ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91. 120. 10                                                                                                                                                        Listopad 2005

Tepelná ochrana budov -

Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-3

Thermal protection of buildings - Part 3: Design value quantities La protection thermique en bâtiments - Partie 1: Valeurs utiles Wärmeschutz in Gabäuden -Teil 1 Bemessungswerte

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0540-3 z května 1994.

© Český normalizační institut, 2005

Podle zákona 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

72612


ČSN 73 0540-3

Obsah

Strana

1          Předmět normy................................................................................................................................................. 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................ 7

3          Termíny, definice, značky.................................................................................................................................10

4         Všeobecně........................................................................................................................................................10

5          Návrhové hodnoty veličin stavebních materiálů a výrobků...............................................................................12

5. 1       Všeobecně........................................................................................................................................................12

5. 2       Návrhové hodnoty tepelných vlastností stavebních materiálů, výrobků, veličin

a jejich určujících vlastností..............................................................................................................................13

5. 2. 1    Součinitel tepelné vodivosti...............................................................................................................................13

5. 2. 2    Měrná tepelná kapacita.....................................................................................................................................15

5. 2. 3    Sálavé vlastnosti povrchu konstrukcí................................................................................................................15

5. 2. 4    Objemová hmotnost..........................................................................................................................................16

5. 3       Návrhové hodnoty vlhkostních vlastností stavebních materiálů /výrobků........................................................16

5. 3. 1    Faktor difuzního odporu....................................................................................................................................16

5. 3. 2    Nasákavost.......................................................................................................................................................18

5. 3. 3    Dlouhodobá navlhavost při difuzi......................................................................................................................18

5. 3. 4    Kritický obsah vlhkosti.......................................................................................................................................18

5. 3. 5    Normová hmotnostní vlhkost materiálu.............................................................................................................18

5. 4       Návrhové hodnoty ekvivalentních tepelných a vlhkostních vlastností nehomogenních vrstev

stavebních konstrukcí a jejich určující vlastnosti...............................................................................................19

5. 4. 1    Návrhová ekvivalentní hodnota součinitele tepelné vodivosti zdiva, stropních a střešních konstrukcí..............19

5. 4. 2    Návrhová ekvivalentní hodnota vlhkostních vlastností zdiva.............................................................................20

5. 4. 3    Nasákavost.......................................................................................................................................................20

5. 5       Návrhové hodnoty tepelně technických vlastností výplní otvorů a jejich částí..................................................20

5. 5. 1    Součinitel prostupu tepla oken..........................................................................................................................20

5. 5. 2    Součinitel prostupu tepla vnějších vstupních dveří...........................................................................................21

5. 5. 3    Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu výplně otvoru.....................................................................................21

5. 5. 4    Součinitel spárové průvzdušnosti výplní otvoru................................................................................................22

5. 5. 5    Součinitel prostupu tepla rámů výplní otvorů....................................................................................................22

5. 5. 6    Součinitel prostupu tepla zasklení.....................................................................................................................22

5. 5. 7    Sálavé vlastnosti zasklení.................................................................................................................................23

5. 6       Návrhové hodnoty tepelného odporu vzduchových vrstev.................................................................................23

5. 6. 1    Návrhové hodnoty tepelného odporu nevětraných vzduchových vrstev............................................................23

5. 6. 2    Návrhové hodnoty tepelného odporu větraných vzduchových vrstev................................................................24

6          Návrhové hodnoty ostatních veličin pro hodnocení stavebních konstrukcí a budov.........................................24

7          Návrhové hodnoty parametrů venkovního prostředí.........................................................................................24

7. 1       Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období..................................................................................24

7. 2       Návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu v ročním průběhu...................................................25

7. 3       Četnost parametrů venkovního prostředí..........................................................................................................26

7. 4       Návrhová teplota zeminy v zimním období přilehlá ke stavební konstrukci v zimním období...........................26

7. 5       Návrhová rychlost a směr větru v zimním období.............................................................................................26

7. 6       Návrhová teplota venkovního vzduchu v letním období....................................................................................26

2


ČSN 73 0540-3

Strana

7. 7       Návrhová střední intenzita globálního slunečního záření v letním období.........................................................26

7. 8       Návrhová hodnota výsledné teplotní amplitudy venkovního prostředí v letním období.....................................26

