ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.20                                                                                                                                   Leden 1999

Navrhování střech -
Základní ustanovení


ČSN 73 1901

 

 

Designing of roofs - Basic provisions

Proposition des toits - Dispositions générales

Die Gestaltung von Dächern - Grundbestimmungen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 1901 z 5. 5. 1975.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          53606
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Definice ................................................................................................................................................................................ 5

4          Všeobecně .......................................................................................................................................................................... 7

4.1       Mechanické a dynamické namáhání střech.................................................................................................................. 7

4.2       Hydrofyzikální namáhání střech....................................................................................................................................... 8

4.3       Vlhkostní stav a režim střech............................................................................................................................................ 8

4.4       Tepelněizolační vlastnosti střech..................................................................................................................................... 8

4.5       Korozní namáhání střech.................................................................................................................................................. 8

4.6       Trvanlivost střech................................................................................................................................................................ 9

4.7       Spolehlivost střech............................................................................................................................................................. 9

4.8       Provoz, kontrola, údržba a obnova střech....................................................................................................................... 9

4.9       Bezpečnost a ochrana zdraví, požární bezpečnost, hygienická a ekologická hlediska....................................... 10

4.10     Projekt střech..................................................................................................................................................................... 10

5          Vrstvy střech ....................................................................................................................................................................... 10

5.1       Všeobecně ......................................................................................................................................................................... 10

5.2       Nosná vrstva ...................................................................................................................................................................... 10

5.3       Hydroizolační vrstva .......................................................................................................................................................... 10

5.3.1    Povlaková hydroizolační vrstva........................................................................................................................................ 10

5.3.2    Skládaná hydroizolační vrstva......................................................................................................................................... 11

5.4       Pojistná hydroizolační vrstva .......................................................................................................................................... 14

5.5       Pomocná hydroizolační vrstva ........................................................................................................................................ 14

5.6       Parotěsná vrstva................................................................................................................................................................ 14

5.7       Expanzní vrstva .................................................................................................................................................................. 15

5.8       Tepelněizolační vrstva...................................................................................................................................................... 15

5.9       Sklonová vrstva.................................................................................................................................................................. 15

5.10     Podkladní vrstva................................................................................................................................................................. 15

5.11     Ochranná vrstva................................................................................................................................................................. 16

5.12     Provozní vrstva.................................................................................................................................................................... 16

5.13     Pohledová vrstva................................................................................................................................................................ 16

5.14     Dilatační vrstva .................................................................................................................................................................. 16

5.15     Separační vrstva ............................................................................................................................................................... 17

5.16     Spojovací vrstva ................................................................................................................................................................ 17

5.17     Stabilizační vrstva ............................................................................................................................................................. 17

5.18     Drenážní vrstva .................................................................................................................................................................. 17

5.19     Filtrační vrstva .................................................................................................................................................................... 17

5.20     Hydroakumulační vrstva .................................................................................................................................................. 17

5.21     Tepelněakumulační vrstva .............................................................................................................................................. 18

5.22     Vzduchová vrstva a větrací kanálky................................................................................................................................. 18


Strana 3

5.23     Podhledová vrstva ............................................................................................................................................................ 18

5.24     Pěstebná souvrství střešních zahrad ........................................................................................................................... 18

6          Skladba a konstrukce střech .......................................................................................................................................... 19

7          Dilatace střech................................................................................................................................................................... 19

8          Tvar a odvodnění střech .................................................................................................................................................. 19

Příloha A (informativní)

Tabulka A.1 Příklady základních skladeb střech s povlakovou hydroizolační vrstvou, směrné použití.......................... 20

Tabulka A.2 Příklady základních skladeb šikmých střech se skládanými
krytinami z krytinových prvků malých formátů na dřevěném krovu ....................................................................................... 24

Příloha B (informativní) Ochranné vrstvy střech ...................................................................................................................... 27

Příloha C (informativní) Provozní vrstvy střech.......................................................................................................................... 28

Příloha D (informativní) Doporučené způsoby větrání střech ............................................................................................... 29

Příloha E (informativní) Doporučené skladby pěstebných souvrství ................................................................................... 32

Příloha F (informativní) Doporučené zásady navrhování dilatací střech ............................................................................. 33

Příloha G (informativní) Doporučené zásady navrhování tvaru a odvodnění střech.......................................................... 34

Příloha H (informativní) Doporučené zásady navrhování detailů plochých střech ............................................................ 36

Příloha J (informativní)

Tabulka J.1 - Převodní tabulka sklonů ...................................................................................................................................... 38

 


Strana 4

Předmluva

Změny proti předchozí normě

ČSN 73 1901 je zcela přepracována. Rozšířeny a zpřesněny, popř. nově formulovány, jsou kapitoly: Definice, Všeobecně, Vrstvy střech, Skladba a konstrukce střech, Dilatace střech a Tvar odvodnění střech. Nově jsou do normy zařazeny informativní přílohy.

Souvisící normy

ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě - Základní ustanovení

ČSN P ENV 1991-1 Zásady navrhování a zatížení stavebních konstrukcí - Část 1: Zásady navrhování (73 0035)

ČSN P ENV 1991-2-1 Zásady navrhování a zatížení stavebních konstrukcí - Část 2-1: Zatížení konstrukcí; Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení ( 73 0035 )

ČSN P ENV 1991-2-3 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-3: Zatížení konstrukcí - Zatížení sněhem ( 73 0035)

ČSN P ENV 1991-2-4 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-4: Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem ( 73 0035)

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě - Základní ustanovení

ČSN 73 0532 Akustická hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách - Požadavky

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN P ENV 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby - Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce (73 1101)

ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (73 1201)

ČSN P ENV 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (73 1401)

ČSN P ENV 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (73 1701)

Vypracování normy

Zpracovatelé: KUTNAR - IZOLACE STAVEB, expertní a znalecká kancelář, IČO 11222701

Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., Ing. Záviš Bozděch, Ing. Ivan Minář, Ing. Kamil Skřivan, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky na navrhování střech budov (bytových, občanských, průmyslových, zemědělských apod.). Normu lze přiměřeně použít i pro rekonstrukce střech budov stávajících. Norma neplatí pro navrhování střech dočasných objektů.-- Vynechaný text --