivelační vlastnosti................................................................................................................................................. 10

5.6       Odolnost proti tečení......................................................................................................................................................... 10

5.7       Ztráta objemu..................................................................................................................................................................... 10

5.8       Změna hmotnosti a objemu po ponoření do zkušebního paliva............................................................................. 11

5.9       Odolnost proti hydrolýze................................................................................................................................................... 11

5.10     Koheze................................................................................................................................................................................. 11

5.11     Pevnost vazby..................................................................................................................................................................... 11

5.12     Adhezní a kohezní vlastnosti při kontinuálním protažení po ponoření do roztoků chemikálií............................. 11

5.13     Odolnost proti stárnutí vlivem UV záření....................................................................................................................... 11

5.14     Elastické zotavení (pružná resilience)........................................................................................................................... 12

5.15     Odolnost proti působení plamene................................................................................................................................. 12

5.16     Nebezpečné látky.............................................................................................................................................................. 12

6          Posouzení shody............................................................................................................................................................... 13

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

6.2       Zkoušky typu....................................................................................................................................................................... 13

6.3       Řízení výroby (u výrobce); systém řízení výroby............................................................................................................ 13

7          Značení, označování štítkem a balení........................................................................................................................... 14

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 14

7.2       Zálivky za studena............................................................................................................................................................. 14

7.3       Adhezní nátěrová hmota................................................................................................................................................... 14

7.4       Balení................................................................................................................................................................................... 14

Příloha A (normativní)  Počáteční zkoušky typu a četnosti zkoušení pro řízení výroby (u výrobce)................................. 15

Příloha B (informativní)  Příklad výrobního listu výrobku......................................................................................................... 16

Příloha C (informativní)  Pokyny k postupu při provádění zálivek za studena..................................................................... 17

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týká základních požadavků
nebo ustanovení směrnic EU......................................................................................................................................... 18

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 22


Strana 7

Předmluva

Tato norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 227 „Silniční materiály“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2005.

Tato evropská norma je jednou ze sady norem uvedených níže:

EN 14188-1 Zálivky a vložky do spár - Část 1: Specifikace pro zálivky za horka

EN 14188-2 Zálivky a vložky do spár - Část 2: Specifikace pro zálivky za studena

prEN 14188-3 Zálivky a vložky do spár - Část 3: Specifikace pro spárové pásky

Tato norma obsahuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Kypru, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje požadavky na běžné a pohonným hmotám odolné zálivky za studena pro použití do cementobetonových krytů pozemních komunikací, parkovištích a mostech, letištních a jiných dopravních ploch.

Norma neplatí pro benzínové pumpy, místa pro čerpání leteckých paliv a chemický průmysl.-- Vynechaný text --