ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.140.50                                                                                                                         Září 2023

Požární bezpečnost staveb – Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody

ČSN 73 0848

 

Fire safety in buildings – Electrical equipment and installation

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0848 z dubna 2009.


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 4

1............ Předmět normy............................................................................................................................................................................. 7

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 7

3............ Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 8

4............ Požadavky na kabelové rozvody............................................................................................................................................. 12

4.1......... Reakce na oheň.......................................................................................................................................................................... 12

4.2......... Kabelové trasy a příspěvek k nahodilému požárnímu zatížení......................................................................................... 13

4.3......... Kabelové trasy pro řízení a napájení zařízení s požadovanou funkcí při požáru.......................................................... 13

4.4......... Elektrické rozváděče.................................................................................................................................................................. 15

4.4.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 15

4.4.2...... Rozváděče jejichž funkčnost není nutná při požáru............................................................................................................ 15

4.4.3...... Rozváděče pro napájení zařízení s požadovanou funkčností při požáru........................................................................ 15

5............ Napájení elektrickou energií.................................................................................................................................................... 16

5.1......... Zajištění dodávky elektrické energie...................................................................................................................................... 16

5.2......... Zajištění dodávky elektrické energie ze sítě nebo jiným primárním zdrojem napájení............................................... 16

5.3......... Zajištění dodávky elektrické energie pomocí bezpečnostního záložního zdroje napájení případně provozního záložního zdroje napájení........................................................................................................................................................................... 16

6............ Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech............................................................................ 17

6.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 17

6.2......... Hlavní vypínač............................................................................................................................................................................. 18

6.3......... Systém vypínání CENTRAL STOP.......................................................................................................................................... 18

6.4......... Systém vypínání TOTAL STOP................................................................................................................................................ 19

7............ Požární bezpečnost prostorů kabelového rozvodu............................................................................................................. 19

7.1......... Samostatné požární úseky musí tvořit:.................................................................................................................................. 19

7.2......... Požární úseky a stavební konstrukce prostorů kabelových rozvodů a tras..................................................................... 20

7.3......... Únikové cesty v prostorech kabelového rozvodu................................................................................................................. 25

7.4......... Větrání prostorů kabelových rozvodů..................................................................................................................................... 26

7.4.1...... Provozní větrání.......................................................................................................................................................................... 26

7.4.2...... Požární větrání – zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT)............................................................................................... 26

7.5......... Osvětlení...................................................................................................................................................................................... 26

8............ Značení kabelových přepážek a ucpávek............................................................................................................................. 26

8.1......... Označení kabelových požárních přepážek........................................................................................................................... 26

8.2......... Označení kabelových ucpávek................................................................................................................................................ 27

9............ Elektroinstalace v prostorech chráněných SHZ.................................................................................................................... 27

10.......... Změny staveb a rekonstrukce.................................................................................................................................................. 27

10.1....... Obecně......................................................................................................................................................................................... 27

10.2....... Rozvody kabelů a vodičů.......................................................................................................................................................... 27

10.2.1... Kabely a vodiče bez požadované funkce při požáru.......................................................................................................... 27

10.2.2... Kabely, vodiče, trasy s požadovanou funkcí při požáru...................................................................................................... 28

10.2.3... Elektrické rozváděče.................................................................................................................................................................. 28

11.......... Obsah projektové dokumentace............................................................................................................................................. 28

Strana

11.1....... Dokumentace k územnímu řízení........................................................................................................................................... 28

11.2....... Dokumentace ke stavebnímu povolení................................................................................................................................. 28

Příloha A (informativní) Zásady provádění koordinačních funkčních zkoušek napájení systémů a zařízení
s požadovanou funkcí při požáru............................................................................................................................................ 29

Příloha B (informativní) Příklady napájení požárně bezpečnostních zařízení............................................................................... 31

B.1........ Příklady záložních zdrojů pro napájení požárně bezpečnostních zařízení..................................................................... 31

B.2........ Schémata možného napájení elektrozařízení...................................................................................................................... 32

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti znění ČSN 73 0848 z roku 2009 dochází k následujícím změnám:

    dochází ke změnám v názvosloví zejména v definici napájení požárně bezpečnostních zařízení, a to definicemi primárního zdroje napájení [3.26], bezpečnostního záložního zdroje napájení [3.27], provozního záložního zdroje napájení [3.28], přepínače obvodu napájecích zdrojů [3.24];

    norma stanovuje požadavky na kabely, vodiče a kabelové trasy, které v případě požáru nemusí být funkční, z hlediska tříd reakce na oheň. Norma stanovuje také požadavky na prostory kabelových rozvodů z hlediska požární bezpečnosti;

    v celé normě je vypuštěna klasifikace DP1, DP2, DP3 – druh konstrukce z hlediska použití hořlavých hmot a je nahrazena třídou reakce na oheň;

    jsou zde detailně stanoveny požadavky na vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech;

    jsou stanoveny minimální požadavky na kabelové rozvody v jednotlivých stupních projektové dokumentace z hlediska kabelových rozvodů;

    v informativní příloze A jsou uvedeny „Zásady provádění koordinačních funkčních zkoušek napájení systémů a zařízení s požadovanou funkcí při požáru“;

    v informativní příloze B, část B.2 jsou uvedena schémata možného napájení elektrozařízení s požadovanou funkcí při požáru, včetně požadavků na kabelové rozvody.