7. 9       Návrhová teplota venkovního vzduchu a intenzita slunečního záření v letním období......................................26

7. 10     Výměna vzduchu v místnosti v letním období...................................................................................................26

7. 11     Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu a vlhkostní stav zeminy v ročním průběhu.............................27

7. 12     Energie globální sluneční záření za měsíc a za otopné období........................................................................27

7. 13     Průměrná intenzita srážek za otopné období....................................................................................................27

8          Návrhové hodnoty parametrů vnitřního prostředí..............................................................................................27

8. 1       Návrhová vnitřní teplota v zimním období.........................................................................................................27

8. 2       Návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období.......................................................................................28

8. 3       Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu....................................................................................................28

8. 4       Návrhová průměrná měsíční relativní vlhkost vnitřního vzduchu.......................................................................29

9          Návrhové hodnoty odporu při přestupu tepla, součinitel přestupu tepla............................................................29

10        Návrhové hodnoty vlastností vzduchu a vodní páry..........................................................................................29

Příloha A (normativní) Normové, charakteristické a návrhové hodnoty tepelných a vlhkostních vlastnosti

stavebních materiálů a výrobků........................................................................................................................31

A. 1 Normové a charakteristické a návrhové hodnoty tepelných a vlhkostních vlastností

stavebních materiálů a výrobků........................................................................................................................31

A. 2 Normové a návrhové hodnoty tepelných a vlhkostních vlastností stavebních materiálů / výrobků

pro nášlápné vrstvy...........................................................................................................................................39

A. 3 Normové hodnoty vlhkostních vlastností materiálů se zanedbatelnými tepelně izolačními vlastnostmi............39

A. 4 Návrhové hodnoty spektrální směrové pohltitivosti (αΩאַ) odrazivosti (Pאַ), propustností (TΩx, si)

a emisivity (£qa, sí) vnitřních povrchů pro okrajové podmínky vnitřního prostředí budov.....................................41

A. 5 Návrhové hodnoty spektrální směrové pohltitivosti (ΩΩqa) odrazivosti (д») а emisivity (sqa. sí)

vnějších povrchů konstrukcí, pro okrajové podmínky vnějšího prostředí..........................................................43

A. 6      Návrhová hodnota kritického obsahu vlhkosti...................................................................................................44

A. 7      Součinitel vnitřního prostředí Z1........................................................................................................................44

A. 8      Součinitel materiálu Z2......................................................................................................................................45

A. 9      Součinitel způsobu zabudování materiálu do stavební konstrukce Z3...............................................................46

Příloha В (informativní) Informativní návrhové hodnoty tepelných a vlhkostních vlastností

stavebních materiálů, výrobků a veličiny určující vlastnosti..............................................................................47

B. 1 Informativní návrhové hodnoty tepelných a vlhkostních vlastností stavebních materiálů,

výrobků a veličin určujících vlastností ..............................................................................................................47

Příloha С (normativní) Návrhové ekvivalentní hodnoty tepelných a vlhkostních vlastností nehomogenních

vrstev stavebních konstrukcí............................................................................................................................49

C. 1 Návrhové ekvivalentní hodnoty tepelných a vlhkostních vlastností nehomogenní vrstvy-zdiva .....................49

C. 2 Návrhové ekvivalentní hodnoty tepelných a vlhkostních vlastností nehomogenní vrstvy -

stropních a střešních konstrukcí.......................................................................................................................51

C. 3 Hodnoty vlhkostního součinitele zdiva..............................................................................................................51

Příloha D (normativní) Návrhové hodnoty tepelných vlastností výplní otvorů ............................................................52

D. 1 Návrhové hodnoty součinitele prostupu tepla oken v budovách původní zástavby..........................................52

D. 2 Návrhové hodnoty součinitele prostupu tepla dveří v budovách původní zástavby..........................................52

D. 3. 1 Návrhové hodnoty součinitele prostupu tepla oken Uщи s plochou rámů 30 % z plochy okna,

distanční rámeček z hliníku nebo měkké oceli (pro okno rozměrů 1, 23 m x 1, 48 m) .......................................53

D. 3. 2 Návrhové hodnoty součinitele prostupu tepla oken U/W]U s plochou rámů 20 % z plochy okna,

distanční rámeček z hliníku nebo měkké oceli (pro okno rozměrů 1, 23 m x 1, 48 m)........................................54

