ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.01; 91.080.20                                                                                                                         Září 2002

Dřevěné konstrukce - Zkušební
metody - Cyklické zkoušky spojů
s mechanickými spojovacími
prostředky

ČSN
EN 12512

73 1769

 

Timber structures - Test methods - Cyclic testing of joints made with mechanical fasteners

Structures en bois - Méthodes d’essai - Essais cycliques d’assemblages réalisés par organes mécaniques

Holzbauwerke - Prüfverfahren - Zyklische Prüfungen von Anschlüssen mit mechanischen Verbindungsmitteln

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12512:2001. Evropská norma EN 12512:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12512:2001. The European Standard EN 12512:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65329
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 26891 zavedena v ČSN EN 26891 (73 2070) Dřevěné konstrukce - Spoje s mechanickými spojovacími prostředky - Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření

Souvisící ČSN

ČSN P ENV 1995-1-1 (73 1701) Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Brno, IČO 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Plachá


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 12512

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Listopad 2001

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 21.060.01; 91.080.20

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody -
Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky

Timber structures - Test methods - Cyclic testing of joints made with mechanical fasteners

 

Structures en bois - Méthodes d’essai - Essais

cycliques d’assemblages réalisés par organes

mécaniques

Holzbauwerke - Prüfverfahren - Zyklische

Prüfungen von Anschlüssen mit mechanischen

Verbindungsmitteln

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-10-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 12512:2001 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

            Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Značky................................................................................................................................................................................... 9

5          Požadavky............................................................................................................................................................................. 9

6          Zkušební postupy................................................................................................................................................................ 9

6.1       Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 9

6.2       Zkušební zařízení........................................................................................................................................................... ..... 9

6.3       Příprava zkušebních těles................................................................................................................................................ 10

6.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

6.3.2    Klimatizování...................................................................................................................................................................... 10

6.3.3    Zkušební laboratoř............................................................................................................................................................ 10

6.3.4    Vlhkost................................................................................................................................................................................. 10

6.4       Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 10

6.4.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

6.4.2    Úplný postup...................................................................................................................................................................... 10

6.4.3    Zkrácený postup................................................................................................................................................................ 11

7          Výsledky............................................................................................................................................................................... 11

8          Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 12


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 124 „Dřevěné konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje Dánsko.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2002.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

Úvod

Vývoj v oboru nosných dřevěných konstrukcí v seismických oblastech vyžaduje, aby spoje vyrobené s mechanickými spojovacími prostředky byly zkoušeny pro získání informací o jejich duktilitě (tažnosti), disipaci energie a poklesu pevnosti při cyklickém zatížení.

Tato norma stanovuje obecné zásady, které je třeba dodržovat pro dosažení porovnatelných výsledků ze zkoušek, prováděných v různých zkušebnách.

Jsou uvažovány dva rozdílné zkušební postupy pro rozdílné účely: obecný postup, požaduje-li se určení celkové závislosti cyklické zatížení-posunutí (úplný postup), a dílčí postup, když se požaduje určení pouze základní závislosti na předem stanovené úrovni duktility (zkrácený postup).

1 Předmět normy

Tato norma uvádí zkušební postup pro stanovení duktility, poklesu únosnosti a disipačních vlastností spojů s mechanickými spojovacími prostředky při cyklickém zatížení.

POZNÁMKA Tato norma je pro jednotnost zaměřena pouze na přímá osová zatížení a jejich účinky. Norma však může být použita také pro stanovení vlastností odolávajících ohybovému momentu.-- Vynechaný text --