ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.150.10; 93.080.40                                                                                                                  Prosinec 2002

Osvětlovací stožáry -
Část 6: Požadavky na osvětlovací
stožáry z hliníkových slitin

ČSN
EN 40-6

73 2096

 

Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns

Candélabres d’éclairage public - Partie 6: Exigences pour les candélabres d’éclairage public en aluminium

Lichtmaste - Teil 6: Anforderungen für Lichtmaste aus Aluminium

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 40-6:2002. Evropská norma EN 40-6:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 40-6:2002. The European Standard EN 40-6:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 40-6 ze srpna 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65951
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Do této normy byla doplněna:

      normativní příloha ZA, která je nedílnou součástí této normy a v níž se uvádí vztah ke směrnici
EU 89/106/EHS;

      normativní příloha C, týkající se počátečních zkoušek typu;

      kapitola 16, týkající se požadavků na pasivní bezpečnost při nárazu vozidla.

Dále byla rozšířena a upravena :

      kapitola 13, týkající se kontroly shody.

Citované normy

EN 40-1 zavedena v ČSN EN 40-1 (73 2090) Osvětlovací stožáry - Část 1: Termíny a definice

prEN 40-2:1999 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN 40-3-1 zavedena v ČSN EN 40-3-1 (73 2093) Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristická zatížení

EN 40-3-2 zavedena v ČSN EN 40-3-2 (73 2093) Osvětlovací stožáry - Část 3-2: Návrh a ověření - Ověření zkouškami

prEN 40-3-3 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN 288-1 zavedena v ČSN EN 288-1 (05 0311) Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 1: Všeobecná pravidla pro tavné svařování

EN 288-2 zavedena v ČSN EN 288-2 (05 0312) Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 2: Stanovení postupu obloukového svařování

EN 288-4 zavedena v ČSN EN 288-4 (05 0314) Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 4: Zkoušky postupů obloukového svařování hliníku a jeho slitin

EN 288-8 zavedena v ČSN EN 288-8 (05 0318) Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 8: Schvalování na základě předvýrobní zkoušky svařování

EN 485-3 zavedena v ČSN EN 485-3 (42 7332) Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 3: Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro výrobky tvářené za tepla

EN 485-4 zavedena v ČSN EN 485-4 (42 7336) Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 4: Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro výrobky tvářené za studena

EN 571-1 zavedena v ČSN EN 571-1 (01 5017) Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady

EN 755-7 zavedena v ČSN EN 755-7 (42 7716) Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 7: Trubky bezešvé, mezní úchylky rozměrů a tvaru

EN 755-8 zavedena v ČSN EN 755-8 (42 7717) Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 8: Trubky lisované komorovou matricí, mezní úchylky rozměrů a tvaru

EN 970 zavedena v ČSN EN 970 (05 1180) Nedestruktivní zkoušení tavných svarů - Vizuální kontrola

EN 1011-1 zavedena v ČSN EN 1011-1 (05 2210) Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování

EN 1011-4 zavedena v ČSN EN 1011-4 (05 2210) Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 4: Obloukové svařování hliníku a hliníkových slitin

EN 1706 zavedena v ČSN EN 1706 (42 1433) Hliník a slitiny hliníku - Odlitky - Chemické složení a mechanické vlastnosti

EN 10025 zavedena v ČSN EN 10025 + A1 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí - Technické dodací podmínky (obsahuje změnu A1:1993)

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly


Strana 3

EN 12767 zavedena v ČSN EN 12767 (73 7085) Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci - Požadavky a zkušební metody

EN 50102 zavedena v ČSN EN 50102 (33 0335) Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje slovník použitých termínů.

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT Praha, Kloknerův ústav, IČO 68407700, Ing. Marie Studničková, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Plachá

 


Strana 4

 

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 40-6

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Duben 2002

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.150.10; 93.080.40                                                                                    Nahrazuje EN 40-6:2000

Osvětlovací stožáry -
Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin

Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns

 

Candélabres d’éclairage public - Partie 6:

Exigences pour les candélabres d’éclairage public

en aluminium

Lichtmaste - Teil 6: Anforderungen für Lichtmaste

aus Aluminium

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-02-25

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli                                    Ref. č. EN 40-6:2002 E
prostředky jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

            Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 7

1    Předmět normy ......................................................................................................................................................................... 8

2    Normativní odkazy .................................................................................................................................................................... 8

3    Termíny a definice .................................................................................................................................................................... 9

4    Materiály ..................................................................................................................................................................................... 9

5    Rozměry .................................................................................................................................................................................... 10

6    Návrh a ověření ....................................................................................................................................................................... 10

7    Svařování .................................................................................................................................................................................. 10

8    Spoje ......................................................................................................................................................................................... 10

9    Ochrana proti nárazu .............................................................................................................................................................. 11

10  Vnitřní povrchy a ostré hrany ................................................................................................................................................. 11

11  Protikorozní ochrana .............................................................................................................................................................. 11

12  Označení ................................................................................................................................................................................... 12

13  Kontrola shody ........................................................................................................................................................................ 12

14  Přejímací podmínky ................................................................................................................................................................ 15

15  Opakování zkoušek ................................................................................................................................................................ 16

16  Funkční vlastnosti při nárazu vozidla - pasivní bezpečnost ............................................................................................ 16

Příloha A (informativní) Protikorozní ochrana hliníkových stožárů ....................................................................................... 17

Příloha B (informativní) Doporučení pro skladování a montáž ............................................................................................. 18

Příloha C (normativní) Počáteční zkoušky typu ........................................................................................................................ 19

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích............................................................................................................................................................ 20


Strana 7

Předmluva

Tento dokument EN 40-6:2002 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 50 „Osvětlovací stožáry a vodicí nátrubky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2004.

Tato evropská norma nahrazuje EN 40-6:2000.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 89/106/EHS.

Vztah ke směrnici EU 89/106/EHS je uveden v normativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

V této normě jsou přílohy A a B informativní, příloha C je normativní.

Kdekoli je v této normě odkaz na třídy, jsou tím míněny technické třídy, nikoli třídy podle 3(2) Směrnice o stavebních výrobcích.

Tato evropská norma je šestou částí řady norem pro osvětlovací stožáry. V současnosti jsou jednotlivé části normy následující:

Část 1:    Definice a termíny

Část 2:    Obecné požadavky a rozměry

Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristická zatížení

Část 3-2: Návrh a ověření - Ověření zkouškami

Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem

Část 4:    Požadavky na železobetonové a předpjaté osvětlovací stožáry

Část 5:    Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry

Část 6:    Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin

Část 7:    Požadavky na osvětlovací stožáry z vláknových polymerních kompozitů

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky pro hliníkové osvětlovací stožáry. Zahrnuje požadavky na materiál a na kontrolu shody. Platí pro dříkové stožáry nepřesahující výšku 20 m včetně dříkového svítidla a pro stožáry s výložníkem nepřesahující výšku 18 m přípojného bodu svítidla.

Tato evropská norma stanovuje funkční vlastnosti vzhledem k základním požadavkům na odolnost vůči vodorovnému zatížení (větrem) a funkční vlastnosti při nárazu vozidla (pasivní bezpečnost) pro splnění základního požadavku č. 4 Bezpečnost při užívání zjišťované podle odpovídajících zkušebních metod uvedených v této evropské normě nebo dostupné v jednotlivých evropských normách.

Norma stanovuje kritéria pro hodnocení shody výrobků s touto evropskou normou.-- Vynechaný text --