ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.120.10                                                                                                                                  Červen 2005

Tepelná ochrana budov -
Část 4: Výpočtové metody


ČSN 73 0540-4

 

Thermal protection of buildings - Part 4: Calculation methods

La protection thermique en bâtiments - Partie 4: Méthodes de calcul

Wärmeschutz der Gebäuden - Teil 4: Berechnungsverfahren

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0540-4 z května 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72542
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny, definice, značky a jednotky................................................................................................................................ 7

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

5          Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce................................................................................................................ 8

6          Součinitel prostupu tepla................................................................................................................................................... 9

7          Pokles dotykové teploty.................................................................................................................................................... 10

8          Kondenzace vodní páry v konstrukci.............................................................................................................................. 11

9          Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry............................................................................................. 11

10        Průvzdušnost výplní otvorů a stavebních dílců............................................................................................................. 12

11        Výměna vzduchu v místnosti........................................................................................................................................... 12

12        Chladnutí místnosti v zimním období............................................................................................................................ 12

13        Ohřev místnosti v letním období..................................................................................................................................... 13

14        Průměrný součinitel prostupu tepla budovy................................................................................................................. 14

Příloha A (normativní) Teploty na povrchu a uvnitř konstrukce............................................................................................. 14

A.1       Vnitřní povrchová teplota konstrukce............................................................................................................................. 16

A.2       Teplota ve hmotných vrstvách konstrukce.................................................................................................................... 17

A.3       Teplota v nevětrané vzduchové vrstvě............................................................................................................................ 17

A.4       Teplota ve větrané vzduchové vrstvě.............................................................................................................................. 19

A.5       Teplotní útlum konstrukce v letním období................................................................................................................... 20

A.6       Fázové posunutí teplotních kmitů v letním období...................................................................................................... 21

Příloha B (normativní) Prostup tepla konstrukcí...................................................................................................................... 21

B.1       Součinitel prostupu tepla - základní vztahy................................................................................................................... 23

B.2       Součinitel prostupu tepla stanovený přibližně z horní a dolní meze........................................................................ 23

B.3       Součinitel prostupu tepla stanovený přesněji z řešení teplotního pole.................................................................. 24

B.4       Součinitel prostupu tepla konstrukce a přilehlých nevytápěných prostorů............................................................. 27

B.5       Součinitel prostupu tepla konstrukce a přilehlé zeminy............................................................................................ 28

B.6       Součinitel prostupu tepla výplní otvorů.......................................................................................................................... 28

B.7       Lineární a bodový činitel prostupu tepla....................................................................................................................... 29

B.8       Průměrný součinitel prostupu tepla konstrukcí místnosti......................................................................................... 30

B.9       Součinitel prostupu tepla zabudované konstrukce..................................................................................................... 30

Příloha C (normativní) Pokles dotykové teploty........................................................................................................................ 32

C.1       Pokles dotykové teploty.................................................................................................................................................... 32

C.2       Tepelná jímavost podlahy................................................................................................................................................ 32

Příloha D (normativní) Kondenzace vodní páry v konstrukci.................................................................................................. 34

D.1       Částečný tlak vodní páry v konstrukci............................................................................................................................ 34

D.2       Difuzní odpor konstrukce................................................................................................................................................. 36

D.3       Výskyt a oblast kondenzace vodní páry v konstrukci................................................................................................... 37

D.4       Zkondenzované a vypařitelné množství vodní páry uvnitř konstrukce...................................................................... 39

D.5       Kritické teploty na vnitřním povrchu konstrukce........................................................................................................... 40


Strana 3

           Strana

D.6       Zkondenzované množství vodní páry na vnitřním povrchu konstrukce.................................................................... 40

D.7       Kondenzace vodní páry ve vzduchu větrané vzduchové vrstvy................................................................................... 41

D.8       Vlhkost vnitřního vzduchu................................................................................................................................................. 41

Příloha E (normativní) Průvzdušnost a výměna vzduchu v místnostech.............................................................................. 43

E.1       Intenzita výměny vzduchu................................................................................................................................................. 43

E.2       Měrná tepelná ztráta výměnou vzduchu......................................................................................................................... 43

Příloha F (normativní) Tepelná stabilita místnosti v zimním období.................................................................................... 44

F.1       Pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období................................................................................................. 44

F.2       Teplota vnitřního vzduchu chladnoucí místnosti.......................................................................................................... 44

F.3       Ekvivalentní tepelná stabilita místností......................................................................................................................... 48

Příloha G (normativní) Tepelná stabilita místnosti v letním období..................................................................................... 52

G.1       Nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu v místnosti v letním období....................................................................... 52

G.2       Přípustná propustnost slunečního záření.................................................................................................................... 54

G.3       Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období..................................................................................... 55

Příloha H (normativní) Stavebně energetické vlastnosti budovy........................................................................................... 56

H.1       Průměrný součinitel prostupu tepla budovy................................................................................................................. 56

H.2       Měrná ztráta prostupem tepla......................................................................................................................................... 56

H.3       Stupeň stavební energetické náročnosti budov.......................................................................................................... 58


Strana 4

Předmluva

Všeobecně

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov se člení na:

      Část 1: Terminologie;

      Část 2: Požadavky;

      Část 3: Návrhové hodnoty;

      Část 4: Výpočtové metody.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozímu znění dochází k větší provázanosti se soustavou zavedených souvisících evropských a mezinárodních norem a návazností na nové předpisy zajišťující základní požadavek na úsporu energie a tepelnou ochranu budov.

Výpočtové metody, používané pro ověření shody s technickými požadavky podle ČSN 73 0540-2, jsou nově popsány buď zpřesňujícími odkazy na jiné normy a zvláštní předpisy1), které obsahují potřebné výpočtové metody, nebo uvedením dalších potřebných výpočtových metod.

Souvisící ČSN

ČSN 06 0220 Ústřední vytápění - Dynamické stavy

ČSN 14 8102 Tepelné izolace chladíren a mrazíren

ČSN 38 3350 Zásobování teplem - Všeobecné zásady

ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana

ČSN 73 0543-2 Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 2: Větrání a vytápění

ČSN EN ISO 7345 (73 0553) Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice

ČSN EN ISO 13793 (73 0578) Tepelné chování budov - Tepelnětechnický návrh základů pro zabránění pohybům způsobených mrazem

ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory

Citované technické předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MZd ČR č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MPO č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, ve znění pozdějších předpisů

_______________

1)    Např. vyhláška MPO č. 291/2001 Sb.


Strana 5

Vyhláška MPO č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády ČR č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády ČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002, o energetické náročnosti budov

Vypracování normy

Zpracovatelé: Ing. Jiří Šála, CSc., IČ 11232994; spolupráce Dr. Ing. Zbyněk Svoboda,
Ing. Lubomír Keim, CSc., doc. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 43 Stavební tepelná technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje a upřesňuje výpočtové metody pro navrhování a ověřování konstrukcí a budov podle požadavků na tepelnou ochranu budov a úsporu energie na jejich vytápění, daných v ČSN 73 0540-2 a ve zvláštních předpisech1, 2). Platí pro stanovení vlastností konstrukcí a budov, užívané ve výpočtech tepelných soustav v budovách a dalších výpočtech pro stanovení energetické náročnosti budov.-- Vynechaný text --