ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.040; 79.060.01                                                                                                                        Květen 2005

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody -
Stanovení mechanických vlastností desek
na bázi dřeva

ČSN
EN 789

73 1780

 

Timber structures - Test methods - Determination of mechanical properties of wood based panels

Structures en bois - Méthodes d’essai - Détermination des propriétés mécaniques des panneaux à base de bois

Holzbauwerke - Prüfverfahren - Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von Holzwerkstoffen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 789:2004. Evropská norma EN 789:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 789:2004. The European Standard EN 789:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 789 (73 2077) z března 1997.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72689
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Viz úvod.

Citované normy

EN 322 zavedena v ČSN EN 322 (49 0143) Dosky z dreva. Zisťovanie vlhkosti

EN 323 zavedena v ČSN EN 323 (49 0142) Dosky z dreva. Zisťovanie hustoty

EN 325 zavedena v ČSN EN 325 (49 0183) Desky ze dřeva. Stanovení rozměrů zkušebních těles

EN 14358 dosud nezavedena

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla v článku 3.2 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Brno, IČ 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Plachá


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 789
EUROPEAN STANDARD                                                                                             Říjen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 79.040                                                                                                          Nahrazuje EN 789:1995

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení mechanických
vlastností desek na bázi dřeva

Timber structures - Test methods - Determination of mechanical properties
of wood based panels

 

Structures en bois - Méthodes d’essai -
Détermination des propriétés mécaniques
des panneaux à base de bois

Holzbauwerke - Prüfverfahren - Bestimmung der
mechanischen Eigenschaften von Holzwerkstoffen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-04-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                    Ref. č. EN 789:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 9

4          Značky a zkratky................................................................................................................................................................... 9

5          Odběr vzorků....................................................................................................................................................................... 10

5.1       Odběr desek....................................................................................................................................................................... 10

5.2       Odběr zkušebních vzorků................................................................................................................................................. 10

6          Příprava zkušebních těles................................................................................................................................................ 11

6.1       Klimatizování...................................................................................................................................................................... 11

6.2       Rozměry zkušebních těles............................................................................................................................................... 12

6.2.1    Metody měření.................................................................................................................................................................... 12

6.2.2    Prováděná měření............................................................................................................................................................. 12

6.3       Vlhkost................................................................................................................................................................................. 12

6.3.1    Metoda měření................................................................................................................................................................... 12

6.3.2    Prováděná měření............................................................................................................................................................. 12

6.4       Hustota................................................................................................................................................................................ 12

6.4.1    Metoda měření................................................................................................................................................................... 12

6.4.2    Prováděná měření............................................................................................................................................................. 12

7          Ohybové vlastnosti............................................................................................................................................................ 12

7.1       Zkušební těleso................................................................................................................................................................. 12

7.2       Zatěžovací zařízení............................................................................................................................................................. 12

7.3       Způsob zatěžování............................................................................................................................................................. 13

7.4       Zkušební postup................................................................................................................................................................ 13

7.4.1    Rychlost zatěžování........................................................................................................................................................... 13

7.4.2    Měření délky a deformace................................................................................................................................................ 13

7.5       Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 13

7.5.1    Modul pružnosti v ohybu a tuhost v ohybu..................................................................................................................... 13

7.5.2    Pevnost a moment únosnosti v ohybu.......................................................................................................................... 14

8          Tlakové vlastnosti v rovině desky.................................................................................................................................... 14

8.1       Zkušební těleso................................................................................................................................................................. 14

8.2       Zatěžovací zařízení............................................................................................................................................................. 14

8.3       Způsob zatěžování............................................................................................................................................................. 15

8.4       Zkušební postup................................................................................................................................................................ 15

8.4.1    Rychlost zatěžování........................................................................................................................................................... 15

8.4.2    Měření délky a deformace................................................................................................................................................ 15

8.5       Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 15

8.5.1    Modul pružnosti v tlaku a tuhost v tlaku......................................................................................................................... 15

8.5.2    Pevnost v tlaku................................................................................................................................................................... 16

9          Tahové vlastnosti............................................................................................................................................................... 16

9.1       Zkušební těleso................................................................................................................................................................. 16


Strana 5

           Strana

9.2       Zatěžovací zařízení............................................................................................................................................................. 16

9.3       Způsob zatěžování............................................................................................................................................................. 17

9.4       Zkušební postup................................................................................................................................................................ 17

9.4.1    Rychlost zatěžování........................................................................................................................................................... 17

9.4.2    Měření délky a deformace................................................................................................................................................ 17

9.5       Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 17

9.5.1    Modul pružnosti v tahu a tuhost v tahu........................................................................................................................... 17

9.5.2    Pevnost v tahu.................................................................................................................................................................... 17

10        Smykové vlastnosti kolmo k rovině desky..................................................................................................................... 18

10.1     Zkušební těleso................................................................................................................................................................. 18

10.2     Zatěžovací zařízení............................................................................................................................................................. 18

10.3     Měření deformace............................................................................................................................................................. 18

10.4     Způsob zatěžování............................................................................................................................................................. 18

10.5     Zkušební postup................................................................................................................................................................ 18

10.5.1 Rychlost zatěžování........................................................................................................................................................... 18

