ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.120.10                                                                                                                                  Červen 2005

Tepelná ochrana budov -
Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-1

 

Thermal protection of buildings - Part 1: Terminology

La protection thermique en bâtiments - Partie 1: Terminologie

Wärmeschutz in Gebäuden - Teil 1: Terminologie

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0540-1 z května 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72308
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.


Strana 2

Obsah

              Strana

1             Předmět normy............................................................................................................................................................... 10

2             Normativní odkazy.......................................................................................................................................................... 10

3             Značky, jednotky a veličiny............................................................................................................................................ 12

4             Termíny a definice.......................................................................................................................................................... 22

4.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 22

4.1.1       Určující vlastnosti tepelných a vlhkostních veličin ................................................................................................... 22

4.1.2       Deklarovaná hodnota vlastností stavebních materiálů, výrobků a výplní otvorů................................................. 22

4.1.3       Normová hodnota vlastností stavebních materiálů, výrobků a výplní otvorů ...................................................... 22

4.1.4       Charakteristická tepelná hodnota vlastností stavebních materiálů a výrobků ................................................... 22

4.1.5       Návrhová hodnota vlastností stavebních materiálů, výrobků a výplní otvorů ...................................................... 22

4.1.6       Kritická normová hodnota............................................................................................................................................. 23

4.1.7       Požadovaná normová hodnota.................................................................................................................................... 23

4.1.8       Doporučená normová hodnota.................................................................................................................................... 23

4.1.9       Základní tepelná hodnota zdiva................................................................................................................................... 23

4.1.10    Klasifikace vlastností..................................................................................................................................................... 23

4.1.11    Materiál............................................................................................................................................................................. 23

4.1.12    Tepelně izolační materiál.............................................................................................................................................. 23

4.1.13    Reflexní materiál............................................................................................................................................................. 23

4.1.14    Stavební výrobek............................................................................................................................................................. 24

4.1.15    Stavební prvek................................................................................................................................................................. 24

4.1.16    Zdicí prvek........................................................................................................................................................................ 24

4.1.17    Lehký obvodový plášť.................................................................................................................................................... 24

4.1.18    Sestava lehkého obvodového pláště.......................................................................................................................... 24

4.1.19    Výplň otvoru...................................................................................................................................................................... 24

4.1.20    Zdivo.................................................................................................................................................................................. 24

4.1.21    Stavební konstrukce....................................................................................................................................................... 24

4.1.22    Vnější konstrukce........................................................................................................................................................... 24

4.1.23    Vnitřní konstrukce........................................................................................................................................................... 25

4.1.24    Podlaha na zemině........................................................................................................................................................ 25

4.1.25    Charakteristický rozměr podlahy................................................................................................................................. 25

4.1.26    Kritická místnost............................................................................................................................................................. 25

4.2          Základní termíny............................................................................................................................................................. 25

4.2.1       Šíření tepla....................................................................................................................................................................... 25

4.2.2       Šíření vlhkosti.................................................................................................................................................................. 25

4.2.3       Šíření vzduchu................................................................................................................................................................. 25

4.2.4       Ustálený stav................................................................................................................................................................... 25

4.2.5       Neustálený stav ............................................................................................................................................................. 25

4.2.6       Periodický stav ............................................................................................................................................................... 25

4.2.7       Termodynamická teplota ............................................................................................................................................. 25

4.2.8       Teplota ............................................................................................................................................................................. 25

4.2.9       Čas ................................................................................................................................................................................... 26


Strana 3

              Strana

4.2.10    Délka; výška; šířka; tloušťka......................................................................................................................................... 26

4.2.11    Plocha............................................................................................................................................................................... 26

4.2.12    Poměrná plocha............................................................................................................................................................. 26

4.2.13    Objem............................................................................................................................................................................... 26

4.2.14    Objemová hmotnost v suchém stavu......................................................................................................................... 26

4.2.15    Objemová hmotnost...................................................................................................................................................... 26

4.2.16    Tepelně stejnorodá vrstva............................................................................................................................................ 26

4.2.17    Tepelný most................................................................................................................................................................... 26

4.2.18    Lineární tepelný most.................................................................................................................................................... 27

4.2.19    Bodový tepelný most...................................................................................................................................................... 27

