ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.200; 91.010.30                                                                                                                        Červen 1999

Měřicí metody ve výstavbě -
Vytyčování a měření -
Část 2: Měřické značky

ČSN
ISO 4463-2

73 0411

 

Measurement methods for building - Setting-out and measurement - Part 2: Measuring stations and targets

Méthodes de mesurage pour la construction - Piquetage et mesurage - Partie 2: Stations et balises

Meßverfahren im Bauwesen - Abstecken und Messung - Teil 2: Meßpunkte

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4463-2:1995. Mezinárodní norma ISO 4463-2:1995 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 4463-2:1995. The International Standard ISO 4463-2:1995 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0416 z 16.1.1984.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          55736
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Značky z předchozí ČSN 73 0416, které je možno použít ve výstavbě a které odpovídají zásadám normy ISO, jsou uvedeny v národní příloze. Z normy jsou vypuštěny značky používané pouze pro základní bodové pole a pro podrobné bodové pole, které je obsahem katastru nemovitostí.

Citované normy

ISO 1803:1997 zavedena v ČSN ISO 1803  Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměrů - Zásady a názvosloví (73 0201)

ISO 4463-1:1998 zavedena v ČSN ISO 4463-1 Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1 : Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky (73 0411)

ISO 4463-3:1998 zavedena v ČSN ISO 4463-3 Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3 : Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb (73 0411)

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje výkresy měřických značek ze zrušené ČSN 73 0416, které je možno ve výstavbě použít.

Vypracování normy

Zpracovatel: Gefos, s.r.o., Konšelská 19, 180 00 Praha 8, IČO 614 59 67, Ing. Václav Šanda

Technická normalizační komise: TNK 24 Geometrická přesnost budov a staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman


Strana 3

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

3          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................ 6

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

5          Navrhování............................................................................................................................................................................ 6

5.1       Umístění............................................................................................................................................................................... 6

5.2       Schvalování.......................................................................................................................................................................... 6

5.3       Harmonogram prací........................................................................................................................................................... 7

6.         Požadavky na měřické značky........................................................................................................................................... 7

6.1       Stabilita a životnost............................................................................................................................................................. 7

6.2       Ochrana................................................................................................................................................................................ 7

6.3       Označování........................................................................................................................................................................... 7

6.4       Popis měřických značek.................................................................................................................................................... 7

7          Kontrola měřických značek................................................................................................................................................ 7

7.1       Vizuální kontrola.................................................................................................................................................................. 7

7.2       Kontrola měřením............................................................................................................................................................... 7

Příloha A (informativní) Příklady měřických značek................................................................................................................... 9

Příloha B (informativní) Bibliografie............................................................................................................................................ 32

Národní příloha NA (informativní) Příklady měřických značek používaných v ČR.............................................................. 33


Strana 4

Prázdná strana


Strana 5

MEZINÁRODNÍ NORMA

Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření -                                         ISO 4463-2 Část 2: Měřické značky                                                                                                                         První vydání

                                                                                                                                       1995-12-15

ICS 91.200

Deskriptory: buildings, building sites, dimensional measurements, measuring techniques.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 4463-2 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 59, Pozemní stavby, Subkomise SC 4, Rozměrové tolerance a měření.

Toto první vydání ISO 4463-2, společně s ISO 4463-1 a ISO 4463-3, ruší a nahrazuje ISO 4463:1979, které bylo technicky přepracováno.

ISO 4463 sestává z následujících částí s obecným názvem Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření:

-           Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky

-           Část 2: Měřické značky

-           Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb

Přílohy A a B v této části ISO 4463-2 jsou pouze informativní.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část normy ISO 4463 se zabývá stabilizací a signalizací stanovisek a cílů na staveništích. Stanoví zásady pro navrhování, požadavky na značky a jejich kontrolu.

Tato část normy ISO 4463 se vztahuje na měřické značky pro všechny typy stavebních konstrukcí.

Příklady různých měřických značek a místopisů jsou uvedeny v Příloze A.-- Vynechaný text --