ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.220                                                                                                                                        Říjen 2004

Dočasné stavební konstrukce -
Část 2: Informace o materiálech

ČSN
EN 12811-2

73 8123

 

Temporary works equipment - Part 2: Information on materials

Equipements temporaires de chantiers - Partie 2: Information concernant les matériaux

Temporäre Konstruktionen für Bauwerke - Teil 2: Informationen zu den Werkstoffen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12811-2:2004. Evropská norma EN 12811-2:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12811-2:2004. The European Standard EN 12811-2:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71448
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 301 zavedena v ČSN EN 301 (66 8504) Fenolická a aminová lepidla pro nosné díly dřevěných konstrukcí - Klasifikace a technické požadavky

EN 336 zavedena v ČSN EN 336 (73 2822) Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky

EN 338 zavedena v ČSN EN 338 (73 1711) Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti

EN 390 zavedena v ČSN EN 390 (73 2056) Lepené lamelové dřevo - Rozměry - Mezní úchylky

EN 729-1 zavedena v ČSN EN 729-1 (05 0331) Požadavky na jakost při svařování - Tavné svařování kovových materiálů - Část 1: Směrnice pro volbu a použití

EN 1562 zavedena v ČSN EN 1562 (42 0955) Slévárenství - Temperované litiny

EN 1563 zavedena v ČSN EN 1563 (42 0951) Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem

EN 10142 zavedena v ČSN EN 10142 (42 0909) Plechy a pásy z hlubokotažných ocelí k tváření za studena, kontinuálně žárově pozinkované - Technické dodací podmínky

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

ENV 1993-1-1 zavedena v ČSN P ENV 1993-1-1 (73 1401) Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ENV 1993-1-3 zavedena v ČSN P ENV 1993-1-3 (73 1402) Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily

ENV 1995-1-1 zavedena v ČSN P ENV 1995-1-1 (73 1701) Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ENV 1999-1-1:1998 nezavedena

EN ISO 1461 zavedena v ČSN EN ISO 1461 (03 8558) Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích - Specifikace a zkušební metody (ISO 1461:1999)

EN ISO 12944 - Parts 1 to 8 zavedeny v ČSN EN ISO 12944 (03 8241) Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1 až 8

Souvisící ČSN

ČSN 73 8101:1983 (73 8101) Lešení - Společná ustanovení

ČSN 73 8105:1983 (73 8105) Dřevěná lešení

ČSN 73 8106:1983 (73 8106) Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 73 8107:1983 (73 8107) Trubková lešení

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, IČ 00025950, Ing. Karel Škréta

Technická normalizační komise: TNK 92 Lešení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12811-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Únor 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.220

Dočasné stavební konstrukce -
Část 2: Informace o materiálech

Temporary works equipment -
Part 2: Information on materials

 

Equipements temporaires de chantiers -
Partie 2: Information concernant les matériaux

Temporäre Konstruktionen für Bauwerke -
Teil 2: Informationen zu den Werkstoffen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-12-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky          Ref. č. EN 12811-2:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

3.1       Výběr materiálů.................................................................................................................................................................... 8

3.2       Charakteristické hodnoty................................................................................................................................................... 8

3.3       Dokumenty kontroly............................................................................................................................................................ 8

3.4       Vliv výroby.............................................................................................................................................................................. 8

4          Ocel........................................................................................................................................................................................ 8

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

4.2       Rozměry, hmotnosti a tolerance...................................................................................................................................... 8

4.3       Lomová houževnatost........................................................................................................................................................ 9

4.4       Jakosti oceli v EN 10142................................................................................................................................................... 9

5          Litina...................................................................................................................................................................................... 9

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

5.2       Zkoušky prototypu............................................................................................................................................................... 9

5.3       Dokumenty kontroly............................................................................................................................................................ 9

6          Hliníkové slitiny.................................................................................................................................................................... 9

6.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

6.2       Rozměry, hmotnosti a tolerance..................................................................................................................................... 10

6.3       Tepelně ovlivněné oblasti................................................................................................................................................ 10

6.4       Dokumenty kontroly........................................................................................................................................................... 10

7          Dřevo a materiály na bázi dřeva...................................................................................................................................... 10