4.2.20    Tepelná vazba................................................................................................................................................................. 27

4.3          Tepelné veličiny.............................................................................................................................................................. 27

4.3.1       Tepelné veličiny; vlastnosti; hodnoty........................................................................................................................... 27

4.3.2       Tepelný tok....................................................................................................................................................................... 27

4.3.3       Sálavý tepelný tok, tepelný tok sáláním...................................................................................................................... 27

4.3.4       Směrový sálavý tepelný tok, směrový tepelný tok sáláním..................................................................................... 28

4.3.5       Spektrální sálavý tepelný tok, spektrální tepelný tok sáláním................................................................................ 28

4.3.6       Hustota tepelného toku................................................................................................................................................. 28

4.3.7       Hustota směrového sálavého tepelného toku.......................................................................................................... 28

4.3.8       Hustota směrového spektrálního sálavého tepelného toku ................................................................................. 28

4.3.9       Plošná tepelná propustnost......................................................................................................................................... 29

4.3.10    Lineární tepelná propustnost....................................................................................................................................... 29

4.3.11    Tepelná propustnost..................................................................................................................................................... 29

4.3.12    Součinitel tepelné vodivosti.......................................................................................................................................... 29

4.3.13    Ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti.................................................................................................................... 30

4.3.14    Součinitele podmínek působení................................................................................................................................. 30

4.3.15    Měrná tepelná kapacita................................................................................................................................................. 30

4.3.16    Součinitel teplotní vodivosti.......................................................................................................................................... 30

4.3.17    Tepelná jímavost............................................................................................................................................................ 31

4.3.18    Teplotní faktor vnitřního povrchu.................................................................................................................................. 31

4.3.19    Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu...................................................................................................................... 31

4.3.20    Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu.................................................................................................................. 32

4.3.21    Tepelný odpor vrstvy, konstrukce................................................................................................................................. 32

4.3.22    Lineární tepelný odpor................................................................................................................................................... 32

4.3.23    Tepelný odpor vzduchové vrstvy................................................................................................................................... 33

4.3.24    Ekvivalentní tepelný odpor nevytápěného prostoru ................................................................................................. 33

4.3.25    Odpor konstrukce při prostupu tepla.......................................................................................................................... 33

4.3.26    Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce .......................................................................................... 33

4.3.27    Součinitel přestupu tepla na vnější straně konstrukce........................................................................................... 34

4.3.28    Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce............................................................................................ 34

4.3.29    Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce............................................................................................ 34

4.3.30    Součinitel prostupu tepla, U-hodnota......................................................................................................................... 34


Strana 4

              Strana

4.3.31    Celkový součinitel prostupu tepla, celková U-hodnota........................................................................................... 34

4.3.32    Součinitel prostupu tepla výplně otvoru...................................................................................................................... 35

4.3.33    Součinitel prostupu tepla zabudované konstrukce ................................................................................................. 35

4.3.34    Průměrný součinitel prostupu tepla............................................................................................................................ 35

4.3.35    Lineární činitel prostupu tepla..................................................................................................................................... 35

4.3.36    Bodový činitel prostupu tepla....................................................................................................................................... 35

4.3.37    Tepelná jímavost podlahy............................................................................................................................................. 35

4.3.38    Teplotní útlum................................................................................................................................................................. 36

4.3.39    Tepelná pohltivost.......................................................................................................................................................... 36

4.3.40    Směrová spektrální pohltivost vnitřního povrchu...................................................................................................... 36

4.3.41    Směrová spektrální pohltivost vnějšího povrchu ..................................................................................................... 36

4.3.42    Směrová spektrální odrazivost vnitřního povrchu..................................................................................................... 37

4.3.43    Směrová spektrální odrazivost vnějšího povrchu..................................................................................................... 37

4.3.44    Směrová spektrální propustnost vnitřního povrchu................................................................................................. 37

4.3.45    Směrová spektrální propustnost vnějšího povrchu................................................................................................. 38

4.3.46    Spektrální směrová emisivita vnitřního povrchu....................................................................................................... 38

4.3.47    Spektrální směrová emisivita vnějšího povrchu....................................................................................................... 38

4.3.48    Celková propustnost slunečního záření.................................................................................................................... 39

