ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.30                                                                                                                                  Červen 2004

Obytné budovy

ČSN 73 4301

 

Residential buildings

Bâtiments d’habitation

Wohngebäuden

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4301 z 1987-08-19.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70325
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Umisťování obytných budov do území............................................................................................................................ 8

4.1       Základní ustanovení........................................................................................................................................................... 8

4.2       Vzájemné odstupy staveb.................................................................................................................................................. 8

4.3       Proslunění............................................................................................................................................................................ 9

5          Stavebně technické a funkční požadavky...................................................................................................................... 11

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

5.1.1    Základní ustanovení.......................................................................................................................................................... 11

5.1.2    Umístění občanského a technického vybavení v obytných budovách..................................................................... 11

5.1.3    Funkční části budov.......................................................................................................................................................... 12

5.2       Prostory bytu....................................................................................................................................................................... 12

5.2.1    Základní ustanovení.......................................................................................................................................................... 12

5.2.2    Obytné místnosti................................................................................................................................................................ 13

5.2.3    Příslušenství bytu.............................................................................................................................................................. 14

5.3       Domovní komunikace....................................................................................................................................................... 17

5.3.1    Základní ustanovení.......................................................................................................................................................... 17

5.3.2    Schodiště............................................................................................................................................................................ 17

5.4       Domovní vybavení.............................................................................................................................................................. 17

5.4.1    Základní ustanovení.......................................................................................................................................................... 17

5.4.2    Rozsah domovního vybavení........................................................................................................................................... 18

5.5       Požadavky na vnitřní prostředí......................................................................................................................................... 18

6          Technická zařízení............................................................................................................................................................. 19

6.1       Základní ustanovení.......................................................................................................................................................... 19

6.2       Vnitřní kanalizace............................................................................................................................................................... 19

6.3       Vnitřní vodovod................................................................................................................................................................... 20

6.4       Vytápění............................................................................................................................................................................... 20

6.5       Větrání bytů......................................................................................................................................................................... 20

6.6       Větrání domovních komunikací a domovního vybavení.............................................................................................. 21

6.7       Odběrná plynová zařízení................................................................................................................................................. 21

6.8       Elektrické rozvody.............................................................................................................................................................. 21

6.9       Ochrana před bleskem.................................................................................................................................................... 22

6.10     Výtahy................................................................................................................................................................................... 22

7          Požární bezpečnost........................................................................................................................................................... 23

Příloha A (informativní)  Diagram zastínění.............................................................................................................................. 24


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předcházející normou byly provedeny tyto změny:

      upřesnění a rozšíření definic, vztahujících se k normě;

      přepracování článků normy, týkajících se proslunění;

      zrušení velikostních kategorií bytů;

      přepracování a rozšíření kapitoly, týkající se technických zařízení budov;

      zrušení kapitoly, týkající se výpočtu ploch a obestavěného prostoru;

      zrušení přílohy, týkající se přehledu souhrnných údajů ploch;

      zúžení platnosti normy pro rodinné domy v rozsahu daném textem normy;

      celková úprava a zpřesnění textu normy včetně úpravy některých normových hodnot.

Souvisící ČSN

ČSN 06 0310 Ústřední vytápění - Projektování a montáž

ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Všeobecná ustanovení

ČSN 27 4300 Elektrické výtahy - Šachty, strojovny a prostory pro kladky - Všeobecná ustanovení

ČSN ISO 4190-6 (27 4310) Elektrické výtahy - Část 6: Osobní výtahy pro bytové domy - Navrhování a výběr

ČSN 33 3320 Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky

ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN 34 2710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace

ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě - Základní ustanovení

ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách -
Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 717-2:1998 (73 0531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 73 4305 Zaříditelnost bytů

ČSN 74 7640 Domovní schránky

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6081 Žumpy

ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

Citované předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením


Strana 4

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby

Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška MZd č. 252/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně

Souvisící TPG

TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT - Fakulta stavební, IČ 68407700 , Doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Jaroslava Kramlová, Doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Jan Kaňka, PhD., Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.; Informační centrum ČKAIT, s.r.o., IČ 25930028, Ing. Václav Chalupa; IČ 62393448, Ing. Zuzana Mathauserová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje zásady pro navrhování obytných budov nebo obytných částí budov, platné pro:

      bytové domy;

      obytné části v budovách jiného účelu;

      nástavby a přístavby budov, jimiž vznikají nové byty;

      rodinné domy;

      nástavby a přístavby rodinných domů.

Pro stavební úpravy stávajících budov, v nichž vznikají nové byty a pro úpravy stávajících bytů se tato norma použije přiměřeně.-- Vynechaný text --