ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.20; 79.080                                                                                                                        Květen 2005

Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné
účely - Požadavky

ČSN
EN 14374

73 2839

 

Timber structures - Structural laminated veneer lumber - Requirements

Structures en bois - LVL (Lamibois) - Exigences

Holzbauwerke - Furnierschichtholz für tragende Zwecke - Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14374:2004. Evropská norma EN 14374:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14374:2004. The European Standard EN 14374:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72998
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 314-1 zavedena v ČSN EN 314-1 (49 0173) Překližované desky - Kvalita lepení - Část 1: Zkušební metody

EN 322 zavedena v ČSN EN 322 (49 0143) Dosky z dreva - Zisťovanie vlhkosti

EN 323 zavedena v ČSN EN 323 (49 0142) Dosky z dreva - Zisťovanie hustoty

EN 350-2 zavedena v ČSN EN 350-2 (49 0081) Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi - Přirozená trvanlivost rostlého dřeva - Část 2: Přirozená trvanlivost a impregnovatelnost vybraných dřevin důležitých v Evropě

EN 408 zavedena v ČSN EN 408 (73 1741) Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo - Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností

ENV 717-1 zavedena v ČSN P ENV 717-1 (49 0163) Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu -
Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou, nahrazena EN 717-1:2004

EN 717-2 zavedena v ČSN EN 717-2 (49 0163) Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 2:
Únik formaldehydu metodou plynové analýzy

EN 789 zavedena v ČSN EN 789 (73 1789) Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení mechanických vlastností desek na bázi dřeva

EN 1438:1998 zavedena v ČSN EN 1438:1999 (73 1710) Značky pro dřevo a výrobky na bázi dřeva

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

prEN 14358 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude zavedena příslušná EN

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Směrnice Rady 93/68/EHS z 1993-07-22. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla v příloze A doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Brno, IČ 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Plachá


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 14374
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Listopad 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.080.20; 79.080

Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely - Požadavky

Timber structures - Structural laminated veneer lumber - Requirements

 

Structures en bois - LVL (Lamibois) - Exigences

Holzbauwerke - Furnierschichtholz für tragende
Zwecke
- Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-07-22.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 14374:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny, definice a značky................................................................................................................................................. 7

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 8

4.1       Dýhy....................................................................................................................................................................................... 8

4.2       Kvalita lepení........................................................................................................................................................................ 8

4.3       Rozměry a tolerance........................................................................................................................................................... 8

4.4       Pevnost................................................................................................................................................................................. 9

4.4.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.4.2    Pevnost v ohybu na stojato................................................................................................................................................ 9

4.4.3    Pevnost v ohybu na ležato................................................................................................................................................. 9

4.4.4    Pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny................................................................................................................................ 9

4.4.5    Pevnost v tahu kolmo k vláknům...................................................................................................................................... 9

4.4.6    Pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny................................................................................................................................ 9

4.4.7    Pevnost v tlaku kolmo k vláknům..................................................................................................................................... 9

4.4.8    Pevnost ve smyku vztažená k ohybu na stojato........................................................................................................... 10

4.4.9    Pevnost ve smyku vztažená k ohybu na ležato............................................................................................................. 10

4.5       Tuhost.................................................................................................................................................................................. 10

4.5.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

4.5.2    Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny......................................................................................... ................................... 10

4.5.3    Modul pružnosti kolmo k vláknům.................................................................................................................................. 10

4.5.4    Modul pružnosti ve smyku vztažený k ohybu na stojato ............................................................................................. 10

4.5.5    Modul pružnosti ve smyku vztažený k ohybu na ležato................................................................................................ 10

4.6       Hustota................................................................................................................................................................................ 10

4.7       Vlhkost................................................................................................................................................................................. 10

4.8       Reakce na oheň................................................................................................................................................................ 10

4.9       Uvolňování formaldehydu................................................................................................................................................ 10

4.10     Přirozená odolnost proti biologickému napadení....................................................................................................... 11

5          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 11

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

5.2       Počáteční zkoušky typu nebo posuzování..................................................................................................................... 11

5.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

5.2.2    Tvorba výběru..................................................................................................................................................................... 11

5.2.3    Charakteristiky určené pro počáteční zkoušky typu nebo posuzování.................................................................... 11

5.3       Řízení výroby....................................................................................................................................................................... 12

5.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

5.3.2    Kontrolní zkoušky charakteristik hotového výrobku..................................................................................................... 13

6          Označení............................................................................................................................................................................. 13

Příloha A (informativní) Orientace pevnosti pro vrstvené dřevo............................................................................................ 14


Strana 5

          Strana

Příloha B (normativní) Metoda zkoušení jakosti lepení.......................................................................................................... 15

Příloha C (normativní) Třídy formaldehydu................................................................................................................................ 16

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, které se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích...................................................................................................................................................... 17

ZA.1    Předmět a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 17

ZA.2    Postup prokazování shody vrstveného dřeva............................................................................................................... 18

ZA.2.1 Systém prokazování shody.............................................................................................................................................. 18

ZA.2.2 ES certifikát shody a prohlášení o shodě..................................................................................................................... 19

ZA.3    Označení CE....................................................................................................................................................................... 19

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 22


Strana 6

Předmluva

Tato norma EN 14374:2004 byla vypracována technickou komisí CEN/TC 124 Dřevěné konstrukce, jejíž sekretariát zajišťuje SFS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2005.

Tato norma nenahrazuje žádnou evropskou normu.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU. Vztah ke směrnici o stavebních výrobcích je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na vrstvené dřevo pro nosné účely. Jsou uvedeny požadované zkoušky, metody hodnocení shody a způsob označování výrobku.

Tato evropská norma se nevztahuje na vrstvené dřevo ošetřené proti biologickému napadení nebo proti ohni.-- Vynechaný text --