ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40                                                                                                                                       Září 2004

Komíny - Všeobecné požadavky

ČSN
EN 1443

73 4200

 

Chimneys - General requirements

Conduits de fumée - Exigences Générales

Abgasanlagen - Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1443:2003. Evropská norma EN 1443:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1443:2003. The European Standard EN 1443:2003 has the Status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1443 (73 4200) ze srpna 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69740
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1443:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1443 (73 4200) ze srpna 2003 převzala EN 1443:2003 schválením k přímému používání jako ČSN a nahradila EN 1443:1999, tato norma přejímá EN 1443:2003 překladem.

Citované normy

EN 563:1994 zavedena v ČSN EN 563 (83 3278) Bezpečnost strojů - Teploty dotykových povrchů -
Ergonomické údaje pro stanovení limitních hodnot pro teplé povrchy

prEN 13216-1 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 14297 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Souvisící ČSN

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke článkům Úvod, 3.2, 3.4, 3.9, 3.14, 4.5, 4.10, 7.1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Schiedel s.r.o., IČ 47549289, Ing. Libor Seidl

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 1443
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Březen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.40                                                                                                    Nahrazuje EN 1443:1999

Komíny - Všeobecné požadavky

Chimneys - General requirements

 

Conduits de fumée - Exigences générales

Abgasanlagen - Allgemeine Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2002-11-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN 1443:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1             Předmět normy................................................................................................................................................................. 7

2             Normativní odkazy............................................................................................................................................................ 7

3             Termíny a definice............................................................................................................................................................ 8

4             Třídění, označování a další základní informace........................................................................................................ 11

4.1          Všeobecně ...................................................................................................................................................................... 11

4.2          Teplotní třídy.................................................................................................................................................................... 11

4.3          Tlakové třídy..................................................................................................................................................................... 11

4.4          Třídy odolnosti proti působení kondenzátu............................................................................................................... 12

4.5          Třídy odolnosti proti korozi............................................................................................................................................ 12

4.6          Třídy odolnosti při vyhoření sazí................................................................................................................................... 12

4.7          Vzdálenost od hořlavých materiálů............................................................................................................................. 12

4.8          Tepelný odpor................................................................................................................................................................. 12

4.9          Mrazuvzdornost............................................................................................................................................................... 12

4.10        Požární odolnost............................................................................................................................................................. 13

4.10.1    Směr působení z vnitřku ven........................................................................................................................................ 13

4.10.2    Směr působení z vnějšku ven...................................................................................................................................... 13

4.11        Označování...................................................................................................................................................................... 13

4.12        Další důležité informace............................................................................................................................................... 13

5             Rozměry, tvary a tolerance............................................................................................................................................ 14

6             Požadavky........................................................................................................................................................................ 14

6.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 14

6.2          Mechanická odolnost a stabilita.................................................................................................................................. 14

6.3          Tepelně technické vlastnosti........................................................................................................................................ 14

6.3.1       Tepelná odolnost........................................................................................................................................................... 14

6.3.2       Odolnost při vyhoření sazí............................................................................................................................................. 14

6.3.3       Požární odolnost............................................................................................................................................................. 14

6.3.4       Reakce na oheň............................................................................................................................................................. 15

6.4          Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí........................................................................................................... 15

6.4.1       Plynotěsnost.................................................................................................................................................................... 15

6.4.2       Odolnost proti vodní páře a kondenzátu.................................................................................................................... 15

6.4.3       Odolnost proti korozi...................................................................................................................................................... 15

6.5          Bezpečnost při užívání................................................................................................................................................... 15

6.6          Úspora energie a ochrana tepla................................................................................................................................. 15

6.7          Dodatečná kritéria pro provoz komínu........................................................................................................................ 15

6.7.1       Otvory pro čištění a kontrolu......................................................................................................................................... 15

6.7.2       Vlhkost způsobená deštěm.......................................................................................................................................... 16

6.7.3       Aerodynamické vlastnosti komínových nástavců..................................................................................................... 16

6.7.4       Shromažďování a odvod kondenzátu.......................................................................................................................... 16

6.7.5       Tlaková ztráta .................................................................................................................................................................. 16


Strana 5

Strana

7             Označení, značení štítkem a pokyny........................................................................................................................... 16

7.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 16

7.2          Konstrukční díl komínu.................................................................................................................................................. 16

7.3          Komín............................................................................................................................................................................... 16

7.4          Informace o výrobcích.................................................................................................................................................... 16

8             Hodnocení shody........................................................................................................................................................... 16

Příloha A (informativní)  Vztah mezi provozními požadavky na systémové komíny a individuální komíny
a zkušebními metodami nebo empirickými hodnotami......................................................................................... 17

Příloha B (informativní)  Charakteristiky komínu...................................................................................................................... 18

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 20


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma (EN 1443:2003) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 166 „Komíny“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2003.

Tato evropská norma nahrazuje EN 1443:1999.

Seznam norem a návrhů norem vypracovaných CEN/TC 166 je uveden v „Bibliografii“.

Přílohy A a B jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Úvod

Vývoj spotřebičů paliv, který byl vyvolán požadavky na racionální využití energií a na ochranu životního prostředí, měl za následek i nový technický vývoj v oblasti komínů. Proto musí být pro komíny vytvořena nová doplňující pravidla, jako např. pro provoz komínů při přetlaku a při tvorbě kondenzátu.

Komíny se skládají z různých konstrukčních dílů a mohou být sestaveny například jako:

      systémové komíny, vytvořené s použitím kompatibilních prvků nakoupených nebo zajištěných jedním výrobcem, který pak přejímá odpovědnost za celý výrobek, nebo

      individuální komíny, které jsou v souladu s prováděcí normou smontovány nebo postaveny na stavbě s použitím kompatibilních dílů, které mohou pocházet od jednoho nebo od více různých výrobců. NP 1)

Tato evropská norma zastřešuje oba případy. Příloha A obsahuje specifikaci provozních požadavků na systémové komíny a na individuální komíny.

Tato evropská norma specifikuje návrh pro označení komínů, které předpokládá kombinace mezi spotřebiči paliv a komíny. Tento návrh bere v úvahu například různé klimatické podmínky a různá paliva.

Norma rovněž stanovuje požadavky na požární odolnost komínu, schopnost zabránit vznícení hořlavých látek, vyskytujících se v blízkosti komínu, a zamezit přenosu požáru komínem v budově, např. z jednoho požárního úseku do druhého.

První vydání této normy bylo v roce 1999. Od té doby došlo k udělení mandátu pro komíny (M105) podle směrnice o stavebních výrobcích (CPD) jakož i ke zveřejnění několika evropských norem o zkoušení požární bezpečnosti. Z těchto důvodů došlo k přepracování předložené normy.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky, základní funkční podmínky a, kde je požadováno, limitní hodnoty pro komíny (včetně kouřovodů a jejich tvarovek), které odvádějí spaliny od spotřebičů paliv do volného ovzduší. Účelem této normy je vytvořit rámec pro normy výrobků pro komíny, spalinové cesty popř. komínové vložky a šachty a speciální výrobky (prvky, příslušenství a komínové nástavce), které se používají pro výrobu komínů. Dále stanovuje minimální požadavky na označení komínů a hodnocení shody výrobků.

Tato evropská norma neplatí pro volně stojící komíny.

POZNÁMKA Norma též může sloužit jako podklad pro specifikace výrobků, zpracované formou evropského technického schválení.-- Vynechaný text --