ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.200; 91.010.30                                                                                                                        Červen 1999

Měřicí metody ve výstavbě -
Vytyčování a měření -
Část 3: Kontrolní seznam geodetických
a měřických služeb

ČSN
ISO 4463-3

73 0411

 

Measurement methods for building - Setting-out and measurement - Part 3: Check-lists for the procurement of surveys and measurement services

Méthodes de mesurage pour la construction - Piquetage et mesurage - Partie 3: Listes de contrôle pour la fourniture de levés topographiques et de prestations de mesurage

Meßverfahren im Bauwesen - Abstecken und Messung - Teil 3: Kontrolliste für die Beschaffung von Vermessungen und Meßleistungen

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4463-3:1995. Mezinárodní norma ISO 4463-3:1995 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 4463-3:1995. The International Standard ISO 4463-3:1995 has the status of a Czech Standard.

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          55735
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 4463-1 zavedena v ČSN ISO 4463-1 Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky (73 0411)

ISO 4463-2 zavedena v ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické značky (73 0411)

Vypracování normy

Zpracovatel: Gefos, s.r.o., Konšelská 19, 180 00 Praha 8, IČO 614 59 67, Ing. Václav Šanda

Technická normalizační komise: TNK 24 Geometrická přesnost budov a staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření -                                      ISO 4463-3

Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb                    První vydání
                                                                                                                                    1995-12-15

ICS 91.200

Deskriptory: buildings, building sites, dimensional measurements, measuring techniques. check -lists

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 4463-3 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 59, Pozemní stavby, Subkomise SC 4, Rozměrové tolerance a měření.

Toto první vydání ISO 4463-3, společně s ISO 4463-1 a ISO 4463-2, ruší a nahrazuje ISO 4463:1979, které bylo technicky přepracováno.

ISO 4463 sestává z následujících částí s obecným názvem  Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření:

-      Část 1:      Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky 

-      Část 2:      Měřické značky

-      Část 3:      Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb

Příloha A v této část ISO 4463 je pouze informativní.


Strana 4

1 Předmět normy

Tato část normy ISO 4463 vymezuje a poskytuje vodítko ve formě přehledu geodetických služby, které mohou být požadovány během přípravy stavby, vlastního provádění stavby a při pomocných pracích.

Tento přehled je pomůckou těm, kteří se podílejí na specifikaci geodetických služeb potřebných během výstavby tím, že obsahuje přehled požadavků, ze kterých lze provést výběr a do kterého lze doplňovat další položky podle konkrétních potřeb daného projektu.

Toto vodítko je vhodné jak pro novou výstavbu tak pro rekonstrukce.-- Vynechaný text --