ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.040; 91.080.20                                                                                                                        Červen 2004

Kulatina na nosné účely -
Zkušební metody

ČSN
EN 14251

73 1750

 

Structural round timber - Test methods

Bois de structure rond - Méthodes d’essai

Rundholz für bauliche Zwecke - Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14251:2003. Evropská norma EN 14251:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14251:2003. The European Standard EN 14251:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70407
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

Žádné.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

ČSN EN 12509 (73 1751) Dřevěné sloupy pro venkovní vedení - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti, pevnosti v ohybu, hustoty a vlhkosti

ČSN P ENV 1995-1-1 (73 1701) Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 8.2 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Brno, IČ 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Plachá


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 14251
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 79.040; 91.080.20

Kulatina na nosné účely - Zkušební metody

Structural round timber - Test methods

 

Bois de structure rond - Méthodes d’essai

Rundholz für bauliche Zwecke - Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-09-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 14251:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Značky a zkratky................................................................................................................................................................... 6

5          Stanovení vlhkosti zkušebních prvků............................................................................................................................... 7

6          Stanovení hustoty zkušebních prvků................................................................................................................................ 7

7          Stanovení rozměrů zkušebních prvků.............................................................................................................................. 7

8          Stanovení modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny........................................................................................................ 7

8.1       Zkušební postup................................................................................................................................................................. 7

8.2       Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................... 9

9          Stanovení pevnosti v ohybu rovnoběžně s vlákny.......................................................................................................... 9

9.1       Zkušební prvek.................................................................................................................................................................... 9

9.2       Zkušební postup................................................................................................................................................................. 9

9.3       Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................... 9

10        Stanovení modulu pružnosti v tlaku rovnoběžně s vlákny............................................................................................ 9

10.1     Zkušební postup................................................................................................................................................................ 10

10.2     Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 10

11        Pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny.............................................................................................................................. 11

11.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

11.2     Zkušební postup................................................................................................................................................................ 11

11.3     Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 11

12        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 11

12.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

12.2     Zkušební prvek................................................................................................................................................................... 11

12.3     Zkušební metoda.............................................................................................................................................................. 11

12.4     Výsledky zkoušky............................................................................................................................................................... 12

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tato norma EN 14251:2003 byla vypracována technickou komisí CEN/TC 124 „Dřevěné konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2004.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma platí pro jiné použití kulatiny na nosné účely než je stanoveno v EN 12509.

Tato zkušební norma specifikuje zkušební metody pro stanovení následujících vlastností kulatiny na nosné účely: pevnost v ohybu, modul pružnosti v ohybu; pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny a modul pružnosti v tlaku rovnoběžně s vlákny.

Kromě toho je specifikováno stanovení rozměrů, vlhkosti a hustoty. Tyto metody platí pro odkorněnou kulatinu.

Norma není určena pro účely zkoušek kontroly jakosti.-- Vynechaný text --