ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.120.10                                                                                                                                  Červen 2022

Energetická náročnost budov – Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy –
Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti

ČSN
EN ISO 52003-1

73 0324

idt ISO 52003-1:2017

Energy performance of buildings – Indicators, requirements, ratings and certificates –
Part 1: General aspects and application to the overall energy performance

Performance énergétique des bâtiments – Indicateurs, exigences, appréciations et certificats –
Partie 1: Aspects généraux et application à la performance énergétique globale

Energieeffizienz von Gebäuden – Indikatoren, Anforderungen, Kennwerte und Ausweise –
Teil 1: Allgemeine Aspekte und Anwendung auf die Gesamtenergieeffizienz

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 52003-1:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 52003-1:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 52003-1 (73 0324) z března 2018.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 52003-1:2017 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN ISO 52003-1 (73 0324) z března 2018 převzala EN ISO 52003-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Vztah EN ISO 52003-1:2017 k nahrazené EN 15217:2007 je uveden v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 7345:1987 nezavedena1)

ISO 52000-1:2017 zavedena v ČSN EN ISO 52000-1:2018 (73 0334) Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 1: Obecný rámec a postupy

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 13789 (73 0565) Tepelné chování budov – Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním –
Výpočtová metoda

ČSN EN ISO/IEC 17000 (01 0106) Posuzování shody – Slovník a základní principy

ČSN P CEN/TS 16628 (73 0332) Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB

ČSN P CEN/TS 16629 (73 0333) Energetická náročnost budov – Podrobná technická pravidla pro soubor
norem ENB

ČSN EN 15316-1:2018 (06 0401) Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4

ČSN EN 15459-1 (06 0405) Energetická náročnost budov – Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách – Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14

ČSN EN ISO 52018-1 (73 0337) Energetická náročnost budov – Indikátory pro požadavky na dílčí ENB vzta-
hující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí – Část 1: Přehled možností

ČSN EN 16798-9 (12 7027) Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 9: Výpočtové metody pro ener-
getické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) – Obecné požadavky

ČSN EN 16798-3 (12 7024) Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 3: Pro nebytové budovy – Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4)

ČSN EN 16798-1 (12 7027) Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky – Modul M1-6

ČSN EN 15193-1 (73 0327) Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení – Část 1: Spe-
cifikace, modul M9

ČSN EN 15232-1 (73 8532) Energetická náročnost budov – Energetická náročnost budov – Část 1: Vliv auto-
matizace, řízení a správy budov – Moduly M10-4,5,6,7,8,9,10

Souvisící TNI

TNI CEN ISO/TR 52000-2 (73 0334) Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1

TNI CEN ISO/TR 52003‑2 (73 0324) Energetická náročnost budov – Ukazatele, požadavky, hodnocení a prů-
kazy – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52003-1

TNI CEN ISO/TR 52018‑2 (73 0337) Energetická náročnost budov – Indikátory pro požadavky na dílčí ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52018-1

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010, o energetické náročnosti budov (přepracování). V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000, o hospodaření energií, v platném znění, vyhláškou č. 264/2020 Sb. ze dne 29. května 2020, o energetické náročnosti budov, v platném znění, vyhláškou č. 193/2013 Sb. ze dne 28. června 2013, o kontrole klimatizačních systémů, a vyhláškou č. 38/2022 Sb. ze dne 22. února 2022, o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Kapitola 3 (termíny a definice) je zpracována v dvousloupcové úpravě.

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly k článkům 3.1.1, 3.1.9 a 7.3.1 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, IČO 68407700, Ing. Jan Kolomazník

Technická normalizační komise: TNK 43 Stavební tepelná technika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Michal Dalibor

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 52003-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Červenec 2017

ICS 91.120.10                                                                                                            Nahrazuje EN 15217:2007

Energetická náročnost budov – Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy –
Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti

Energy performance of buildings – Indicators, requirements, ratings and certificates –
Part 1: General aspects and application to the overall energy performance (ISO 52003-1:2017)

Performance énergétique des bâtiments –
Indicateurs, exigences, appréciations et certificats –
Partie 1: Aspects généraux et application
à la performance énergétique globale
(ISO 52003-1:2017)

Energieeffizienz von Gebäuden – Indikatoren, Anforderungen, Kennwerte und Ausweise –
Teil 1: Allgemeine Aspekte und Anwendung
auf die Gesamtenergieeffizienz
(ISO 52003-1:2017)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-02-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky           Ref. č. EN ISO 52003-1:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 52003-1:2017) vypracovala technická komise ISO/TC 163 Tepelné chování a potřeba energie pro vnitřní prostředí staveb ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 89 Tepelné vlastnosti budov a stavebních dílců, jejíž sekretariát zajišťuje SIS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Tento dokument je částí souboru norem týkajících se energetické náročnosti budov (soubor norem ENB) a byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (Mandát M/480, viz odkaz [EF1] uvedený níže) a podporuje splnění základních požadavků směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (směrnice o ENB, [EF2]).

