ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.020                                                                                                                                     Březen 2000

Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny

ČSN
EN 12063

73 1041

 

Execution of special geotechnical work - Sheet-pile walls

Exécution de travaux géotechniques spéciaux - Rideaux de palplanches

Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten - (Spezialtiefbau) - Spundwandkonstruktionen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12063:1999. Evropská norma EN 12063:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12063:1999. The European Standard EN 12063:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          58341
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 287-1:1991 + A1:1997 zavedena v ČSN EN 287-1 (05 0711) Svařování - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

EN 288-2:1992 + A1:1997 zavedena v ČSN EN 288-2 (05 0312) Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 2: Stanovení postupu obloukového svařování

EN 288-3:1992 + A1:1997 zavedena v ČSN EN 288-3 (05 0313) Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 3: Zkoušky postupů obloukového svařování ocelí

EN 499:1994 zavedena v ČSN EN 499 (05 5005) Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace

EN 996:1995 zavedena v ČSN EN 996 (27 7996) Souprava pro pilotovací práce - Bezpečnostní požadavky

prEN 1537 nezavedena, nahrazena EN 1537 dosud nezavedenou

ENV 1991-1:1994 zavedena v ČSN P ENV 1991-1 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 1: Zásady navrhování

ENV 1992-1-1:1991 zavedena v ČSN P ENV 1992-1-1 (73 1201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ENV 1993-1-1:1992 zavedena v ČSN P ENV 1993-1-1 (73 1401) Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ENV 1993-5:1998 zavedena v ČSN P ENV 1993-5 (73 1401) Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Ocelové piloty a štětové stěny

ENV 1997-1:1994 zavedena v ČSN P ENV 1997-1 (73 1000) Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

EN 10020:1988 zavedena v ČSN EN 10020 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10079:1992 zavedena v ČSN EN 10079 (42 0044) Hutnictví železa - Definice ocelových výrobků

EN 10219-1:1997 dosud nezavedena

EN 10219-2:1997 dosud nezavedena

EN 10248-1:1995 zavedena v ČSN EN 10248-1 (42 1066) Štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky

EN 10248-2:1995 zavedena v ČSN EN 10248-2 (42 0066) Štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10249-1:1995 zavedena v ČSN EN 10249-1 (42 1067) Štětovnice tvářené za studena z nelegovaných ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky

EN 10249-2:1995 zavedena v ČSN EN 10249-2 (42 0067) Štětovnice tvářené za studena z nelegovaných ocelí - Část 2: Mezní úchylky a tolerance tvaru

EN 24063:1992 zavedena v ČSN EN 24063 (05 0011) Svařování, tvrdé a měkké pájení kovů, pájení kovů do úkosu - Přehled metod a jejich číslování pro zobrazení na výkresech

EN 25817:1992 zavedena v ČSN EN 25817 (05 0110) Svarové spoje ocelí zhotovené obloukovým svařováním - Směrnice pro určování stupňů jakosti

EN 29692:1994 zavedena v ČSN EN 29692 (05 0025) Ruční obloukové svařování, svařování v ochranných plynech a plamenné svařování - Příprava svarových ploch pro svařování ocelí, nahrazena EN ISO 9692-2:1998

ISO 1106-1:1984 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN P ENV 1997-1 (73 1000) Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1 : Obecná pravidla


Strana 3

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k článku 5.2 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel : Ing. Petr Nosek, IČO 436 51 364, 149 00 Praha 4, Brandlova 1561/11

Technická normalizační komise: TNK 41 Geotechnika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Kratochvílová


Strana 4

Prázdná strana


Strana 5

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 12063

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Únor 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 93.020

Deskriptors: soils, construction, structures, sheet pilings, definitions, information, wood, steels, welding, design, setting-up conditions, thrust boring, anchorages, tests, inspection

Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny

Execution of special geotechnical work - Sheet-pile walls

Exécution de travaux géotechniques spéciaux - Rideaux de palplanches

Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten - (Spezialtiefbau) - Spundwandkonstruktionen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-01-09.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                      Ref. č. EN 12063:1999 E
                množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva ......................................................................................................................................................................................  8

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Definice............................................................................................................................................................................... 10

4          Informace nutné k provádění štětových stěn................................................................................................................ 16

4.1       Podklady všeobecné......................................................................................................................................................... 16

4.2       Zvláštní podklady............................................................................................................................................................... 16

5          Průzkum staveniště........................................................................................................................................................... 17

5.1       Průzkum zemin a skalních hornin.................................................................................................................................. 17

