ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.010.30                                                                                                                               Prosinec 2005

Stavební ložiska -
Část 3: Elastomerová ložiska

ČSN
EN 1337-3

73 6270

 

Structural bearings - Part 3: Elastomeric bearings

Appareils d´appui structuraux - Partie 3: Appareils d'appui en élastomére

Lager im Bauwesen - Teil 3: Elastomerlager

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1337-3:2005. Evropská norma EN 1337-3:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1337-3:2005. The European Standard EN 1337-3:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74616
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 10025-1 zavedena v ČSN EN 10025-1 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné dodací podmínky

EN 10025-2 zavedena v ČSN EN 10025-2 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

ISO 1431-1 zavedena v ČSN ISO 1431-1 (62 1527) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer. Odolnost proti vzniku ozónových trhlin - Část 1: Stanovení za statické deformace

EN 1337-1 zavedena v ČSN EN 1337-1 (73 6270) Stavební ložiska - Část 1: Všeobecná pravidla navrhování

EN 1337-2 zavedena v ČSN EN 1337-1 (73 6270) Stavební ložiska - Část 2: Kluzné prvky

EN 1337-7 zavedena v ČSN EN 1337-7 (73 6270) Stavební ložiska - Část 7: PTFE kalotová a PTFE cylindrická ložiska

prEN 1337-8 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN 1337-9 zavedena v ČSN EN 1337-9 (73 6270) Stavební ložiska - Část 9: Ochrana

EN 1337-10 zavedena v ČSN EN 1337-10 (73 6270) Stavební ložiska - Část 10: Prohlídka a údržba

EN 1337-11 zavedena v ČSN EN 1337-11 (73 6270) Stavební ložiska - Část 11: Doprava, skladování a osazování

ISO 34-1 Pryž vulkanizovaná nebo termoplastická - Stanovení pevnosti v přetržení - Část 1: Zkušební vzorky tvaru Y, L a C, v ČSN nezavedena

ISO 48 zavedena v ČSN ISO 48 (62 1433) Pryž z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků - Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

ISO 37 zavedena v ČSN ISO 37 (62 1436) Pryž z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků - Stanovení tahových vlastností

ISO 815 zavedena v ČSN ISO 815 (62 1456) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku při laboratorních, zvýšených nebo snížených teplotách

ISO 188 Pryž vulkanizovaná nebo termoplastická - Zkoušky urychleným stárnutím a odolnosti vůči teplu, v ČSN nezavedena

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označené CE v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k předmětu normy, článku 3.1.7 a tabulce 5 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, Ing. Jan Volek

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1337-3
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Březen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.010.30

Stavební ložiska -
Část 3: Elastomerová ložiska

Structural bearings -
Part 3: Elastomeric bearings

 

Appareils d´appui structuraux -
Partie 3: Appareils d'appui en élastomére

Lager im Bauwesen -
Teil 3: Elastomerlager

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-06-04

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 1337-3:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny, definice, značky a zkratky................................................................................................................................... 8

3.1       Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

3.2       Značky................................................................................................................................................................................... 9

3.3       Zkratky.................................................................................................................................................................................. 11

4          Požadavky........................................................................................................................................................................... 11

4.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

4.2       Funkční požadavky............................................................................................................................................................ 12

4.3       Provozní požadavky na kompletní ložiska..................................................................................................................... 12

4.4       Vlastnosti materiálu.......................................................................................................................................................... 16

5          Pravidla navrhování........................................................................................................................................................... 18

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 18

5.2       Návrhové hodnoty vnějších vlivů..................................................................................................................................... 19

5.3       Vrstvená ložiska................................................................................................................................................................. 19

5.4       Nevyztužená bloková ložiska........................................................................................................................................... 27

5.5       Nevyztužená pásová ložiska............................................................................................................................................ 28

5.6       Kluzná elastomerová ložiska.......................................................................................................................................... 28

6          Výrobní tolerance............................................................................................................................................................... 29

6.1       Půdorysné rozměry........................................................................................................................................................... 29

6.2       Tloušťka elastomerových vrstev..................................................................................................................................... 29

6.3       Výztužné ocelové plechy vrstvených ložisek.................................................................................................................. 30

7          Zvláštní požadavky............................................................................................................................................................. 30

