ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.100                                                                                                                                      Duben 2004

Železniční přejezdy a přechody

ČSN 73 6380

 

Railway level crossings and pedestrian crossings

Passage à niveau et passage pour pietons

Bahnübergange

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6380 z února 1993.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          68962
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Definice a značky................................................................................................................................................................. 6

4          Členění přejezdů................................................................................................................................................................. 7

5          Stavební část přejezdu....................................................................................................................................................... 8

5.1       Společná ustanovení.......................................................................................................................................................... 8

5.1.1    Délka přejezdu..................................................................................................................................................................... 8

5.1.2    Šířka přejezdu...................................................................................................................................................................... 8

5.1.3    Volná výška přejezdu........................................................................................................................................................ 10

5.1.4    Volný prostor přejezdu...................................................................................................................................................... 10

5.2       Pozemní komunikace....................................................................................................................................................... 10

5.3       Dráhy.................................................................................................................................................................................... 11

5.4       Přejezdová vozovka........................................................................................................................................................... 12

5.5       Odvodnění přejezdů.......................................................................................................................................................... 12

5.6       Ohrazení dráhy................................................................................................................................................................... 12

6          Dopravní značení a zabezpečení přejezdů................................................................................................................... 13

6.1       Dopravní značení přejezdů.............................................................................................................................................. 13

6.2       Přejezdy vybavené přejezdovým zabezpečovacím zařízením.................................................................................... 15

6.3       Přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem........................................................................................................ 15

7          Rozhodující ukazatelé k zajištění bezpečnosti na přejezdech.................................................................................. 17

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 17

7.2       Dopravní intenzita.............................................................................................................................................................. 17

7.3       Rozhledové poměry u přejezdů vybavených přejezdovým zabezpečovacím zařízením........................................ 17

7.4       Rozhledové poměry u přejezdů zabezpečených pouze výstražným křížem............................................................ 18

7.5       Rozhledové poměry u přechodů pro pěší..................................................................................................................... 21

7.6       Přejezdy s cyklistickým provozem................................................................................................................................... 22

7.7       Úprava přejezdů pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.......................................... 22

7.8       Místní poměry a přestavba přejezdu.............................................................................................................................. 23

Příloha A (normativní) Výpočet délky rozhledu pro zastavení Dz před železničním přejezdem....................................... 26

Příloha B (normativní) Výpočet rozhledové délky pro silniční vozidlo Lr............................................................................... 28

Příloha C (normativní) Výpočet rozhledové délky pro nejpomalejší silniční vozidlo Lp..................................................... 29

Příloha D (normativní) Výpočet rozhledové délky pro chodce L.......................................................................................... 30

Příloha E (informativní) Další souvisící předpisy a normativní dokumenty......................................................................... 31

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 32


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V revizi normy byly zapracovány změny vyvolané úpravou právních předpisů a změnami v souvisejících technických normách. Stanovení podmínek rozhledu pro řidiče motorových vozidel na železničních přejezdech bylo přizpůsobeno požadavkům norem platných pro projektování pozemních komunikací.

Přejezdy, uvedené do provozu před vydáním této normy, mohou být ponechány v provozu, pokud vyhovují normám a předpisům platným v době jejich vzniku a pokud jejich úprava nebyla nařízena právně platným opatřením.

Souvisící technické předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Vyhláška MD ČR č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška  MD ČR č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MDS ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška MDS ČR č. 301/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Vyhláška MMR ČR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Souvisící ČSN

ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací

ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích

ČSN 33 3300 Elektrotechnické předpisy. Stavba venkovních silových vedení.

ČSN 34 1530 Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček

ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN 34 2650 Železniční zabezpečovací zařízení - přejezdová zabezpečovací zařízení

ČSN 36 0061 Osvětlování železničních prostranství

ČSN 36 0400 Veřejné osvětlení

ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací

ČSN 36 0410 Osvětlení silnic a dálnic

ČSN 37 5711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecná ustanovenia

ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel.

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích


Strana 4

ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť

ČSN 73 6109 Projektování polních cest

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah

ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování

ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba

ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN EN 50122-1 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování

Další souvisící předpisy a normativní dokumenty

Souvisící drážní předpisy viz příloha E.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jan Ježek, Bajkalská 672/14, 100 00 Praha 10, IČ 63105675

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky pro navrhování, stavbu a přestavbu křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí (dále jen přejezdy nebo přechody) včetně požadavků na úpravy pozemních komunikací v blízkosti přejezdů.

Výjimečné zřizování přejezdů se řídí zvláštními předpisy.1)2)3)

Požadavky na přejezdová zabezpečovací zařízení železniční stanoví ČSN 34 2650.

Podrobnosti o zabezpečení tramvajového přejezdu stanoví ČSN 73 6021.-- Vynechaný text --