ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13,220.50; 91.080.01                                                                                                                        Únor 2000

Zkoušení požární odolnosti
provozních instalací -
Část 2: Požární klapky

ČSN
EN 1366-2

73 0857

Platí od 2000-07-01

Fire resistance tests for service installations - Part 2: Fire dampers

Essais de resistance au feu des installations techniques - Partie 2: Clapets résistant au feu

Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen - Teil 2: Brandschutzklappen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1366-2:1999. Evropská norma EN 1366-2:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1366-2:1999. The European Standard EN 1366-2:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          58087
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

V ČR se požární odolnost požárních klapek do roku 1994 stanovala na základě zkoušky podle ČSN 73 0852 - Stanovení požární odolnosti požárních uzávěrů. Tato metodika pro požární klapky nevyhovovala a ve srovnání s obdobnými zahraničními metodikami kladla na zkoušené klapky z požárního hlediska nižší nároky.

V roce 1993 byla v ČR v souladu s návrhem ISO/DIS 10294-1 vypracována metodika pro zkoušení požární odolnosti požárních klapek ve formě zkušebního předpisu ZP5/1994. Pro zkoušky požárních klapek podle nové metodiky byly od roku 1994 využity stávající pece určené pro zkoušky požární odolnosti jiných stavebních konstrukcí. Protože tyto pece nebyly vybaveny nákladným a technicky náročným zařízením pro stanovení těsnosti a protože současné projektové normy se těsnosti vzduchotechnického potrubí a požárních klapek nezabývaly, těsnost požárních klapek se neprověřovala i když byl příslušný postup ve zkušební metodice zapracován. Od roku 2000 je již zkušební zařízení s měřicí tratí v ČR vybudováno, takže požární odolnost a těsnost požárních klapek je možné v plném rozsahu podle zavedené EN 1366-2 zkoušet.

Citované normy

prEN 520 dosud nezavedena

EN 1363-1 zavedena v ČSN EN 1363-1 (72 0851) Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

EN 1363-2 zavedena v ČSN EN 1363-2 (72 0851) Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

prEN ISO 13943 dosud nezavedena

EN ISO 5167-1 zavedena v ČSN ISO 5167-1 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku - Část 1: Clony, dýzy a Venturiho trubice vložené do zcela vyplněného potrubí kruhového průřezu (idt ISO 5167-1:1991 a idt EN ISO 5167-1/A1:1998)

ISO 5221 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

Vypracování normy

Zpracovatel: Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha, a.s., IČO 60193174, Ing. Jiří Šefc

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnosti staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1366-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Srpen 1999
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.50

Deskriptory: buildings, fire cut offsystems, fire tests, fire resistance, leaktightness

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací -
Část 2: Požární klapky

Fire resistance tests for service installations - Part 2: Fire dampers

 

Essais de resistance au feu des installations
techniques - Partie 2: Clapets résistant au feu

Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen -
Teil 2: Brandschutzklappen

Tato Evropská norma byla schválena CEN 1999-02-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska,Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

 

© 1999 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                Ref. č. EN 1366-2:1999 E
                            množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

Předmluva

5

Úvod

 

6

1

Předmět normy

7

2

Normativní odkazy

7

3

Definice

7

4

Zkušební zařízení

8

5

Zkušební podmínky

9

6

Zkušební vzorek

9

7

Instalace zkušebního vzorku

10

8

Kondicionování

11

9

Použité přístroje

12

10

Postup při zkoušce

12

11

Kritéria chování

14

12

Protokol o zkoušce

14

13

Oblast přímé aplikace výsledků zkoušky

15


Strana 5

Předmluva

Tato evropské norma byla zpracována Technickou komisí CEN/TC 127 „Požární bezpečnost budov“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU pro stavební výrobky.

EN 1366 „Zkoušení požární odolnosti provozních instalací“ sestává z následujících částí:

Část 1: Vzduchotechnická potrubí

Část 2: Požární klapky

Část 3: Těsnění prostupů (připravuje se)

Část 4: Těsnění spár (připravuje se)

Část 5: Provozní potrubí a šachty (připravuje se)

Část 6: Zdvojené podlahy (připravuje se)

Část 7: Uzávěry pásových a kolejových technologických přepravních systémů (připravuje se)

Část 8: Potrubí pro odvod kouře (připravuje se)

Část 9: Potrubí pro odvod kouře ze samostatného úseku (připravuje se)

Část 10: Kouřové klapky (připravuje se)


Strana 6

Úvod

Účelem zkoušky je posoudit schopnost požární klapky zabránit šíření ohně a kouře z jednoho požárního úseku do druhého systémem rozvodu vzduchu, který prochází požárně dělicími stěnami a stropy.

Požární klapka je připojena (přímo nebo nepřímo pomocí dílu potrubí) k požárně dělicí konstrukci způsobem odpovídajícím skutečnosti. Na začátku zkoušky je klapka v otevřené poloze, čímž se zajistí, že ovládací mechanizmus klapky reagující na teplotu je vystaven tepelnému namáhání.

Měření teploty a celistvosti se při zkoušce provádí v různých částech zkušební konstrukce. Netěsnost systému požární klapky se zjišťuje přímým měřením průtoku zavřenou klapkou při konstantním rozdílu tlaku 300 Pa. Netěsnost požární klapky v zavřené poloze se zjišťuje i při teplotě okolí.

Upozornění

Všechny osoby zabývající se řízením a prováděním této zkoušky požární odolnosti musí věnovat pozornost tomu, že požární zkoušky mohou být nebezpečné a že při nich existuje nebezpečí uvolňování toxických a/nebo škodlivých kouřů a plynů. Mechanické a manipulační nebezpečí může vzniknout i během montáže zkušebních vzorků nebo konstrukcí, jejich zkoušení a odstraňování zbytků po zkoušce.

Je nutno posoudit všechna možná nebezpečí a rizika pro zdraví, určit a zajistit potřebná bezpečnostní opatření. Je nutno vydat písemné bezpečnostní pokyny. Příslušní pracovníci musí být patřičně vyškoleni. Pracovníci laboratoře musí prokázat, že trvale dodržují písemné bezpečnostní pokyny.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato část EN 1366 specifikuje metodu pro stanovení požární odolnosti požárních klapek, osazených v požárně dělicích konstrukcích, které mají odolávat ohni a průchodu kouře a plynů při vysokých teplotách. Norma se užívá ve spojení s EN 1363-1.

Metoda je určena pro zkoušky mechanických zařízení. Bez úprav není vhodná pro zkoušení požárních klapek v zavěšených podhledech.-- Vynechaný text --