ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.220                                                                                                                                      Duben 2005

Lešení - Společná ustanovení

ČSN 73 8101

 

Scaffoldings - Common regulations

Echafaudages - Général ordonnance

Gerüste - Die gemeinsame Regelungen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 8101 z 1981-10-07.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72413
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 4

3          Definice................................................................................................................................................................................. 4

4          Technické požadavky.......................................................................................................................................................... 7

4.1       Materiály................................................................................................................................................................................ 7

4.2       Konstrukční součásti lešení............................................................................................................................................. 8

4.3       Rozměry................................................................................................................................................................................ 9

4.4       Podlahy................................................................................................................................................................................. 9

4.5       Prostorová tuhost a stabilita lešení............................................................................................................................... 13

4.6       Pomocné části lešení....................................................................................................................................................... 14

5          Navrhování.......................................................................................................................................................................... 15

5.1       Technická dokumentace.................................................................................................................................................. 15

5.2       Zatížení................................................................................................................................................................................ 16

5.3       Výpočet................................................................................................................................................................................ 17

6          Provádění............................................................................................................................................................................ 17

6.1       Montážní prostor................................................................................................................................................................ 17

6.2       Zakládání............................................................................................................................................................................ 17

6.3       Montáž a demontáž........................................................................................................................................................... 18

7          Ochrana veřejného zájmu................................................................................................................................................ 19

7.1       Komunální bezpečnost.................................................................................................................................................... 19

7.2       Prozatímní elektrická instalace....................................................................................................................................... 21

7.3       Ochrana před nebezpečným dotykem........................................................................................................................... 21

7.4       Ochrana před bleskem.................................................................................................................................................... 21

8          Používání, prohlídky, údržba............................................................................................................................................ 21

8.1       Předání do provozu........................................................................................................................................................... 21

8.2       Provoz, používání............................................................................................................................................................... 21

8.3       Provozní a výrobní údaje................................................................................................................................................... 22

8.4       Prohlídky a údržba............................................................................................................................................................. 22


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě jsou zrušeny požadavky na materiály, jsou upraveny rozměrové požadavky na lešeňové konstrukce, tabulky pro zjednodušené navrhování jsou přepočítány v souladu s požadovanými postupy. Jsou provedeny i některé další změny, které vycházejí z praktických zkušeností při používání lešení v České republice. Norma je uvedena do souladu s požadavky nově zavedených evropských norem pro dočasné stavební konstrukce.

Souvisící ČSN

ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení

ČSN 73 8105 Dřevěná lešení

ČSN 73 8107 Trubková lešení

ČSN EN 74 Spojky, středící trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení

ČSN EN 39 Ocelové trubky pro pracovní a podpěrná lešení - Technické dodací podmínky

ČSN EN 13374 Systémy dočasné ochrany proti pádu z volného okraje - Základní požadavky, zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, IČ 00025950, Ing. Svatopluk Vlasák, Ing. Karel Škréta

Technická normalizační komise: TNK 92 Lešení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování, provádění, zkoušení, používání, prohlídky a údržbu lešení. Normu lze použít též pro konstrukce jiného účelu, sestavené z lešenářských prvků, popř. dílců (prozatímní mosty, lávky, přechody, přístřešky apod.).-- Vynechaný text --