ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.020; 91.200                                                                                                                        Červenec 2002

Přesnost vytyčování staveb -
Část 2: Vytyčovací odchylky

ČSN 73 0420-2

 

Accuracy of setting out of constructions - Part 2: Setting out deviations

Précision de piquetage des constructions - Partie 2: Ecarts de piquetage

Genauigkeit der Bauwerkabsteckung - Teil 2: Absteckabweichungen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou, společně s ČSN 73 0420-1:2002, se nahrazuje ČSN 73 0420 z 1986-10-13, ČSN 73 0421 z 1986-10-13 a ČSN 73 0422 z 1986-10-13.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64948
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 4

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 4

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 4

4       Všeobecně............................................................................................................................................................................... 5

4.1    Stanovení mezních vytyčovacích odchylek......................................................................................................................... 5

4.2    Vytvoření sekundárního systému........................................................................................................................................ 5

4.3    Obecné podmínky.................................................................................................................................................................. 5

4.4    Používané zkratky.................................................................................................................................................................... 5

5       Stavby prostorové................................................................................................................................................................... 6

5.1    Vytyčení prostorové polohy ................................................................................................................................................... 6

5.2    Podrobné vytyčení - zásady................................................................................................................................................... 7

5.3    Podrobné vytyčení................................................................................................................................................................... 7

5.4    Rozměření ............................................................................................................................................................................. 13

6       Stavby liniové......................................................................................................................................................................... 16

6.1    Vytyčení prostorové polohy a podrobné vytyčení............................................................................................................. 16

6.2    Dráhy....................................................................................................................................................................................... 17

6.3    Tramvajové dráhy.................................................................................................................................................................. 18

6.4    Lanové dráhy......................................................................................................................................................................... 19

6.5    Pozemní komunikace.......................................................................................................................................................... 20

6.6    Mosty....................................................................................................................................................................................... 21

6.7    Tunely...................................................................................................................................................................................... 23

6.8    Průmyslové a vodní štoly a přivaděče, stoky a kolektory............................................................................................... 24

6.9    Upravené a umělé vodní toky............................................................................................................................................. 26

6.10 Nadzemní a podzemní vedení............................................................................................................................................ 27

7       Stavby plošné........................................................................................................................................................................ 28

7.1    Vytyčení prostorové polohy a podrobné vytyčení............................................................................................................. 28

7.2    Pohybové plochy letišť......................................................................................................................................................... 28

7.3    Upravená prostranství.......................................................................................................................................................... 30

7.4    Úpravy terénu......................................................................................................................................................................... 30


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma zohledňuje možnosti uplatnění nových technologií vytyčovacích prací, daných využitím disponibilní měřicí techniky.

V souladu se souvisícími normami se předpokládá vytvoření vytyčovací sítě (primární systém) a vytyčení charakteristických bodů a hlavních bodů (sekundární systém).

V této části normy jsou uvedeny mezní vytyčovací odchylky pro vytyčení prostorové polohy a pro podrobné vytyčení staveb.

Souvisící ČSN

ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví - Vytyčovací výkresy staveb

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě - Základní ustanovení

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě - Navrhování geometrické přesnosti

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - Podmínky provádění - Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě - Podmínky provádění - Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-1, 3 až 5 Geometrická přesnost ve výstavbě - Kontrola přesnosti -

Část 1: Základní ustanovení

Část 3: Pozemní stavební objekty

Část 4: Liniové stavební objekty

Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

ČSN EN ISO 6284 (01 3405) Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek

ČSN ISO 7077 (73 0212) Geometrická přesnost ve výstavbě - Měřické metody ve výstavbě - Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

Souvisící technické předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu - ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisících s jeho zavedením - ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. - ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 250 66 Zdiby 98, IČO 00025615, Ing. Jiří Lechner, CSc., ve spolupráci s ČVUT Praha, Fakultou stavební, Doc. Ing. Zdenkem Novákem, CSc., Doc. Ing. Vladimírem Vorlem, CSc. a s Gefos, a.s. Praha, Ing. Václavem Šandou

Technická normalizační komise: TNK 24 Geometrická přesnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Plachá


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanoví:

      hodnoty mezních vytyčovacích odchylek pro vytyčování prostorových staveb a zásady pro jejich užívání, popř. způsob určování jejich hodnot;

      hodnoty mezních vytyčovacích odchylek pro rozměření a pro osazení stavebních dílců, montovaných konstrukcí a dílců bednění monolitických konstrukcí, u nichž byl zpracován návrh geometrické přesnosti podle ČSN 73 0420-1;

      hodnoty mezních vytyčovacích odchylek pro vytyčování liniových a plošných staveb a zásady pro jejich užívání, popř. způsob určování jejich hodnot.-- Vynechaný text --