4.4          Vlhkostní veličiny............................................................................................................................................................. 39

4.4.1       Vlhkostní veličiny; vlastnosti; hodnoty......................................................................................................................... 39

4.4.2       Difuzní tok......................................................................................................................................................................... 39

4.4.3       Hustota difuzního toku vodní páry; (hustota difuzního toku) .................................................................................. 39

4.4.4       Částečný tlak vodní páry................................................................................................................................................ 40

4.4.5       Částečný tlak nasycené vodní páry............................................................................................................................. 40

4.4.6       Absolutní vlhkost vzduchu............................................................................................................................................. 40

4.4.7       Měrná vlhkost vzduchu................................................................................................................................................... 40

4.4.8       Relativní vlhkost vzduchu.............................................................................................................................................. 40

4.4.9       Součinitel difuzní vodivosti vodní páry ve vzduchu.................................................................................................... 40

4.4.10    Součinitel difuzní vodivosti............................................................................................................................................ 41

4.4.11    Ekvivalentní součinitel difuzní vodivosti...................................................................................................................... 41

4.4.12    Spárová difuzní vodivost................................................................................................................................................ 41

4.4.13    Faktor difuzního odporu................................................................................................................................................. 41

4.4.14    Ekvivalentní faktor difuzního odporu............................................................................................................................ 42

4.4.15    Propustnost vodní páry.................................................................................................................................................. 42

4.4.16    Difuzní odpor................................................................................................................................................................... 42

4.4.17    Ekvivalentní difuzní tloušťka......................................................................................................................................... 42

4.4.18    Součinitel přestupu vodní páry na vnitřní straně konstrukce ................................................................................. 43

4.4.19    Součinitel přestupu vodní páry na vnější straně konstrukce ................................................................................. 43

4.4.20    Odpor při přestupu vodní páry na vnitřní straně konstrukce .................................................................................. 43

4.4.21    Odpor při přestupu vodní páry na vnější straně konstrukce .................................................................................. 43

4.4.22    Odpor konstrukce při prostupu vodní páry ................................................................................................................ 43

4.4.23    Teplota rosného bodu (dew point temperature)....................................................................................................... 43


Strana 5

              Strana

4.4.24    Částečný tlak nasycené vodní páry při teplotě rosného bodu .............................................................................. 44

4.4.25    Kritická vnitřní povrchová vlhkost................................................................................................................................. 44

4.4.26    Zkondenzované množství vodní páry.......................................................................................................................... 44

4.4.27    Roční množství zkondenzované vodní páry............................................................................................................... 44

4.4.28    Vypařené množství vodní páry...................................................................................................................................... 44

4.4.29    Roční množství vypařené vodní páry........................................................................................................................... 44

4.4.30    Hmotnostní vlhkost........................................................................................................................................................ 44

4.4.31    Objemová vlhkost........................................................................................................................................................... 45

4.4.32    Okamžitá hmotnostní vlhkost....................................................................................................................................... 45

4.4.33    Návrhová hmotnostní vlhkost; praktická hmotnostní vlhkost................................................................................. 45

4.4.34    Normová hmotnostní vlhkost....................................................................................................................................... 45

4.4.35    Charakteristická hmotnostní vlhkost.......................................................................................................................... 45

4.4.36    Sorpční hmotnostní vlhkost.......................................................................................................................................... 45

4.4.37    Desorpční hmotnostní vlhkost..................................................................................................................................... 46

4.4.38    Nasákavost...................................................................................................................................................................... 46

4.4.39    Dlouhodobá navlhavost při difuzi................................................................................................................................ 46

4.4.40    Vlhkostní součinitel materiálu...................................................................................................................................... 47

4.5          Veličiny pro šíření vzduchu............................................................................................................................................ 47

4.5.1       Objemový tok vzduchu................................................................................................................................................... 47

4.5.2       Objemový tok vzduchu při referenčních podmínkách.............................................................................................. 47

4.5.3       Průvzdušnost................................................................................................................................................................... 47

4.5.4       Průvzdušnost na délku spáry výplně otvoru; spárová průvzdušnost..................................................................... 47

4.5.5       Průvzdušnost na celkovou plochu výplně otvoru; plošná průvzdušnost.............................................................. 48

