ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.40                                                                                                                              Červenec 2003

Osvětlovací stožáry -
Část 7: Požadavky na osvětlovací
stožáry z polymerních kompozitů
vyztužených vlákny

ČSN
EN 40-7

73 2097

 

Lighting columns - Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer composite lighting columns

Candélabres - Partie 7: Spécifications pour les candélabres en composite renforcés de fibres

Lichtmaste - Teil 7: Anforderungen an Lichtmaste aus faserverstärktem Polymerverbundstoff

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 40-7:2002. Evropská norma EN 40-7:2002 má status české
technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 40-7:2002. The European Standard
EN 40-7:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67806
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 40-1:1991 zavedena v ČSN EN 40-1:1995 (73 2090) Osvětlovací stožáry - Část 1: Termíny a definice

prEN 40-2:1999 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN 40-3-1 zavedena v ČSN EN 40-3-1 (73 2093) Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristická zatížení

EN 40-3-2 zavedena v ČSN EN 40-3-2 (73 2093) Osvětlovací stožáry - Část 3-2: Návrh a ověření - Ověření zkouškami

prEN 40-3-3 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN 12767 zavedena v ČSN EN 12767 (73 7085) Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci - Požadavky a zkušební metody

EN 50102 zavedena v ČSN EN 50102 (33 0335) Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

EN ISO 527-4 zavedena v ČSN EN ISO 527-4 (64 0604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 4: Zkušební podmínky pro izotropní a orthotropní plastové kompozity vyztužené vlákny

EN ISO 527-5 zavedena v ČSN EN ISO 527-5 (64 0604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 5: Zkušební podmínky pro plastové kompozity vyztužené jednosměrnými vlákny

EN ISO 14125 zavedena v ČSN EN ISO 14125 (64 0664) Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení ohybových vlastností

EN ISO 14129 zavedena v ČSN EN ISO 14129 (64 0666) Vlákny vyztužené plastové kompozity - Tahová zkouška na +/-45° laminátech pro stanovení křivky smykové napětí/smyková deformace, smykového modulu a smykové pevnosti v rovině

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky s označením CE v platném znění.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje slovník použitých termínů.

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT Praha, Kloknerův ústav, IČO 68407700, Ing. Marie Studničková, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Plachá


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 40-7
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 93.080.40

Osvětlovací stožáry -
Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry
z polymerních kompozitů
vyztužených vlákny

Lighting columns - Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer composite
lighting columns

 

Candélabres - Partie 7: Spécifications pour les

candélabres en composite renforcés de fibres

Lichtmaste - Teil 7: Anforderungen an Lichtmaste

aus faserverstärktem Polymerverbundstoff

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-11-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                Ref. č. EN 40-7:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 7

4       Značky....................................................................................................................................................................................... 7

5       Materiály................................................................................................................................................................................... 7

6       Rozměry................................................................................................................................................................................... 7

7       Návrh a ověření....................................................................................................................................................................... 8

8       Konstrukce a vlastnosti......................................................................................................................................................... 8

9       Spoje......................................................................................................................................................................................... 8

10     Ochrana proti nárazu............................................................................................................................................................. 8

11     Vnitřní povrchy a ostré hrany................................................................................................................................................. 9

12     Protikorozní ochrana.............................................................................................................................................................. 9

13     Označení.................................................................................................................................................................................. 9

14     Kontrola shody........................................................................................................................................................................ 9

15     Přejímací kritéria................................................................................................................................................................... 11

16     Opakování zkoušek.............................................................................................................................................................. 12

17     Funkční vlastnosti při nárazu vozidla - pasivní bezpečnost.......................................................................................... 12

Příloha A (informativní) Složky a vlastnosti vláken................................................................................................................... 13

Příloha B (normativní) Návrh a ověření osvětlovacích stožárů z polymerních kompozitů vyztužených vlákny............... 15

Příloha C (normativní) Stanovení charakteristických vlastností............................................................................................. 18

Příloha D (informativní) Protikorozní ochrana osvětlovacích stožárů z polymerních kompozitů vyztužených vlákny.... 19

Příloha E (normativní) Počáteční zkoušky typu......................................................................................................................... 20

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají základních požadavků nebo jiných
ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích........................................................................................................... 21


Strana 5

Předmluva

Tento dokument EN 40-7:2002 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 50 „Osvětlovací stožáry a vodicí nátrubky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2004.

Tato evropská norma nahrazuje CR 40-7:1984.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato evropská norma je sedmou částí řady norem pro osvětlovací stožáry. V současnosti jsou jednotlivé části normy následující:

Část 1:      Definice a termíny

Část 2:      Obecné požadavky a rozměry

Část 3-1:   Návrh a ověření - Charakteristická zatížení

Část 3-2:   Návrh a ověření - Ověření zkouškami

Část 3-3:   Návrh a ověření - Ověření výpočtem

Část 4:      Požadavky na železobetonové a předpjaté osvětlovací stožáry

Část 5:      Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry

Část 6:      Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin

Část 7:      Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny

Přílohy A a D jsou informativní. Přílohy B, C a E jsou normativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje funkční požadavky pro osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny, které se používají zejména pro osvětlení pozemních komunikací. Zahrnuje požadavky na materiál a zkušební metody. Uvažované kompozitní materiály jsou zhotoveny z pryskyřičné matrice vyztužené vysokopevnostním vláknovým materiálem. Platí pro dříkové stožáry nepřesahující výšku 20 m včetně dříkového svítidla a pro stožáry s výložníkem nepřesahující výšku 18 m přípojného bodu svítidla.

Tato evropská norma stanovuje třídy funkčních vlastností vzhledem k základním požadavkům na odolnost vůči vodorovnému zatížení (větrem) a funkční vlastnosti při nárazu vozidla (pasivní bezpečnost) pro splnění základního požadavku č. 4 Bezpečnost při užívání zjišťované podle odpovídajících zkušebních metod uvedených v této evropské normě nebo dostupné v jednotlivých evropských normách.

Norma stanovuje kritéria pro hodnocení shody výrobků s touto evropskou normou.-- Vynechaný text --