ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.010.30                                                                                                                                  Červen 2005

Stavební ložiska -
Část 6: Vahadlová ložiska

ČSN
EN 1337- 6

73 6270

 

Structural bearings - Part 6: Rocker bearings

Appareils d’appui structuraux - Partie 6: Appareils d’appui à balanciers

Lager im Bauwesen - Teil 6: Kipplanger

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1337-6:2004. Evropská norma EN 1337-6:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the Europen Standard EN 1337-6:2004. The Europen Standard EN 1337-6:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1337-6 (73 6270) z října 2004.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72474
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1337-6:2004 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1337-6 (73 6270) z října 2004 převzala EN 1337-6:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma přejímá EN 1337-6:2004 překladem.

Citované normy

EN ISO 4287 zavedena v ČSN EN ISO 4287:1997 (01 4450) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Termíny, definice a parametry struktury povrchu

EN 10160 zavedena v ČSN EN 10160 (01 5024) Zkoušení ocelových plochých výrobků o tloušťce 6 mm nebo větší ultrazvukem (odrazová metoda)

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

EN ISO 6506-1 zavedena v ČSN EN ISO 6506-1:1999 (42 0359), Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda

EN 10025 zavedena v ČSN EN 10025 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí - Technické dodací podmínky

EN 10088-2 zavedena v ČSN EN 10088-2 (42 0928) Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy pro všeobecné použití

EN 10083-1 zavedena v ČSN EN 10083-1 (42 0931) Oceli k zušlechťování - Část 1: Technické dodací podmínky pro ušlechtilé oceli

EN 10083-2 zavedena v ČSN EN 10083-2 (42 0932) Oceli k zušlechťování - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované jakostní oceli

ISO 1083 zavedena v ČSN ISO 1083 (42 0951) Litina s kuličkovým grafitem - Klasifikace

ISO 3755 zavedena v ČSN ISO 3755 (42 0952) Nelegované oceli na odlitky pro všeobecné použití

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurocode: Zásady navrhování konstrukcí

EN 1337-1:2000 zavedena v ČSN EN 1337-1:2002 (73 6270) Stavební ložiska - Část 1: Všeobecná pravidla navrhování

EN 1337-2:2004 zavedena v ČSN EN 1337-2:2004 (73 6270) Stavební ložiska - Část 2: Kluzné prvky

EN 1337-7 zavedena v ČSN EN 1337-7 (73 6270) Stavební ložiska - Část 7: PTFE kalotová a cylindrická ložiska

EN 1337-9:1997 zavedena v ČSN EN 1337-9:1999 (73 6270) Stavební ložiska - Část 9: Ochrana

EN 1337-10 zavedena v ČSN EN 1337-10 (73 6270) Stavební ložiska - Část 10: Kontrola a údržba

Souvisící ČSN

ČSN 01 3483 (01 3483) Výkresy stavebních konstrukcí - Výkresy kovových konstrukcí

ČSN 73 6203 Zatížení mostů

ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací

ČSN EN 10027-1 (42 0011) Systémy označování ocelí - Část 1: Systém zkráceného označování. Základní symboly

ČSN EN 10027-2 (42 0011) Systémy číselného označování - Část 2: Systém zkráceného označování. Základní symboly

ČSN 73 140 (73 1401) Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN P ENV 1993-1-1 (73 1401) Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla
pro pozemní stavby

ČSN P ENV 1993-1-3 (73 1401) Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily


Strana 3

ČSN P ENV 1994-1-1 (73 2089) Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 73 2601 (73 2601) Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 73 6201 (73 6201) Projektování mostních objektů

ČSN 73 6203 (73 6203) Zatížení mostů

ČSN P ENV 1991-3 (73 6203) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení mostů dopravou.