10.5.2 Měření deformace............................................................................................................................................................. 18

10.5.3 Charakter porušení........................................................................................................................................................... 19

10.6     Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 19

10.6.1 Modul pružnosti ve smyku kolmo na rovinu desky...................................................................................................... 19

10.6.2 Pevnost ve smyku kolmo na rovinu desky.................................................................................................................... 19

11        Vlastnosti při smyku v rovině desky............................................................................................................................... 19

11.1     Zkušební těleso................................................................................................................................................................. 19

11.2     Zatěžovací zařízení............................................................................................................................................................. 19

11.3     Způsob zatěžování............................................................................................................................................................. 19

11.4     Zkušební postup................................................................................................................................................................ 20

11.4.1 Rychlost zatěžování........................................................................................................................................................... 20

11.4.2 Měření deformace............................................................................................................................................................. 20

11.5     Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 20

11.5.1 Pevnost ve smyku v rovině desky................................................................................................................................... 20

11.5.2 Modul pružnosti ve smyku v rovině desky..................................................................................................................... 20

12        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 21

12.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 21

12.2     Všeobecné údaje.............................................................................................................................................................. 21

12.3     Údaje o materiálu.............................................................................................................................................................. 22

12.4     Údaje pro jednotlivá zkušební tělesa............................................................................................................................ 22

12.5     Údaje o fyzikálních vlastnostech..................................................................................................................................... 22

12.6     Doplňující údaje................................................................................................................................................................. 22

12.7     Údaje o odběru vzorků...................................................................................................................................................... 22

12.8     Charakteristické hodnoty................................................................................................................................................. 22

Příloha A (normativní) Zkušební tělesa pro tlak v rovině desky............................................................................................ 23

A.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 23

A.2       Desky o tloušťce 40 mm nebo větší.............................................................................................................................. 23


Strana 6

           Strana

A.3       Desky o tloušťce menší než 40 mm.............................................................................................................................. 23

Příloha B (normativní) Zkušební tělesa pro smyk kolmo na rovinu desky.......................................................................... 26

Příloha C (normativní) Zkušební tělesa pro smyk v rovině desky......................................................................................... 28

Příloha D (informativní) Vlastnosti při tlaku kolmo k rovině desky (otlačení)...................................................................... 29

D.1       Zkušební těleso................................................................................................................................................................. 29

D.2       Zatěžovací zařízení............................................................................................................................................................. 29

D.3       Způsob zatěžování............................................................................................................................................................. 29

D.4       Zkušební postup................................................................................................................................................................ 29

D.4.1   Rychlost zatěžování........................................................................................................................................................... 29

D.4.2   Měření deformace............................................................................................................................................................. 29

D.5       Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 30

D.5.1   Pevnost kolmo k rovině desky......................................................................................................................................... 30

D.5.2   Modul pružnosti v tlaku kolmo k rovině desky.............................................................................................................. 30

D.6       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 30

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 31


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma EN 789:2004 byla vypracována technickou komisí CEN/TC 124 “Dřevěné konstrukce”, jejíž sekretariát zajišťuje SFS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2005.

Tato norma nahrazuje EN 789:1995.

Tato norma obsahuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

Úvod

Proti EN 789:1995 byly provedeny tyto změny:

      byly zlepšeny některé popisy zkušebních postupů a vyjádření výsledků zkoušek;

      zkušební postupy pro smyk kolmo na rovinu desky a pro smyk v rovině desky byly na základě dalšího výzkumu revidovány a byly přesunuty z příloh do hlavní části normy;

      jako příloha D byla doplněna zkušební metoda pro tlak kolmo k rovině desky.

Tyto změny vycházejí z výsledků a zkušeností z výzkumu prováděného v řadě evropských zkušebních laboratoří.


Strana 9

1 Předmět normy

Tato norma uvádí zkušební metody pro stanovení některých mechanických vlastností průmyslově vyráběných desek na bázi dřeva pro použití v nosných dřevěných konstrukcích. Tyto vlastnosti jsou určeny k výpočtu charakteristických hodnot pro použití při stanovení materiálových návrhových hodnot.

Pro každý typ a jakostní třídu deskového výrobku na nosné účely, jak je definován v harmonizované normě pro desky na bázi dřeva (EN 13986), je nutné stanovit charakteristické hodnoty mechanických vlastností, aby mohl být používán na nosné účely. Tato norma popisuje zkoušky požadované pro stanovení charakteristických hodnot. Tyto zkoušky je třeba provádět pouze jedenkrát pro každý výrobek, pokud není důvod k předpokladu, že nastala významná změna ve vlastnostech výrobku.

POZNÁMKA Pro určité typy a jakostní třídy desek jsou charakteristické hodnoty uvedeny v EN 12369 a tyto hodnoty mohou být používány pro příslušné desky bez dalšího zkoušení podle této normy.

Tato norma není určena pro zkoušky při kontrole jakosti, kde jsou vyhovující menší zkušební tělesa, než jsou stanovena v této normě.

Zkušební metoda pro tlak kolmo k rovině desky (otlačení) je vzhledem k omezeným zkušenostem s používáním zkoušky zahrnuta v příloze D (informativní).-- Vynechaný text --