3


CSN 73 0540-3

Strana

D. 3. 3 Návrhové hodnoty součinitele prostupu tepla oken UW]U s plochou rámů 30% z plochy okna distanční rámeček se zlepšenými tepelnými vlastnostmi, např. z plastu (pro okno rozměrů 1, 23 m x 1, 48 m).................................................................................................................55

D. 3. 4 Návrhové hodnoty součinitele prostupu tepla oken UW]U s plochou rámů 20 % z plochy okna distanční rámeček se zlepšenými tepelnými vlastnostmi, např. z plastu (pro okno rozměrů 1, 23 m x 1, 48 m).................................................................................................................56

D. 4 Přídavný tepelný odpor AR uzavřených okenic.................................................................................................57

D. 5 Součinitel prostupu tepla plastových rámů s kovovými výztuhami ...................................................................57

D. 6 Součinitele prostupu tepla zasklení Ug.............................................................................................................58

D. 7 Lineární činitel prostupu tepla distančních hliníkových, ocelových a rámečků

se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi, plast/kov..................................................................................59

D. 8 Spektrální směrové propustnost slunečního záření .........................................................................................60

D. 9 Fyzikální vlastnosti plynů užívaných jako výplň meziskelní dutiny....................................................................61

Příloha E (normativní) Návrhové hodnoty tepelných veličin vzduchových vrstev ......................................................62

E. 1 Tepelný odpor a ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti nevětraných

vzduchových vrstev v zimním období ..............................................................................................................62

E. 2 Tepelný odpor a ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti nevětraných

vzduchových vrstev v letním období ................................................................................................................62

Příloha F (normativní) Návrhové hodnoty ostatních veličin pro hodnocení stavebních konstrukcí a budov...............63

F. 1 Návrhové hodnoty vřazených odporů ..............................................................................................................63

F. 2 Návrhové hodnoty činitele teplotní redukce......................................................................................................64

Příloha H (normativní) Návrhové hodnoty parametrů venkovního prostředí..............................................................65

H. 1 Návrhová teplota venkovního vzduchu teplotní oblasti v zimním období a směr

a rychlost převládajících větrů..........................................................................................................................65

H. 2 Teplotní oblasti v zimním období a zatížení větrem к krajině pro vybrané

obce v České republice....................................................................................................................................65

H. 3 Návrhové průměrné měsíční teploty venkovního vzduchu Oe, mm v ročním průběhu .........................................68

H. 4 Četnost teploty a relativní vlhkosti venkovního vzduchu při jasné a zatažené obloze,

hodnoty roční střední intenzity globálního slunečního záření...........................................................................69

H. 5 Návrhová teplota zeminy v zimním období přilehlá ke svislým nebo vodorovným stavebním konstrukcím .....69

H. 6 Návrhová střední intenzita globálního slunečního záření v letním období a veličiny souvisící..........................69

H. 7 Návrhová hodnota výsledné teplotní amplitudy vnějšího prostředí v letním období Av a doby jejího maxima rmax, P, v závislosti na orientaci stavební konstrukce a spektrální směrové pohltivosti záření oqx, pro teplotní oblasti А, В...............................................................70

H. 8 Návrhová teplota venkovního vzduchu v letním období a intenzita slunečního záření v denním průběhu.......73

H. 9 Výměna vzduchu v místnosti v letním období...................................................................................................73

H. 10 Energie globálního sluneční záření za měsíc a za otopné období...................................................................74

H. 11 Návrhová nejnižší průměrná rychlost větru v krajině........................................................................................74

Příloha I (normativní) Návrhové hodnoty parametrů vnitřního prostředí....................................................................75

1. 1        Návrhová vnitřní teplota v zimním období a návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu...............................75

1. 2        Přirážka AO>ai na vyrovnávající rozdíl mezi teplotou vnitřního vzduchu a průměrnou teplotou okolních ploch... 82

1. 3        Bezpečnostní vlhkostní přirážka Acpaii...............................................................................................................82

Příloha J (normativní) Návrhové hodnoty odporu při přestupu tepla .........................................................................83

J. 1 Návrhové hodnoty odporu při přestupu tepla na vnější straně konstrukce a na vnitřní straně

konstrukce bez povrchové kondenzace............................................................................................................83

