ČESKÁ PŘEDBĚŽNÁ NORMA

ICS 91.120.30                                                                                                                               Listopad 2000

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení


ČSN P 73 0600

 

Waterproofing of buildings - Basic provisions

Isolation des bâtiments contre l'action de l'eau - Généralités

Abdichtungen des Bauwerks gegen Wasser- Grundbestimmungen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0600 z dubna 1994.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                         58545
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva.........................................................................................................................................................................................     2

1......... Předmět normy....................................................................................................................................................................     4

2......... Normativní odkazy...............................................................................................................................................................     4

3......... Termíny a definice...............................................................................................................................................................     4

4......... Hydroizolační principy.........................................................................................................................................................     6

5......... Navrhování hydroizolací staveb........................................................................................................................................     7

5.1...... Všeobecně...........................................................................................................................................................................     7

5.2...... Hydrofyzikální namáhání....................................................................................................................................................     7

5.2.1... Všeobecně...........................................................................................................................................................................     7

5.2.2... Namáhání vodní parou......................................................................................................................................................     8

5.2.3... Namáhání vlhkostí pórovitého prostředí.........................................................................................................................     8

5.2.4... Namáhání vodou stékající po povrchu konstrukcí........................................................................................................     8

5.2.5... Namáhání vodní prosakující horninovým prostředím..................................................................................................     9

5.2.6... Namáhání tlakovou vodou.................................................................................................................................................     9

5.2.7... Namáhání vodou v pevném skupenství.......................................................................................................................   10

5.3...... Mechanické namáhání....................................................................................................................................................   10

5.4...... Korozní namáhání............................................................................................................................................................   10

5.5...... Spolehlivost hydroizolací staveb....................................................................................................................................   11

5.6...... Trvanlivost hydroizolací staveb.......................................................................................................................................   11

5.7...... Ekologická hlediska a ochrana zdraví..........................................................................................................................   11

6......... Projekt hydroizolací staveb..............................................................................................................................................   11

Příloha A (informativní)..... Termíny a definice vod a prostředí..............................................................................................   12

Příloha B (informativní)..... Hydrofyzikální namáhání staveb..................................................................................................   15

Příloha C (informativní)..... Mechanické a korozní namáhání hydroizolací..........................................................................   17

Příloha D (informativní)..... Drenáž podzemí budov.................................................................................................................   18


Strana 3

Předmluva

Tato česká předběžná norma je určena k ověření. Případné připomínky zašlete na adresu: Český normalizační institut, úsek normalizace, V Botanice 4, 150 50 Praha 5 - Smíchov.

Změny proti předchozí normě

Oproti ČSN 73 0600 z dubna 1994 je tato norma zcela přepracovaná. Norma je upravena podle současného stavu poznání v oboru hydroizolační techniky. Zejména je doplněno názvosloví, přesněji definováno hydrofyzikální, mechanické a korozní namáhání a stanoveny požadavky na spolehlivost a trvanlivost hydroizolací i zpracování projektu hydroizolací staveb. Nově jsou do normy zařazeny informativní přílohy.

Souvisící normy

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Funkční požadavky

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení

Vypracování normy

Zpracovatelé:  KUTNAR - IZOLACE STAVEB, expertní a znalecká kancelář, IČO 112 22 701,

Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., Ing. Záviš Bozděch, Prof. Ing. Pavel Dvořák, DrSc., Ing. Václav Sokol, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová

 


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje zásady pro navrhování ochrany staveb, chráněného nebo vnitřního prostředí objektů proti nežádoucímu působení vody.

Norma se nevztahuje na mostní objekty pozemních komunikací.-- Vynechaný text --