ČSN 73 6205 (73 6205) Navrhování ocelových mostních konstrukcí

ČSN 73 6209 (73 6209) Zatěžovací zkoušky mostů

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č.190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Souvisící technické předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 5, článku 5.1, kapitole 6, článku 6.1, kapitole 8, k názvu článku 8.2.2, kapitole 10, kapitole ZA, článku ZA.2.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, Ing. Jan Volek

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace, subkomise  SC 3 Mosty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 1337-6
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Duben 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.010.30

Stavební ložiska -

Část 6: Vahadlová ložiska

Structural bearings -

Part 6:  Rocker bearings

 

Appareils d’appui structuraux -
Partie 6: Appareils d’appui a balances

Lager im Bauwesen - Teil 6: Kipplager

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2004-02-02

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru  nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 1337-6:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

           Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................................... . 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny, definice a značky................................................................................................................................................. 9

3.1       Termíny a definice............................................................................................................................................................... 9

3.2       Značky (symbols).............................................................................................................................................................. 10

4          Funkční požadavky............................................................................................................................................................ 10

4.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

4.2       Únosnost............................................................................................................................................................................ 10

4.3       Otáčivost.............................................................................................................................................................................. 10

5          Materiály.............................................................................................................................................................................. 10

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

5.2       Uhlíková ocel...................................................................................................................................................................... 11

5.3       Korozivzdorná ocel............................................................................................................................................................ 11

5.4       Litá ocel............................................................................................................................................................................... 11

5.5       Litina.................................................................................................................................................................................... 11

6          Navrhování.......................................................................................................................................................................... 11

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

6.2       Zakřivené plochy................................................................................................................................................................ 11

6.3       Styčné plochy...................................................................................................................................................................... 11

6.4       Zabránění posunu............................................................................................................................................................. 12

6.5       Dimenzování....................................................................................................................................................................... 12

6.6       Zvláštní požadavky............................................................................................................................................................. 13

6.7       Kombinace s ostatními prvky.......................................................................................................................................... 14

7          Tolerance............................................................................................................................................................................ 15

7.1       Rovinatost........................................................................................................................................................................... 15

7.2       Profil povrchu...................................................................................................................................................................... 15

7.3       Drsnost povrchu................................................................................................................................................................ 15

7.4       Rovnoběžnost styčných ploch......................................................................................................................................... 15

8          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 15

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

8.2       Kontrola výrobku a jeho výroby........................................................................................................................................ 16

8.3       Suroviny a složky................................................................................................................................................................ 16

9          Montáž.................................................................................................................................................................................. 16

10        Prohlídky.............................................................................................................................................................................. 16

Příloha A (normativní)................................................................................................................................................................... 18

Příloha B (informativní)................................................................................................................................................................. 19

Příloha ZA (informativní)............................................................................................................................................................... 21

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 29


Strana 7

Předmluva

Tato norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 167 „Stavební ložiska“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit do ledna 2006.

Tento dokument byl vypracován na základě pověření, které CEN obdrželo od Evropské komise a Evropského sdružení volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic(e) EU.

Vztah ke Směrnici (Směrnicím) EU je vysvětlen v příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Norma je součástí následujícího souboru norem:

     Část 1     :    Všeobecná pravidla navrhování

     Část 2     :    Kluzné prvky

     Část 3     :    Elastomerová ložiska

     Část 4     :    Válcová ložiska

     Část 5     :    Hrncová ložiska

     Část 6     :    Vahadlová ložiska

     Část 7     :    PTFE kalotová a cylindrická ložiska

     Část 8     :    Vodící ložiska a konstrukce

     Část 9     :    Ochrana

     Část 10   :    Kontrola a údržba

     Část 11   :    Doprava, skladování a osazování

Příloha A je normativní, příloha ZA a B informativní.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto Evropskou normu národní normalizační organizace těchto zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyška, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky na navrhování a výrobu vahadlových ložisek. K zachycení posunů lze vahadlová ložiska kombinovat s kluzným prvkem podle EN 1337-2.

Ložiska vystavená otáčení většímu než 0,05 rad vyvolanému charakteristickou kombinací účinků nespadají do předmětu této normy.

Tato norma neplatí pro vahadlová ložiska vyrobená z materiálů jiných, než je uvedeno v kapitole 5.-- Vynechaný text --