ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.020; 91.200                                                                                                                        Červenec 2002

Přesnost vytyčování staveb -
Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0420-1

 

Accuracy of setting out of constructions - Part 1: Fundamental requirements

Précision de piquetage des constructions - Partie 1: Exigences fondamentales

Genauigkeit der Bauwerkabsteckung - Teil 1: Grundforderungen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou, společně s ČSN 73 0420-2:2002, se nahrazuje ČSN 73 0420 z 1986-10-13, ČSN 73 0421 z 1986-10-13 a ČSN 73 0422 z 1986-10-13.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64923
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 4

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 4

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 4

4    Všeobecně.................................................................................................................................................................................. 5

5    Kritéria přesnosti (nejistoty) vytyčení...................................................................................................................................... 7

6    Kontrola vytyčení....................................................................................................................................................................... . 7

7    Primární systém........................................................................................................................................................................ 8

8    Sekundární systém................................................................................................................................................................... 8

9    Podrobné vytyčení...................................................................................................................................................................... 8

10  Předepisování vytyčovacích odchylek.................................................................................................................................... 9

Příloha A (normativní) Parametry přesnosti............................................................................................................................. 10


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma zohledňuje možnosti uplatnění nových technologií vytyčovacích prací, daných využitím disponibilní měřicí techniky.

V souladu se souvisícími normami charakterizuje původní vytyčovací síť - primární systém a vytyčení charakteristických bodů a hlavních bodů - sekundární systém.

V příloze A (normativní) Části 1 jsou uvedeny vztahy pro výpočet charakteristik přesnosti jednotlivých vytyčovacích technologií.

V Části 2 jsou uvedeny mezní vytyčovací odchylky (souřadnicové odchylky) pro vytyčení staveb.

Souvisící ČSN

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě - Základní ustanovení

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - Podmínky provádění - Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě - Podmínky provádění - Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - Kontrola přesnosti - Část 1: Základní ustanovení

ČSN ISO 4463-1 až 3 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření -

Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky

Část 2: Měřické značky

Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb

ČSN ISO 7077 (73 0212) Geometrická přesnost ve výstavbě - Měřické metody ve výstavbě - Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

Citované technické předpisy

Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. - ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č.116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 250 66 Zdiby 98, IČO 00025615, Ing. Jiří Lechner, CSc., ve spolupráci s ČVUT Praha, Fakultou stavební, Doc. Ing. Zdenkem Novákem, CSc., Doc. Ing. Vladimírem Vorlem, CSc. a s Gefos, a.s. Praha, Ing. Václavem Šandou

Technická normalizační komise: TNK 24 Geometrická přesnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Plachá


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanoví zásady pro určování a používání mezních vytyčovacích odchylek a s tím souvisících postupů při vytyčování staveb.

Ustanovení této normy platí pro vytyčování všech druhů staveb a jejich částí, pro které nebyly vydány zvláštní technické normy nebo předpisy.

Číselné hodnoty mezních vytyčovacích odchylek pro jednotlivé druhy staveb stanoví ČSN 73 0420-2.-- Vynechaný text --