ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.93; 91.080.01; 93.020                                                                                                           Květen 2003

Navrhování stavebních konstrukcí -
Slovník -
Část 7: Geotechnika

ČSN 73 0001-7

 

Design of structures - Dictionary - Part 7: Geotechnics

Calcul des structures - Dictionnarie - Partie 7: Géotechnique

Entwurf, Berechnung und Bemessung des Baukonstruktionen - Wörterbuch - Teil 7: Geotechnik

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66305
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Tato norma ČSN 73 0001-7 Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 7: Geotechnika je jednou z řady norem - slovníků, které mají sloužit ke sjednocení terminologie při překladech evropských norem v oboru stavebních konstrukcí.

Slovník obsahuje odborné termíny a slovní vazby převážně užívané v anglických originálech evropských, případně mezinárodních norem. Uvedené české ekvivalenty těchto termínů a vazeb jsou doporučeny pro přednostní využití při překladech evropských norem, v určitých případech lze však použít i další případné významy těchto termínů.

Do slovníku byly zařazeny i zkratky termínů a názvů institucí, které se velmi často v odborné literatuře vyskytují.

Odborné termíny jsou řazeny abecedně a jsou tištěny tučným písmem, k většině termínů jsou podle potřeby přiřazeny slovní vazby, označené hvězdičkou a tištěné obyčejným písmem.

ČSN 73 0001 Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - bude mít v první etapě tyto Části:

Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí

Část 2: Betonové konstrukce

Část 3: Ocelové konstrukce

Část 5: Dřevěné konstrukce

Část 7: Geotechnika

Očekává se, že budou v další etapě vypracovány slovníky i pro další obory.-- Vynechaný text --