ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.040.20                                                                                                                Červenec 2001

Požární bezpečnost staveb -
Objekty spojů a poštovních provozů


ČSN 73 0843

 

Fire protection of buildings - Builldings for telecommunication service and for post service

Sécurité des bâtiments contre l´incendie - Objects pour télécommunication et les postes

Brandsicherheit der Bauten - Nachrichtentechnikobjekte und Postobjekte

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0843 z 1978-08-18.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62069
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 4

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 4

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 5

4       Všeobecně............................................................................................................................................................................... 5

5       Požární úseky.......................................................................................................................................................................... 6

5.1    Radiokomunikační provozy................................................................................................................................................... 6

5.2    Telekomunikační provozy...................................................................................................................................................... 7

5.3    Poštovní provozy..................................................................................................................................................................... 7

6       Stupeň požární bezpečnosti................................................................................................................................................. 7

7       Stavební konstrukce............................................................................................................................................................... 8

8       Únikové cesty.......................................................................................................................................................................... 8

9       Odstupy.................................................................................................................................................................................... 9

10     Omezení šíření požáru po povrchu kabelů........................................................................................................................ 9

11     Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi............................................................................................................. 9

12     Příjezdy a přístupy................................................................................................................................................................... 9

13     Zásahové cesty....................................................................................................................................................................... 9

14     Hasící přístroje........................................................................................................................................................................ 9

15     Zásobování požární vodou.................................................................................................................................................... 9

16     Požárně bezpečnostní zařízení........................................................................................................................................... 10

Příloha A (normativní) Nejmenší počet hasících přístrojů v provozech spojů a pošt....................................................... 12

Příloha B (normativní) Požární bezpečnost kabelových kanálů v objektech spojů a poštovních provozů .................... 14


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V této normě, která je v porovnání s předchozí ČSN 73 0843 zcela přepracována, dochází k těmto zásadním změnám:

      celková revize technických požadavků ve vztahu k ČSN 73 0802:2000 a k dalším normám, které se týkají požární bezpečnosti staveb;

      upřesněná aplikace ČSN 73 0834:2000 v rámci změn staveb objektů spojů a poštovních provozů

Citované technické předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - ve znění pozdějších
zákonů (úplné znění zákona viz. Sbírka zákonů č. 197/1998 - částka 64)

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vypracování normy

Zpracovatel: ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s., 130 00 Praha 3, U nákladového nádraží č.4,
IČO 60193671, Marie Vítková; spolupráce SABE s r.o., 160 00 Praha 6, Uralská č.3, Vladislav Šenk

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových objektů a prostorů v objektech jiného účelu obsahujících radiokomunikační, telekomunikační a poštovní provozy, pro projektování změn staveb těchto objektů a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují objekty a prostory jiného účelu na objekty a prostory obsahující radiokomunikační, telekomunikační a poštovní provozy.

Norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory spojů a poštovní provozy v návaznosti na ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834. Ustanovení ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834 platí i pro objekty a prostory spojů a poštovní provozy, pokud nejsou zpřesněny specifickými ustanoveními této normy.

Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části objektu, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. Norma platí pro ty změny, které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení[1]).

Tato norma neplatí pro projektování nových prostorů jiného účelu (restaurační, vyhlídkové, ubytování a bydlení, garáže apod.) a jejich změn v objektech spojů a poštovních provozů. Tyto prostory se řeší podle samostatných technických norem obsahujících požadavky požární bezpečnosti staveb. Při souběhu požadavků (např.únikové cesty, přístupové komunikace pro požární vozidla apod.) je nutno uplatnit požadavky vyšší bezpečnosti.-- Vynechaný text --