4.5.6       Součinitel průvzdušnosti............................................................................................................................................... 48

4.5.7       Ekvivalentní plocha průvzdušnosti.............................................................................................................................. 48

4.5.8       Součinitel spárové průvzdušnosti............................................................................................................................... 48

4.5.9       Intenzita výměny vzduchu v místnosti n...................................................................................................................... 49

4.5.10    Intenzita výměny vzduchu n50........................................................................................................................................ 49

4.6          Veličiny vnitřního prostředí............................................................................................................................................ 49

4.6.1       Teplota vnitřního vzduchu.............................................................................................................................................. 49

4.6.2       Návrhová vnitřní teplota (v zimním období)................................................................................................................ 49

4.6.3       Převažující návrhová teplota vnitřního vzduchu......................................................................................................... 49

4.6.4       Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu ............................................................................................................. 49

4.6.5       Výsledná teplota............................................................................................................................................................. 49

4.6.6       Střední radiační teplota................................................................................................................................................. 50

4.6.7       Operativní teplota............................................................................................................................................................ 50

4.6.8       Kritická vnitřní povrchová teplota.................................................................................................................................. 50

4.6.9       Bezpečností teplotní přirážka....................................................................................................................................... 51

4.6.10    Kritická vnitřní povrchová vlhkost; povrchová vlhkost............................................................................................... 51

4.6.11    Pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období ............................................................................................. 51

4.6.12    Nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu v místnosti v letním období ................................................................... 51

4.6.13    Nejvyšší teplota vnitřního vzduchu v místnosti v letním období ............................................................................ 51


Strana 6

              Strana

4.7          Veličiny venkovního prostředí....................................................................................................................................... 51

4.7.1       Referenční rychlost větru............................................................................................................................................... 51

4.7.2       Průměrná rychlost větru................................................................................................................................................ 51

4.7.3       Sluneční záření............................................................................................................................................................... 51

4.7.4       Globální sluneční záření............................................................................................................................................... 52

4.7.5       Přímé sluneční záření.................................................................................................................................................... 52

4.7.6       Difuzní sluneční záření.................................................................................................................................................. 52

4.7.7       Návrhová teplota venkovního vzduchu v letním období........................................................................................... 52

4.7.8       Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období......................................................................................... 52

4.7.9       Návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu..................................................................................... 52

4.7.10    Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu......................................................................................................... 52

4.7.11    Atmosférický tlak............................................................................................................................................................. 52

4.7.12    Návrhová průměrná letní denní teplota venkovního vzduchu ................................................................................ 53

4.7.13    Návrhová teplotní amplituda venkovního vzduchu v letním období ...................................................................... 53

4.7.14    Návrhová výsledná teplotní amplituda venkovního prostředí v letním období ................................................... 53

4.7.15    Návrhová střední intenzita globálního slunečního záření....................................................................................... 53

4.7.16    Amplituda intenzity globálního slunečního záření.................................................................................................... 53

4.7.17    Návrhová ekvivalentní teplotní amplituda globálního slunečního záření ............................................................ 53

4.8          Energetické veličiny........................................................................................................................................................ 54

4.8.1       Bilanční hodnocení........................................................................................................................................................ 54

4.8.2       Provozní (operativní) hodnocení.................................................................................................................................. 54

4.8.3       Zdroje energie................................................................................................................................................................. 54

4.8.4       Nositel energie............................................................................................................................................................... 54

4.8.5       Energie............................................................................................................................................................................. 54

4.8.6       Energetický odběrný systém........................................................................................................................................ 54

4.8.7       Obnovitelná energie....................................................................................................................................................... 54

4.8.8       Primární energie............................................................................................................................................................. 54

4.8.9       Dodaná energie.............................................................................................................................................................. 54

4.8.10    Celková spotřeba energie budovy............................................................................................................................... 54

4.8.11    Čistá energie................................................................................................................................................................... 55

4.8.12    Transformační energie.................................................................................................................................................. 55

4.8.13    Celková podlahová plocha........................................................................................................................................... 55

4.8.14    Celková plocha obálky budovy..................................................................................................................................... 55

4.8.15    Systémová hranice budovy........................................................................................................................................... 55

4.8.16    Obestavěný prostor budovy.......................................................................................................................................... 55

