ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.120.01; 91.140.60                                                                                                       Červen 2003

Požární bezpečnost staveb -
Zásobování požární vodou

ČSN 73 0873

 

Fire protection of buildings - Eqipment for fire-water supply

Sécurité des batiments contre l’incendie - Approvisionnement en l’eau à des fins de pompier

Brandsicherheit der Bauten - Löschwasserversorgung

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0873 z října 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67070
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

1    Předmluva................................................................................................................................................................................... 3

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 5

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6

4    Základní ustanovení.................................................................................................................................................................. 6

5    Vnější odběrní místa................................................................................................................................................................. 9

6    Vnitřní odběrní místa............................................................................................................................................................... 12

7    Čerpací stanice........................................................................................................................................................................ 14

8    Příjezdy, přístupy, označování................................................................................................................................................ 14

Příloha A (informativní) Zásady pro navrhování zkrápěcích zařízení a vodních clon......................................................... 15

Příloha B (informativní) Zásady pro zpracování analýzy zdolávání požáru.......................................................................... 17

Příloha C (informativní) Zásady pro uvádění do provozu a revize stávajících zařízení....................................................... 21

Příloha D (informativní) Příklady schématických zobrazení zařízení pro zásobování požární vodou.............................. 23


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozí normou dochází k těmto změnám:

      sjednocují se pojmy s ČSN EN 671 část 1 až část 3 a vypouštějí duplicitní části;

      specifikují se nadzemní hydranty, které přednostně slouží pro požární účely;

      nově se stanoví vzdálenosti hydrantů od objektů a mezi sebou;

      upřesňují se požadavky na zásobování požární vodou v dispozičně rozlehlých objektech;

      podle návrhu GŘ HZS ČR se stanoví požadavky na zachycování kontaminované vody použité při hašení;

      vysvětluje se pojem účinné obsluhy hadicového systému jednou osobou;

      stanoví se jedna minimální hranice vydatnosti vnitřního odběrního místa;

      nově se stanoví současnost použití hadicových systémů na dvou stoupacích větvích;

      zásady pro uvádění zařízení do provozu a pro revize již instalovaných systémů jsou nyní uvedeny v informativní příloze;

      nově se zavádí informativní příloha se zásadami pro navrhování zkrápěcích zařízení a vodních clon;

      rozšiřuje se příloha s příklady schématického zobrazení zařízení pro zásobování požární vodou.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN 01 8013 Požární tabulky

ČSN EN ISO 6708 (13 0015) Potrubní části - Definice a výběr jmenovitých světlostí - DN

ČSN ISO 8421-1 (38 9000) Požární ochrana - Slovník - Část 1: Obecné termíny a jevy požárů

ČSN ISO 8421-2 (38 9000) Požární ochrana - Slovník - Část 2: Požární ochrana staveb

ČSN ISO 8421-4 (38 9000) Požární ochrana - Slovník - Část 4: Hasicí zařízení

ČSN ISO 8421-8 (38 9000) Požární ochrana - Slovník - Část 8: Termíny specifické pro hašení požáru, záchranné práce a pro zacházení s nebezpečnými látkami

ČSN EN 1846-1 ( 38 9301) Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení

ČSN 38 9445 Nástěnný hydrant 52

ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot - Stupeň hořlavosti stavebních hmot

ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu

ČSN 73 0843 Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů

ČSN 74 3282 Ocelové žebříky - Základní ustanovení

ČSN 75 5115 Vodárenství - Studny individuálního zásobování vodou

Citované technické předpisy

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů, vydaný Ministerstvem vnitra - ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, 2., opravené a doplněné vydání, rok 1996


Strana 4

Vypracování normy

Ing. František Pelc, Schovaná 2244, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 12661724

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma určuje zásady pro zásobování požární vodou pro nově projektované stavební objekty, otevřená technologická zařízení  a volné sklady a pro změny staveb v rozsahu vymezeném ČSN 73 0834.

Norma platí i pro zásobování požární vodou při navrhování zkrápěcích zařízení a vodních clon (viz přílohu A) a stanoví zásady pro zpracování analýzy zdolávání požáru (viz přílohu B).

Pro uvedení do provozu a revize stávajících zařízení pro zásobování požární vodou platí příloha C. Příklady schématických zobrazení zařízení pro zásobování požární vodou uvádí příloha D.

Při posuzování objektů nebo jejich částí, pro které platí samostatné technické normy nebo jiné předpisy obsahující požadavky na zásobování požární vodou, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají.-- Vynechaný text --