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

7.2       Rostlé dřevo a lepené lamelové dřevo.......................................................................................................................... 10

7.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

7.2.2    Charakteristické hodnoty................................................................................................................................................. 10

7.2.3    Rozměry, hmotnosti a tolerance..................................................................................................................................... 10

7.3       Materiály na bázi dřeva (překližované desky, třískové desky, vláknité desky)........................................................ 11

7.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

8          Ochrana proti korozi a stár nutí....................................................................................................................................... 11

8.1       Výrobky ze železných kovů................................................................................................................................................ 11

8.2       Hliníkové slitiny.................................................................................................................................................................. 11

8.3       Překližované desky pro podlahovou plochu na lešení............................................................................................... 11

9          Svařování............................................................................................................................................................................. 11

Příloha A (informativní) Informace převzaté z jiných norem materiálů a norem návrhových........................................... 12

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 16


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12811-2:2004) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 53 „Dočasné stavební konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2004.

Tato evropská norma je složena z následujících částí, vydaných pod společným názvem: Dočasné stavební konstrukce:

      Část 1: Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh

      Část 2: Informace o materiálech

      Část 3: Zatěžovací zkoušky

Příloha A je informativní.

Tento dokument obsahuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma je doplňující normou pro normy výrobku vytvořené v CEN/TC 53.

Zahrnuje komentáře týkající se materiálů k následujícím návrhům získaným při dotazování CEN:

prEN 12810-1:1997, Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky

prEN 12810-2, Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při navrhování konstrukce

prEN 12811:1997, Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh

prEN 12812:1997, Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh

prEN 12813:1997, Podpěrné dílcové věže - Zvláštní postupy při navrhování a posuzování

prEN 13331-1:1998, Pažicí systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky

prEN 13331-2:1998, Pažicí systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou

prEN 13377:1998, Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky - Požadavky, klasifikace a posuzování

Tato norma je omezena na výběr druhů a tříd materiálů z mezinárodních nebo evropských norem. V oblasti dočasných konstrukcí však může být potřebné nebo nezbytné použití jiných materiálů.

Použití nenormalizovaných (nových) materiálů může být výhodné pro speciální dílce. Použití takových materiálů však znemožňuje označení výrobku číslem příslušné normy výrobku, i když výrobek z ostatních hledisek normě výrobku vyhovuje.

Dílce dočasných stavebních konstrukcí se používají mnoho let. Ve skladech uživatelů a na staveništích existují dílce, které jsou vyrobeny z materiálů odpovídajících dřívějším národním normám.

Záměrem této normy není zabránit používání nenormalizovaných (nových) materiálů ani dílců vyrobených ze starých materiálů.

V pracovním rozsahu a pravomoci CEN/TC 53 není tvorba pravidel pro nenormalizované nové materiály a pro staré materiály podle dřívějších národních norem.

Dokud nebude existovat evropská směrnice pro dočasné stavební konstrukce, zůstanou taková pravidla a jejich vzájemné uznávání vyhrazena jednotlivým evropským zemím.

Než bude zaplněna tato mezera a než budou dostupná evropská nařízení, jsou k dispozici následující doporučení:

1.    Jednotlivé země by měly doplnit do této normy národní předmluvu, která řeší další používání dílců vyrobených ze starých materiálů ve své soudní pravomoci.

2.    Pracovní skupiny CEN/TC 53 by měly ve svých normách výrobku stanovit požadavky tak, aby výrobky vyrobené částečně z materiálů, které nejsou pokryty normami ISO nebo EN, mohly přesto nést číslo normy výrobku, pokud jsou označeny hvězdičkou a okolnosti jsou zaznamenány v příručce k výrobku.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma poskytuje pokyny, kde nalézt informace o materiálech obvykle používaných pro dočasné stavební konstrukce. Odkazuje na řadu bodů, které by měl konstruktér vzít v úvahu.

Uváděné informace jsou omezeny na obecně užívané oceli, slitiny hliníku, litinu, dřevo a materiály na bázi dřeva.

Uvedeny jsou rovněž požadavky na svařování, ochranu proti korozi a jiným opotřebením.

Omezuje se na výběr druhů a tříd materiálů z mezinárodních nebo evropských norem.-- Vynechaný text --