J. 2 Přirážka pro stanovení návrhové hodnoty součinitele přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce

při povrchové kondenzaci.................................................................................................................................84

4


ČSN 73 0540-3

Strana

Příloha К (normativní) Návrhové vlastnosti vzduchu .................................................................................................85

K. 1 Návrhové hodnoty fyzikálních vlastností suchého vzduchu...............................................................................85

K. 2 Částečný tlaky vodní páry v závislosti na teplotě vzduchu................................................................................85

K. 3 Kritická vnitřní povrchová teplota Θ si, Сr = Θsi, 80 pro kritickou vnitřní povrchovou vlhkost φsi, Cr = 80 % .................87

K. 4 Kritická vnitřní povrchová teplota Θsi, Сr = Θsi, 100 = Θw pro kritickou vnitřní povrchovou vlhkost φsi, cr = 100 %.

Teplota rosného bodu Θw...................................................................................................................................88

K. 5 Návrhové hodnoty součinitele přestupu vodní páry..........................................................................................88

Příloha L (informativní) Sdílení tepla sáláním ve stavební tepelné technice..............................................................89

5


CSN 73 0540-3

Předmluva

ČSN 73 0540 se člení na:

-   Část 1: Terminologie;

-   Část 2: Požadavky;

-   Část 3: Návrhové hodnoty veličin;

-   Část 4: Výpočtové metody

Změny proti předchozí normě

Proti předchozímu znění dochází к většímu propojení do soustavy zavedených souvisících evropských a mezinárodních norem v jednotlivých oblastech a lepší návaznosti na předpisy stanovující základní požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, úsporu energie a tepelnou ochranu budov. Norma uvádí informativní návrhové hodnoty veličin tam, kde nemohly být stanoveny z důvodu nedostatečných dokladů hodnoty normové návrhové. Jsou uvedeny odkazy na postupy zkoušení jednotlivých vlastností.

Souvisící ČSN

ČSN EN 13465 (12 7020) Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v obydlích

ČSN EN 12898 (70 0585) Sklo ve stavebnictví - Stanovení emisivity

ČSN EN ISO 14438 (70 1027) Sklo ve stavebnictví- Stanovení hodnoty energetické bilance- Výpočtová metoda

ČSN EN ISO 12927-5 (73 0315) Tepelně vlhkostní chování budov- Výpočet a uvádění klimatických datČást 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor

ČSN EN 12412-2 (73 0316) Tepelné chování oken, dveří a okenic- Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Rámy

ČSN EN ISO 13791 (73 0318) Tepelné chování budov- Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Základní kritéria pro validační postupy

ČSN 73 0542 Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov

ČSN EN ISO 14683 (73 0561) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla Zjednodušené postupy a orientační hodnoty

ČSN EN ISO 13786 (73 0563) Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristikyVýpočtové metody

ČSN EN 832 (73 0564) Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění - Obytné budovy

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků.

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE

Vypracování normy

Zpracovatelé: Ing. Lubomír Keim, CSc, IČ 11785290 společně s Ing. Jiřím Šálou, CSc. a Ing. Romanem Vávrou, PhD.

Technická normalizační komise: TNK 43 Stavební tepelná technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová

6


ČSN 73 0540-3

1 Předmět normy

Tato norma stanoví normové, charakteristické a návrhové hodnoty fyzikálních veličin (dále návrhové hodnoty veličin) stavebních materiálů, výrobků, výplní otvorů, zdicích prvků a zdiva, návrhové hodnoty veličin venkovního prostředí, vnitřního prostředí a vzduchu pro navrhování a ověřování stavebních konstrukcí z hlediska šíření vlhkosti a budov z hlediska jejich tepelné ochrany podle ČSN 73 0540-4 a norem souvisících. Tato norma též stanoví návrhové hodnoty fyzikálních veličin pro výpočty tepelných ztrát budov podle ČSN EN ISO 13790, tepelné zátěže klimatizovaných prostorů podle ČSN 73 0548 a tepelných izolací chladíren a mrazíren podle ČSN 14 8102. Norma nestanoví návrhové hodnoty fyzikálních veličin tepelných izolací pro průmyslové užití. Návrhové hodnoty veličin podle této normy zohledňují klimatické podmínky České republiky i obvyklou míru ochrany veřejného zájmu.

7