ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.010.30                                                                                                                                  Červen 2005

Stavební ložiska -
Část 7: PTFE kalotová a PTFE cylindrická ložiska

ČSN
EN 1337-7

73 6270

 

Structural bearings - Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings

Appareils d´appui structuraux - Partie 7: Appareils d'appui cylindriques et sphérigues comportant du PTFE

Lager im Bauwesen - Teil 7: Kalotten- und Zylinderlager mit PTFE

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1337-7:2004. Evropská norma EN 1337-7:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1337-7:2004. The European Standard EN 1337-7:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1337-7 (73 6270) z října 2004.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72475
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě EN 1337-7:2000 došlo především ke změně přílohy ZA a k některým dalším drobným změnám v textu normy.

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1337-7:2004 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1337-7 (73 6270) z října 2004 převzala EN 1337-7:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, a nahradila ČSN EN 1337-7 (73 6270) z dubna 2002, tato norma přejímá EN 1337-7:2004 překladem.

Citované normy

EN 1337-1:2000 zavedena v ČSN EN 1337-1: (73 6270) Stavební ložiska - Část 1: Všeobecná pravidla navrhování

EN 1337-2:2004 zavedena v ČSN EN 1337-2: (73 6270) Stavební ložiska - Část 2: Kluzné prvky

prEN 1337-5:1996 nezavedena, nahrazena prEN 1337-5:2004, nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Souvisící ČSN

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č.190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Souvisící technické předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla do přílohy ZA k názvu přílohy doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, Ing. Jan Volek

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1337-7
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Březen 2004
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.010.30                                                                                                 Nahrazuje EN 1337-7:2000

Stavební ložiska -
Část 7: PTFE kalotová a PTFE cylindrická ložiska

Structural bearings -
Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings

 

Appareils d´appui structuraux -
Partie 7: Appareils d´appui cylindriques
et sphériques comportant du PTFE

Lager im Bauwesen -
Teil 7: Kalotten- und Zylinderlager mit PTFE

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-01-02

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska. Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 1337-7:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1        Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2        Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3        Termíny a definice, značky a zkratky................................................................................................................................ 6

4        Funkční požadavky............................................................................................................................................................ 10

5        Materiálové vlastnosti....................................................................................................................................................... 10

6        Návrhové požadavky.......................................................................................................................................................... 10

7        Výroba, montáž a tolerance............................................................................................................................................. 12

Příloha A (informativní)................................................................................................................................................................. 13

Příloha B (informativní)................................................................................................................................................................. 14

Příloha ZA (informativní)............................................................................................................................................................... 16


Strana 5

Předmluva

Tato norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 167 „Stavební ložiska“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2004

Tato norma byla zpracována na základě pověření, které CEN udělila Evropská komise a Evropské sdružení volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic(e) EU.

Vztah k směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Přílohy ZA, A a B jsou informativní.

Tato norma nahrazuje EN 1337-7:2000.

Norma je součástí následujícího souboru norem:

Část 1:    Všeobecná pravidla navrhování

Část..2:   Kluzné prvky

Část 3:    Elastomerová ložiska

Část 4:    Válcová ložiska

Část 5:    Hrncová ložiska

Část 6:    PTFE-kalotová a cylindrická ložiska

Část 8:    Vodící ložiska a konstrukce

Část 9:    Ochrana

Část 10:  Kontrola a údržba

Část 11:  Doprava, skladování a osazování

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska. Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato norma stanoví minimální provozní teplotu -35 °C.

Rozšíření použití do minimální provozní teploty -40 °C se uvažuje do budoucna.

Použití pod limit teploty -35 °C tato norma neřeší, vyžaduje zvláštní posouzení. Vlastnosti a požadavky uvedené v této normě nesmí být v takovém případě použity.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky pro návrh a výrobu PTFE kalotových a cylindrických ložisek. Požadavky a vlastnosti pro zakřivené kluzné plochy jsou obsaženy v EN 1337-2. Kalotová a cylindrická ložiska se sevřeným úhlem 2 q  > 60°, resp. 2 q  > 75° nejsou předmětem této normy (viz obrázek 6).

Za účelem regulace stupně volnosti mohou být ložiska kombinována s rovinnými kluznými prvky a vodícími prvky podle EN 1337-2:2004 a s omezujícími prstenci podle čl. 6.3.4.

Cylindrická ložiska bývají vystavena neočekávaným momentům okolo příčné osy válcové plochy.

Další omezení, která je nutno vzít v úvahu, jsou uvedena v kapitole 1 EN 1337-2:2004.-- Vynechaný text --