ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.120.20                                                                                                                                  Březen 2000

Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky

ČSN 73 0532

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 73 0532 z listopadu 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          58222
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozímu vydání

Terminologie v tomto vydání byla uvedena do souladu se sérií ČSN EN ISO 140, ČSN EN ISO 717-1 a ČSN EN ISO 717-2. Hodnoty v tabulce 1 byly upraveny tak, aby odpovídaly současnému stavu techniky ve stavebnictví a byla doplněna doporučení pro zvýšenou ochranu proti hluku.

Souvisící normy

ČSN ISO 3822 Akustika - Měření doby dozvuku místností a sálů s uvedením jiných akustických parametrů (73 0534)

ČSN ISO 10534-2 Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 2: Metoda přenosové funkce (73 0501) (v návrhu)

Obdobné mezinárodní normy

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau - Anforderungen und Nachweise. (Ochrana proti hluku v pozemních stavbách - Požadavky a jejich prokazování)

ÖNORM B 8115-2 Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Anforderungen an den Schallschutz (Ochrana proti hluku a prostorová akustika v pozemních stavbách - Požadavky na ochranu před hlukem)

Souvisící směrnice

Směrnice č. 89/106/EHS pro stavební výrobky

Nařízení vlády č. 81/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum stavebního inženýrství a.s., IČO 45274860, Ing. Jindřich Schwarz, CSc., Ing. Miroslav Meller, CSc.

Technická normalizační komise: TNK č. 8, Akustika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jarmila Millerová


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách, na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov a na neprůzvučnost oken a dveří. Požadavky jsou stanoveny s ohledem na funkci místnosti a hlučnost sousedního prostoru.

Dále tato norma v příloze A konkretizuje akustické vlastnosti charakterizující schopnost stavebních výrobků plnit ve stavbách funkci ochrany proti hluku, které jsou základním technickým požadavkem pro posuzování shody.

Normu je nutno používat v návaznosti na ČSN EN ISO 717-1a ČSN EN ISO 717-2 a ČSN EN ISO 140-1 až ČSN EN ISO 140-8.

Příloha A je nedílnou součástí této normy. Přílohy B a C jsou informativní.-- Vynechaný text --