4.8.17    Faktor tvaru budovy, geometrická charakteristika budovy....................................................................................... 55

4.8.18    Vnitřní prostor budovy.................................................................................................................................................... 55

4.8.19    Měrná tepelná ztráta....................................................................................................................................................... 55

4.8.20    Měrná ztráta prostupem tepla...................................................................................................................................... 56

4.8.21    Měrná tepelná ztráta větráním...................................................................................................................................... 56

4.8.22    Měrná spotřeba tepla na vytápění............................................................................................................................... 56

4.8.23    Tepelná charakteristika budovy................................................................................................................................... 56


Strana 7

              Strana

4.8.24    Potřeba tepla na vytápění.............................................................................................................................................. 56

4.8.25    Roční potřeba tepla........................................................................................................................................................ 56

4.8.26    Potřeba energie na vytápění......................................................................................................................................... 56

4.8.27    Účinnost vytápění........................................................................................................................................................... 57

4.8.28    Činitel využití tepelných zisků; stupeň využití tepelných zisků................................................................................. 57

4.8.29    Denostupně; jednotky denostupně............................................................................................................................. 57

4.8.30    Stupeň energetické náročnosti budov........................................................................................................................ 57

Příloha A (informativní  Slovníky.................................................................................................................................................. 58

A.1       Slovník použitých výrazů česko-anglický........................................................................................................................ 58

A.2       Slovník použitých výrazů anglicko-český........................................................................................................................ 63


Strana 8

Předmluva

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov se člení na:

      Část 1: Terminologie

      Část 2: Požadavky

      Část 3: Návrhové hodnoty veličin

      Část 4: Výpočtové metody

Změny proti předchozí normě

Proti předchozímu znění dochází k větší provázanosti na soustavu zavedených souvisících evropských a mezinárodních norem a k lepší návaznosti na předpisy zajišťující základní požadavek na úsporu energie a tepelnou ochranu budov. Norma je doplněna anglickými ekvivalenty a slovníkem použitých výrazů.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-0 (01 1300) Veličiny a jednotky - Část 0: Všeobecné zásady

ČSN ISO 31-1 (01 1300) Veličiny a jednotky - Část 1: Prostor a čas

ČSN EN 13465 (12 7020) Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v obydlích

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 0542 Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov

ČSN EN ISO 9251 (73 0552) Tepelná izolace - Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů - Slovník

STN 730540-1 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 1: Terminológia

Citované technické předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.   kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE

Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

Směrnice č. 89/106  EHS o sbližování zákonů a dalších právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků a související předpisy a dokumenty

Pokyn C ke Směrnici 89/106/EHS pro stavební výrobky. Význam termínů sestavy a systémy v oblasti Směrnice pro stavební výrobky

Vypracování normy

Zpracovatelé: Ing. Lubomír Keim, CSc., IČ 11785290; Ing. Jiří Šála, CSc., IČ 11232994,

Technická normalizační komise: TNK 43 Stavební tepelná technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 9

Úvod

Termíny a definice veličin vyskytující se v souboru tepelně technických norem ČSN EN a ČSN EN ISO a v souboru původních ČSN neposkytují pro stavební praxi jednotné definice veličin a srozumitelnou technickou interpretaci. Proto jsou definice veličin v této normě formulovány způsobem poskytujícím pro potřeby technické praxe jasnou, jednotnou a srozumitelnou interpretaci.

Tato norma navazuje na termíny uvedené v interpretačních dokumentech ke Směrnici Rady 89/106/EHS pro stavební výrobky v rozsahu základního požadavku č. 3 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí a základního požadavku č. 6 Úspora energie a tepelná ochrana.


Strana 10

1 Předmět normy

Tato norma vymezuje termíny užívané v oboru stavební tepelné techniky, definice veličin, jejich značky a jednotky popisující šíření tepla, vlhkosti a vzduchu stavebními materiály a konstrukcemi a popisující stav vnitřního a venkovního prostředí používané v ČSN 73 0540 - 2, 3 a 4. Termíny a definice veličin, jejich značky a jednotky lze použít i při aplikaci souvisejících norem. Norma sjednocuje a zpřesňuje termíny a definice v uvedených oblastech.-- Vynechaný text --