ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.060.20                                                                                                                                       Září 2001

Desky na bázi dřeva -

Charakteristické hodnoty
pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1: OSB, třískové a vláknité desky

ČSN
EN 12369-1

73 1717

 

Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 1: OSB, particleboards and fibreboards

Panneaux à base de bois - Valeurs caractéristiques pour la conception des structures - Partie 1: OSB, panneaux
de particules et panneaux de fibres

Holzwerkstoffe - Charakteristische Werte für die Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken - Teil 1: OSB, Spanplatten und Faserplatten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12369-1:2001. Evropská norma EN 12369-1:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12369-1:2001. The European Standard EN 12369-1:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62787
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 300 zavedena v ČSN EN 300 (49 2615) Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) - Definice, klasifikace a požadavky

EN 312-4 zavedena v ČSN EN 312-4 (49 2614) Třískové desky - Požadavky - Část 4: Požadavky na nosné desky pro použití v suchém prostředí

EN 312-5 zavedena v ČSN EN 312-5 (49 2614) Třískové desky - Požadavky - Část 5: Požadavky na nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí

EN 312-6 zavedena v ČSN EN 312-6 (49 2614) Třískové desky - Požadavky - Část 6: Požadavky na zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití v suchém prostředí

EN 312-7 zavedena v ČSN EN 312-7 (49 2614) Třískové desky - Požadavky - Část 7: Požadavky na zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí

EN 323 zavedena v ČSN EN 323 (49 0142) Dosky z dreva - Zisťovanie hustoty

EN 622-2 zavedena v ČSN EN 622-2 (49 2612) Vláknité desky - Požadavky - Část 2: Požadavky na tvrdé desky

EN 622-3 zavedena v ČSN EN 622-3 (49 2612) Vláknité desky - Požadavky - Část 3: Požadavky na polotvrdé desky

EN 622-5 zavedena v ČSN EN 622-5 (49 2612) Vláknité desky - Požadavky - Část 5: Požadavky na desky vyrobené suchým procesem (MDF)

EN 789 zavedena v ČSN EN 789 (73 2077) Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zjišťování mechanických vlastností desek na bázi dřeva

EN 1058 zavedena v ČSN EN 1058 (73 1715) Desky na bázi dřeva - Určování charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty

ENV 1995-1-1 zavedena v ČSN EN 1995-1-1 (73 1701) Eurokód 5 Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Mikšátko, CSc., IČO 13158589

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12369-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Leden 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 79.060.20

Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1: OSB, třískové a vláknité desky

Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 1: OSB, particleboards and fibreboards

 

Panneaux à base de bois - Valeurs caractéristiques pour la conception des structures - Partie 1: OSB, panneaux de particules et panneaux de fibres

Holzwerkstoffe - Charakteristische Werte für
die Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken - Teil 1: OSB, Spanplatten
und Faserplatten

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-12-03. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 12369-1:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 112 „Desky na bázi dřeva“, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2001 .

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato norma je určena k používání spolu s ENV 1995-1-1.

Tato evropská norma nenahrazuje žádnou jinou.

Příloha A je informativní.


Strana 5

Obsah

            Strana

1...... Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2...... Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3...... Termíny, definice a značky.................................................................................................................................................... 7

3.1... Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 7

3.2... Značky....................................................................................................................................................................................... 8

4...... Všeobecně............................................................................................................................................................................... 8

5...... Charakteristické hodnoty...................................................................................................................................................... 8

5.1... Úvod.......................................................................................................................................................................................... 8

5.2... OSB (EN 300).......................................................................................................................................................................... 9

5.3... Třískové desky (EN 312)..................................................................................................................................................... 10

5.4... Vláknité desky (EN 622 Části 2 a 3).................................................................................................................................. 13

5.5... MDF (EN 622-5).................................................................................................................................................................... 15

Příloha A (informativní) Formulář pro stanovení charakteristických hodnot....................................................................... 17


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma poskytuje informace o charakteristických hodnotách pro navrhování konstrukcí, ve kterých jsou použity desky na bázi dřeva. Udávané charakteristické hodnoty odpovídají definicím
v ENV 1995-1-1.

Tato norma obsahuje charakteristické hodnoty mechanických vlastností a hustoty pro tyto zavedené typy desek:

      OSB/2, OSB/3 a OSB/4 podle EN 300;

      Třískové desky P4, P5, P6, P7 podle EN 312 Části 4 až 7;

      Tvrdé vláknité desky HB.LA2 podle EN 622-2;

      Polotvrdé vláknité desky MBH.LA2 podle EN 622-3;

      MDF.LA a MDF.HLS podle EN 622-5.

Charakteristické hodnoty pro překližované desky, desky z masivního dřeva, vrstveného dřeva (LVL) a cementotřískové desky budou uvedeny v následující části nebo následujících částech této normy.-- Vynechaný text --