ICS 13.220.99

ČSN

EN 15882-2

 

73 0856

Prosinec 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti
provozních instalací –
Část 2: Požární klapky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15882-2 (73 0856) z dubna 2018.

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.