5.2       Beranitelnost štětovnic..................................................................................................................................................... 17

6          Materiály a výrobky ............................................................................................................................................................ 17

6.1       Ocelové štětovnice............................................................................................................................................................ 17

6.2       Dřevěné štětovnice............................................................................................................................................................ 17

6.3       Další materiály a výrobky.................................................................................................................................................. 17

6.4       Ochrana proti korozi ocelových štětovnic a ochrana štětovnic dřevěných............................................................... 17

6.5       Těsnění zámků.................................................................................................................................................................. 18

7          Předpoklady pro navrhování ........................................................................................................................................... 18

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 18

7.2       Výběr štětovnic................................................................................................................................................................... 18

7.3       Další konstrukční prvky..................................................................................................................................................... 19

7.4       Postup provádění.............................................................................................................................................................. 19

7.5       Zvláštní předpoklady pro navrhování............................................................................................................................. 19

8          Provádění konstrukcí ze štětových stěn ........................................................................................................................ 20

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 20

8.2       Příprava staveniště............................................................................................................................................................ 20

8.3       Skladování a manipulace se štětovnicemi................................................................................................................... 20

8.4       Svařování a řezání ocelových prvků................................................................................................................................ 21

8.5       Vhánění štětovnic.............................................................................................................................................................. 33

8.6       Tolerance v půdorysné poloze a ve svislosti ............................................................................................................... 35

8.7       Korekce polohy štětovnic v průběhu vhánění............................................................................................................... 36

8.8       Instalace kotvení................................................................................................................................................................ 36

8.9       Převázky a rozpěry............................................................................................................................................................. 36

8.10     Zemní práce, zásypy, drenáže a odvodnění................................................................................................................. 37

8.11     Vytahování štětovnic.......................................................................................................................................................... 37

8.12     Skalní trny a kotevní svorníky........................................................................................................................................... 38

8.13     Těsnění............................................................................................................................................................................... 39

9          Dohled, zkoušení a monitoring ...................................................................................................................................... 40

9.1       Dohled................................................................................................................................................................................. 40

9.2       Zkoušení............................................................................................................................................................................. 40

9.3       Monitoring........................................................................................................................................................................... 40


Strana 7

Strana

10        Protokoly ............................................................................................................................................................................. 41

10.1     Protokoly o výrobě.............................................................................................................................................................. 41

10.2     Protokoly o kompletaci realizačních prací..................................................................................................................... 41

11        Zvláštní požadavky ............................................................................................................................................................ 42

11.1     Bezpečnost práce.............................................................................................................................................................. 42

11.2     Vliv na sousední budovy a objekty.................................................................................................................................. 42

11.3     Omezení hlučnosti............................................................................................................................................................ 42

11.4     Propustnost štětových stěn............................................................................................................................................. 42

Příloha A  (informativní) Manipulace a skladování štětovnic................................................................................................. 43

Příloha B  (informativní) Svařování štětovnic............................................................................................................................ 51

Příloha C  (informativní) Vhánění štětovnic............................................................................................................................... 61

Příloha D  (informativní) Instalace a pomocné technologie.................................................................................................. 62

Příloha E  (informativní) Propustnost těsnění zámků............................................................................................................. 65

Příloha F   (informativní) Dřevěné štětovnice a převázky......................................................................................................... 68

Příloha G  (informativní) Bibliografie.......................................................................................................................................... 76


Strana 8

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována Technickou komisí CEN/TC 288 „Provádění speciálních geotechnických prací“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 1999 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 1999.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Je-li to nutné, působnost této normy lze rozšířit i do oblasti projektování, v plném rozsahu však pokrývá oblast provádění a požadavky na dohled nad prováděním konstrukcí štětových stěn.

Norma byla navržena na základě již existujících předpisů a obecně dostupných zkušeností, které jsou uvedeny ve specializované literatuře.


Strana 9

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje požadavky, doporučení a informace týkající se provádění trvalých nebo dočasných konstrukcí štětových stěn odpovídajících článku 2.4 ENV 1991-1:1994, a dále týkající se manipulace se zařízením a materiálem.

Nestanovuje požadavky a doporučení k instalaci specifických částí konstrukce, jako je kotvení a piloty, které jsou zahrnuty v jiných normách.

Norma platí pouze pro ocelové štětové stěny, kombinované stěny a stěny z dřevěných štětovnic.

Složené konstrukce jako např. záporové stěny a štětové stěny v kombinaci se stříkaným betonem nejsou předmětem této normy.-- Vynechaný text --