7.1       Dosedací plocha - Tolerance styčné plochy s konstrukcí......................................................................................... 30

7.2       Prostředky zajištění polohy.............................................................................................................................................. 31

7.3       Označování a značení štítkem......................................................................................................................................... 31

8          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 31

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 31

8.2       Řízení výrobku (u výrobce)................................................................................................................................................ 31

8.3       Odběr vzorků....................................................................................................................................................................... 32

8.4       Neshoda s technickou specifikací................................................................................................................................. 32

9          Prohlídky za provozu.......................................................................................................................................................... 34

Příloha A (normativní) Eliptická ložiska..................................................................................................................................... 35

Příloha B (normativní) Součinitel omezení pootočení............................................................................................................. 36

Příloha C (normativní) Maximální návrhové přetvoření vrstvených ložisek.......................................................................... 37

Příloha D (informativní) Poznámky k modulu pružnosti ve smyku........................................................................................ 38

Příloha E (informativní) Vzorová dokumentace ložiska........................................................................................................... 39

Příloha F (normativní) Metoda zkoušky modulu pružnosti ve smyku.................................................................................... 42

Příloha G (normativní) Metodika zkoušky soudržnosti ve smyku.......................................................................................... 45

Příloha H (normativní) Metoda zkoušky v tlaku......................................................................................................................... 48


Strana 5

Strana

Příloha I (normativní) Metoda zkoušky opakovaným zatížením v tlaku................................................................................. 51

Příloha J (normativní) Metoda zkoušky výstředným zatížením............................................................................................... 53

Příloha K (normativní) Metoda zkoušky vratného momentu.................................................................................................. 56

Příloha L (normativní) Metoda zkoušky odolnosti vůči ozonu................................................................................................ 58

Příloha M (normativní) Metoda zkoušky soudržnosti ve smyku na rozhraní PTFE/elastomer......................................... 61

Příloha N (informativní) Řízení výroby (u výrobce).................................................................................................................... 63

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této EN, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích......... 65

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 75


Strana 6

Předmluva

Tato EN 1337-3:2005 byla vypracována technickou komisí CEN/TC 167 „Stavební ložiska“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno změnit nejpozději do prosince 2006.

Tato norma byla vypracována na základě pověření, které CEN obdrželo od Evropské komise a Evropského sdružení volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic(e) EU.

Vztah ke Směrnici (ím) EU je vysvětlen v příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Evropská norma EN 1337 ”Stavební ložiska” se skládá z těchto 11 částí:

Část 1:      Všeobecná pravidla navrhování

Část 2:      Kluzné prvky

Část 3:      Elastomerová ložiska

Část 4:      Válcová ložiska

Část 5:      Hrncová ložiska

Část 6:      Vahadlová ložiska

Část 7:      PTFE kalotová a PTFE cylindrická ložiska

Část 8:      Vodící ložiska a konstrukce

Část 9:      Ochrana

Část 10:    Prohlídka a údržba

Část 11:    Doprava, skladování a osazování

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska. Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato norma platí pro elastomerová ložiska a elastomerová ložiska se zařízením rozšiřujícím možnosti jejich použití, jako jsou ploché kluzné prvky podle EN 1337-2 nebo kluzné plochy popsané v článku 4.4.4, které se používají u mostních konstrukcí nebo jiných konstrukcí se srovnatelnými podmínkami uložení.

Tato norma platí pro elastomerová ložiska o půdorysných rozměrech do 1200 ´ 1200 mm. Neplatí pro elastomerová ložiska z jiných elastomerových materiálů než těch, které jsou specifikovány v článku 4.4.1. Platí pro vrstvená ložiska typu A, B a C, vrstvená kluzná ložiska typů E a D a nevyztužená bloková a pásová ložiska typu F.

Tato norma platí pro ložiska používaná v provozních teplotách od -25 °C do +50 °C, krátkodobě až do +70 °C.

Je známo, že teplota vzduchu v některých oblastech severní Evropy je nižší než -25 °C.

V tomto případě velmi nízkých provozních teplot (až do -40 °C) NP) je zásadně nutné, aby vlastnosti ložisek splňovaly i požadovaný modul pružnosti ve smyku za velmi nízkých teplot (viz článek 4.3.1.3 a příloha F).-- Vynechaný text --