Upozornění na používání této normy

Požadavky na kabelové rozvody byly součástí ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, případně součástí dalších norem souboru ČSN 73 08xx. Nově jsou požadavky na elektroinstalaci v souboru norem ČSN 73 08xx zrušeny a nahrazeny ČSN 73 0848.

Při projektování změn staveb, u nichž se vyskytují instalace kabelových tras, platí tato norma souběžně s ČSN 73 0834, a to pro měněné části budov nebo stanovených venkovních instalací. Navrženou změnou nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany.

U objektů, které svým charakterem provozu vyžadují podrobnější, případně odchylné řešení oproti této normě při řešení napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musí zůstat v případě požáru funkční, se doporučuje zpracování expertizní zprávy nebo expertizního posudku jako součást nebo podklad požárně bezpečnostního řešení stavby podle zvláštního předpisu[1]) (dále též PBŘ). Při zpracování „Expertizní zprávy“ nebo „Expertizního posudku“ se doporučuje vycházet pro řešení napájení elektrickou energií z podrobné analýzy a hodnocení rizik provozované činnosti v posuzovaném objektu.

Bod c) v článku 4.4.3 platí pro instalace prováděné do 31.12.2025.

Vydáním této normy se současně zavádějí změny souvisících norem:

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

Souvisící ČSN

ČSN EN 61537 (34 0400) Vedení kabelů – Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů

ČSN EN 60754-1 (34 7104) Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů – Část 1: Stanovení obsahu halogenovodíku

ČSN EN 60754-2 (34 7104) Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity

ČSN EN 50200 ed. 3 (34 7105) Zkušební metoda požární odolnosti pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech

ČSN EN 61034-1 (34 7020) Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek – Část 1: Zkušební zařízení

ČSN EN 61034-2 (34 7020) Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek – Část 2: Zkušební postup a požadavky

ČSN EN 61936-1 (33 3201) Elektrické instalace nad AC 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla

ČSN EN 60332-1-1 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Zkušební zařízení

ČSN EN 60332-2-1 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 2-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací – Zkušební zařízení

ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru –
Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Zařízení

ČSN EN IEC 60332-3-21 ed. 2 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru –
Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie A F/R

ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru –
Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie A

ČSN EN IEC 60332-3-23 ed. 2 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru –
Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie B

ČSN EN IEC 60332-3-24 ed. 2(34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru –
Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie C

ČSN EN IEC 60332-3-25 ed. 2 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru –
Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie D

ČSN EN 50399 (34 7113) Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru – Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene – Zkušební zařízení, postupy a výsledky

ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2 (37 0100) Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 62208 ed. 2 (35 7040) Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí – Obecné požadavky

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 61386-1 ed. 2 (37 0000) Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost – Slovník

ČSN EN 1363-2 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

ČSN EN 1634-1+A1 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken

ČSN EN 1634-3 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů

ČSN EN 1366-4 (73 0857) Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár

ČSN EN 1366-5 (73 0857) Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 5: Instalační kanály a šachty

ČSN EN 1366-6 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

ČSN EN 1366-7 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

ČSN 34 3085 ed. 2 Elektrická zařízení – Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách

ČSN P 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

Zákon č. 458/2000 Sb. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 163/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších přepisů

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a užívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění Nařízení EU č. 568/2014 ze dne 18. 2. 2014 a č. 574/2014 ze dne 21. 2. 2014.

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu IČO 60193174, Ing. Petr Bebčák, Ph.D., Ing. Petr Boháč, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Hana Dvořáková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na kabelové rozvody z hlediska požární bezpečnosti staveb, a to v návaznosti na normy pro navrhování požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx. Kromě požadavků na kabelové trasy z hlediska požární bezpečnosti stanovuje požadavky na funkčnost kabelových tras, které napájí elektrická zařízení, která musí zůstat funkční v případě požáru. Dále norma stanovuje požadavky na kabely, vodiče a kabelové trasy z hlediska tříd reakce na oheň, které v případě požáru nemusí být funkční. Norma stanovuje také požadavky na prostory kabelových rozvodů z hlediska požární bezpečnosti.

V normě jsou rovněž stanoveny upřesňující požadavky na zajištění provozu (dodávky elektrické energie) pro elektrická zařízení s požadovanou funkcí při požáru v případě požáru.

Národní předpisy členských států EU pro elektrická zařízení a rozvody1) lze z dikce směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/33 a navazujících harmonizačních dokumentů uplatnit pouze po vstupní svorky zařízení – výrobku (např. vstupní svorky hlavního rozváděče – vypínače výtahu apod.). Podle tohoto principu se například výtah (ve smyslu uvedené směrnice) posuzuje jako celek, tedy jako stroj, do něhož je zabudováno elektrické, strojní a další zařízení (začínající vstupními svorkami hlavního rozváděče – vypínače výtahu) a požadavky národních norem, tedy ani ČSN 73 0848, se na tento výrobek (výtah) nevztahují.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.[1])    § 41 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

1)    V ČR vyhláška č. 23/2008 Sb. a soubor ČSN 73 08xx.