ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.20                                                                                                                                   Duben 2005

Administrativní budovy a prostory

ČSN 73 5305

 

Administration buildings and rooms

Bâtiments et locaux administratifs

Bürogebäuden und Räumen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 5305 z 1979-06-19.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72329
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Umísťování budov do území............................................................................................................................................. 7

4.1       Základní ustanovení........................................................................................................................................................... 7

4.2       Vzájemné odstupy budov................................................................................................................................................... 7

4.3       Orientace budov.................................................................................................................................................................. 7

4.4       Komunikace a doprava v klidu.......................................................................................................................................... 7

5          Prostorové, funkční a stavebně technické požadavky.................................................................................................. 7

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

5.2       Kanceláře............................................................................................................................................................................. 8

5.2.1    Druhy kanceláří.................................................................................................................................................................... 8

5.2.2    Druhy kancelářské práce................................................................................................................................................... 8

5.2.3    Plošné požadavky na kancelářská pracoviště............................................................................................................... 8

5.2.4    Prostorové požadavky na kancelářská pracoviště........................................................................................................ 9

5.3       Jednací a shromažďovací prostory.................................................................................................................................. 9

5.4       Komunikace a prostředky vertikální přepravy............................................................................................................... 10

5.5       Hygienická zařízení............................................................................................................................................................ 10

5.6       Šatny.................................................................................................................................................................................... 11

5.7       Čajové kuchyňky a prostory pro oddech........................................................................................................................ 12

5.8       Ostatní prostory.................................................................................................................................................................. 12

6          Požadavky na vnitřní prostředí......................................................................................................................................... 12

7          Technická zařízení............................................................................................................................................................. 13

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

7.2       Vnitřní vodovod................................................................................................................................................................... 13

7.3       Vnitřní kanalizace............................................................................................................................................................... 13

7.4       Vnitřní plynovod.................................................................................................................................................................. 13

7.5       Vytápění............................................................................................................................................................................... 13

7.6       Chlazení.............................................................................................................................................................................. 13

7.7       Větrání.................................................................................................................................................................................. 13

7.8       Klimatizace......................................................................................................................................................................... 13

7.9       zařízení pro konečné využití plynu.................................................................................................................................. 14

7.10     Elektrické silnoproudé rozvody....................................................................................................................................... 14

7.11     Ochrana před bleskem a uzemnění.............................................................................................................................. 14

7.12     Náhradní zdroj elektrické energie.................................................................................................................................. 14

7.13     Automatický systém řízení (ASŘ).................................................................................................................................... 14

7.14     Slaboproudé systémy bezpečnostní a informační...................................................................................................... 15

7.15     Prostředky vertikální přepravy.......................................................................................................................................... 15

7.16     Samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ)..................................................................................................................... 16

7.17     Samočinné odvětrací zařízení (SOZ).............................................................................................................................. 16

7.18     Speciální technologická zařízení.................................................................................................................................... 16

8          Požární bezpečnost........................................................................................................................................................... 16


Strana 3

Předmluva

Úvod

Pojem administrativní budova v současné době přestává být dostatečně výstižný pro veškerá pracovní prostředí, v nichž probíhá administrativní, koncepční a manažerská činnost, měnící své prostorové nároky v průběhu času, a to často v budovách či komplexech budov, které sdružují funkce administrativní, obchodní, obytné a další, přičemž tyto polyfunkční komplexy bývají propojovány průchozími atrii a pasážemi.

V normě se mění požadavky na prostory a na technická zařízení administrativních budov v důsledku změn činností a způsobů práce v těchto budovách i v důsledku změn v základních požadavcích na stavby obecně.

Norma reflektuje možnost navrhování administrativních prostorů a zón v polyfunkčních budovách.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází k zestručnění závazných částí tak, aby byly jednoznačně definovány základní prostorové, hygienické a technické požadavky a současně byl ponechán prostor pro dostatečnou flexibilitu v prostoru i čase.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN 06 0220 Ústřední vytápění - Dynamické stavy

ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování

ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 27 4300 Elektrické výtahy - Šachty, strojovny a prostory pro kladky - Všeobecná ustanovení

ČSN ISO 4190-6 (27 4310) Elektrické výtahy

ČSN 33 0050 Elektrická zařízení a instalace v budovách

ČSN 33 2000-1 Elektrická instalace budov - část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-7-701 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN 33 3320 Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky

ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN 34 2710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě - Základní ustanovení

ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 717-2 (73 0531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov - Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty - Příloha I

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb - Výhřevnost hořlavých látek

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb


Strana 4

ČSN 73 0843 Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů

ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb - Sklady

ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí - Základní ustanovení

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

ČSN EN 12109 (75 6761) Vnitřní kanalizace - Podtlakové systémy

Citované předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Vyhláška MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně

Vyhláška MZd č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Vyhláška MZd č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů

Souvisící TPG

TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva

Vypracování normy

Zpracovatel: VPÚ DECO PRAHA a.s., IČ 60193280, Ing. arch. Ivan Šrom, spolupráce Ing. arch. Jan Aulík, Ing. Josef Bojanovský, Ing. Ladislav Brett, Ing. Karel Dvořáček, Ing. Alena Hofmanová, Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Ing. Jaroslava Kramlová, Ing. Petr Novák, Doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. arch. Petr Syrový, CSc., Ing. Jiří Šála, CSc., Doc. Ing. arch. Jan Štípek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje zásady pro navrhování administrativních budov a prostorů, komplexů budov nebo jejich částí, které obsahují prostory pro administrativní, koncepční a manažerskou činnost (dále jen administrativní činnost), pro navrhování stavebních úprav stávajících budov nebo jejich částí obsahujících tyto prostory a pro přestavby a změny v užívání ostatních budov nebo jejich částí, pokud se mění na administrativní budovy a prostory.

V případě kulturních památek, objektů památkově chráněných a objektů v památkových rezervacích a jejich ochranných pásmech se zásady stanovené touto normou použijí pouze přiměřeně, a to tak, aby nebyly v rozporu s principy památkové ochrany a stanovisky orgánů památkové péče.

Norma se vztahuje na budovy a prostory:

·       pro veřejnou správu      budovy pro samosprávu;

budovy pro moc výkonnou;

budovy pro moc soudní;

·       pro administrativu související s výrobou, obchodem a službami;

·       pro peněžnictví (banky, pojišťovny, burzy);

·       vědeckých a výzkumných institucí;

·       přenosových a informačních médií (telekomunikace včetně internetu, pošty, rozhlas, televize, redakce tištěných médií);

·       univerzálně administrativní.

Norma se vztahuje také na administrativní části multifunkčních budov.

Norma se přiměřeně vztahuje na kancelářská pracoviště, která jsou součástí jiných pracovišť, provozů nebo jiných typů budov (např. pro zdravotnictví, vzdělávání, sport, průmysl, obchod, stravování, apod.). Též se přiměřeně vztahuje na hoteling (kancelářská pracoviště s vazbou na hotelové ubytování) a na domácí pracovny (kancelářská pracoviště s vazbou na byt nebo pracoviště jako součást bytu).-- Vynechaný text --