ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                   Leden 2006

Zálivky a vložky do spár -
Část 1: Specifikace pro zálivky za horka

ČSN
EN 14188-1

73 6151

 

Joint fillers and sealants - Part 1: Specifications for hot applied sealants

Produits de scellement de joints - Partie 1: Spécification pour produits de scellement appliqués à chaud

Fugeneinlagen und Fugenmassen - Teil 1: Anforderungen an heißverarbeitbare Fugenmassen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14188-1:2004. Evropská norma EN 14188-1:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14188-1:2004. The European Standard EN 14188-1:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14188-1 (73 6151) z března 2005. Touto normou spolu s ČSN EN 14188-2 z ledna 2006 se částečně nahrazuje ČSN 73 6242 z března 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74668
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tato norma je součástí souboru norem pro zálivky za horka. Tato norma se netýká zálivek do spár kolejnic a dlažeb.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14188-1:2004 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14188-1 (73 6151) z března 2005 převzala EN 14188-1:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Částečná náhrada ČSN 73 6242 se týká doplnění požadavku na zálivkové hmoty podle ČSN EN 14188-1 a ČSN EN 14188-2.

Citované normy

EN 1427 zavedena v ČSN EN 1427 (65 7060) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí -
Zkouška kroužek a kulička

EN 13880-1 zavedena v ČSN EN 13880-1 (73 6182) Zálivky za horka - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení objemové hmotnosti při 25 °C

EN 13880-2 zavedena v ČSN EN 13880-2 (73 6182) Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 °C

EN 13880-3 zavedena v ČSN EN 13880-3 (73 6182) Zálivky za horka - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení penetrace a pružné regenerace (resilience)

EN 13880-4 zavedena v ČSN EN 13880-4 (73 6182) Zálivky za horka - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení tepelné stálosti - Změna hodnoty penetrace

EN 13880-5 zavedena v ČSN EN 13880-5 (73 6182) Zálivky za horka - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti tečení

EN 13880-6 zavedena v ČSN EN 13880-6 (73 6182) Zálivky za horka - Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení

EN 13880-7 zavedena v ČSN EN 13880-7 (73 6182) Zálivky za horka - Část 7: Funkční zkoušky zálivek

EN 13880-8 zavedena v ČSN EN 13880-8 (73 6182) Zálivky za horka - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti zálivek odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva

EN 13880-9 zavedena v ČSN EN 13880-9 (73 6182) Zálivky za horka - Část 9: Zkušební metoda pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami

EN 13880-10 zavedena v ČSN EN 13880-10 (73 6182) Zálivky za horka - Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném kontinuálním protahování a stlačování

EN 13880-13 zavedena v ČSN EN 13880-13 (73 6182) Zálivky za horka - Část 13: Zkušební metoda pro stanovení koheze a adheze přerušovaným protažením

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k tabulce 2 a k tabulce B.1 doplněny 2 informativní národní poznámky.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje doplňující požadavek pro zálivky za horka na penetraci kuželem při 25 °C (EN 13880-2) a stabilitu při zahřívání (změna v penetraci kuželem podle ČSN EN 13880-4) na vzorcích připravených podle požadavků ČSN EN 13880-6.

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. - CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s Ing. Vladimírem Hamplem

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 14188-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Září 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 93.080.20

Zálivky a vložky do spár -
Část 1: Specifikace pro zálivky za horka

Joint fillers and sealants -
Part 1: Specifications for hot applied sealants

 

Produits de scellement de joints -
Partie 1: Spécification pour produits de scellement
appliqués à chaud

Fugeneinlagen und Fugenmassen -
Teil 1: Anforderungen an heißverarbeitbare
Fugenmassen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-07-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 14188-1:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Klasifikace a specifikace................................................................................................................................................... 7

4.1       Zálivky.................................................................................................................................................................................... 7

4.2       Adhezní nátěrová hmota.................................................................................................................................................... 7

5          Požadavky............................................................................................................................................................................. 8

5.1       Skladovatelnost................................................................................................................................................................... 8

5.2       Vyhovění požadavkům po uplynutí bezpečné doby zahřívání...................................................................................... 8

5.3       Bod měknutí......................................................................................................................................................................... 8

5.4       Objemová hmotnost........................................................................................................................................................... 8

5.5       Penetrace kuželem............................................................................................................................................................. 8

5.6       Penetrace a pružná regenerace (resilience) při +25 °C.............................................................................................. 8

5.7       Tepelná odolnost................................................................................................................................................................ 8

5.8       Odolnost proti tečení.......................................................................................................................................................... 8

5.9       Odolnost při ponoření do uhlovodíkového paliva (rozpustnost)................................................................................. 8

5.10     Kompatibilita s asfaltovým krytem.................................................................................................................................. . 8

5.11     Adheze a koheze přerušovaným protažením (Pevnost vazby).................................................................................... 8

5.12     Adheze a koheze po kontinuálním protahování a stlačování...................................................................................... 8

5.13     Nebezpečné látky................................................................................................................................................................ 9

6          Posouzení shody............................................................................................................................................................... 11

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

6.2       Zkoušení typu..................................................................................................................................................................... 11

6.3       Řízení výroby (u výrobce), systém řízení výroby............................................................................................................ 11

7          Značení, označování štítkem a balení........................................................................................................................... 12

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

7.2       Zálivky za horka.................................................................................................................................................................. 12

7.3       Adhezní nátěrová hmota................................................................................................................................................... 12

7.4       Balení................................................................................................................................................................................... 12

Příloha A (normativní)  Počáteční zkoušky typu a četnosti zkoušení pro řízení výroby (u výrobce)................................. 13

Příloha B (informativní)  Příklad výrobního listu výrobku......................................................................................................... 14

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týká základních požadavků
nebo ustanovení směrnic EU......................................................................................................................................... 16

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 20


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 227 „Silniční materiály“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a splňuje základní požadavky směrnice EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato evropská norma je jednou ze sady norem uvedených níže:

EN 14188-1 Zálivky a vložky do spár - Část 1: Specifikace pro zálivky za horka

EN 14188-2 Zálivky a vložky do spár - Část 2: Specifikace pro zálivky za studena

prEN 14188-3 Zálivky a vložky do spár - Část 3: Specifikace pro spárové pásky

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Kypru, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje požadavky na zálivky aplikované za horka běžné a odolné proti pohonným hmotám pro použití do spár cementobetonových krytů pozemních komunikací (včetně nemotoristických komunikací a dopravních ploch), letištních drah a ploch, mostů, skladovacích ploch; obecně všech cementobetonových krytů zatěžovaných dopravou. Specifikace také platí pro běžné zálivky za horka v asfaltobetonových krytech a mezi asfaltovým a cementobetonovým krytem.-- Vynechaný text --