V případě, že je tento dokument používán v kontextu požadavků národních nebo regionálních právních předpisů, smí být na národní nebo regionální úrovni pro takové účely určeny závazné zvolené parametry, zejména pro použití v kontextu směrnic EU zapracovaných do požadavků národních právních předpisů.

Dalšími cílovými skupinami jsou uživatelé dobrovolného společného certifikačního režimu Evropské unie pro ener-
getickou náročnost jiných než obytných budov (směrnice o ENB, článek 11.9) a jakékoliv další regionální (např. panevropské) subjekty směřující ke stimulaci vlastních předpokladů pomocí klasifikace energetické náročnosti určitého portfolia nemovitostí.

Tento dokument nahrazuje EN 15217:2007 [EF3], která byla vypracována na základě prvního mandátu ke směrnici o ENB (M/343).

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Odkazy:

[EF1]    Mandát M/480, Mandát udělený CEN, CENELEC a ETSI pro vypracování a přijetí norem pro metodiku
výpočtu integrované energetické náročnosti budov podporující energetickou účinnost budov v souladu s ustanoveními stanovenými v přepracované směrnici o energetické náročnosti budov (2010/31/EU) ze dne 14. prosince 2010.

[EF2]    Směrnice o ENB, Přepracování směrnice o energetické náročnosti budov (2010/31/EU) ze dne 14. pro-
since 2010.

[EF3]    EN 15217:2007, Energetická náročnost budov – Metody pro vyjádření energetické náročnosti a pro energetickou certifikaci budov

Oznámení o schválení

Text ISO 52003-1:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 52003-1:2017 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 9

Úvod............................................................................................................................................................................................................. 10

1............ Předmět normy........................................................................................................................................................................... 13

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................. 13

3............ Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 13

4............ Značky a dolní indexy................................................................................................................................................................ 22

4.1......... Značky.......................................................................................................................................................................................... 22

4.2......... Dolní indexy................................................................................................................................................................................. 22

5............ Popis dokumentu....................................................................................................................................................................... 22

5.1......... Stručný přehled dokumentu..................................................................................................................................................... 22

5.2......... Kritéria výběru mezi potenciálními možnostmi.................................................................................................................... 22

5.3......... Vstupní a výstupní údaje nových výpočtových metodik...................................................................................................... 23

5.3.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 23

5.3.2...... Vstupní údaje.............................................................................................................................................................................. 23

5.3.3...... Výstupní údaje............................................................................................................................................................................ 23

6............ Vztah mezi charakteristikami, ukazateli, požadavky, hodnoceními a průkazy ENB..................................................... 23

7............ Charakteristiky energetické náročnosti a příslušné ukazatele.......................................................................................... 24

7.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 24

7.2......... Normalizace pro velikost budovy............................................................................................................................................ 25

7.3......... Energetické náročnosti a příslušné ukazatele...................................................................................................................... 25

7.3.1...... Celková energetická náročnost............................................................................................................................................... 25

7.3.2...... Dílčí energetická náročnost...................................................................................................................................................... 25

7.4......... Poměrné hodnoty shodných/podobných veličin jako ukazatele energetické náročnosti............................................ 26

8............ Upravování požadavků a hodnocení na míru....................................................................................................................... 27

8.1......... Dva přístupy................................................................................................................................................................................. 27

8.2......... Charakteristiky projektu pro úpravu na míru......................................................................................................................... 27

9............ Požadavky na energetickou náročnost.................................................................................................................................. 28

9.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 28

9.2......... Volba kombinací požadavků.................................................................................................................................................... 29

9.3......... Požadavky s konstantními nebo proměnnými hodnotami................................................................................................. 29

9.4......... Skutečná přísnost....................................................................................................................................................................... 30

9.5......... Vzor zprávy o celkové energetické náročnosti..................................................................................................................... 30

10.......... Hodnocení ENB.......................................................................................................................................................................... 30

10.1....... Obecně......................................................................................................................................................................................... 30

10.2....... Postupy hodnocení ENB........................................................................................................................................................... 30

10.3....... Referenční hodnoty.................................................................................................................................................................... 31

10.3.1... Obecně......................................................................................................................................................................................... 31

10.3.2... Požadavek jako hlavní referenční hodnota........................................................................................................................... 32

10.3.3... Fond budov jako referenční úroveň........................................................................................................................................ 32

11.......... Průkaz energetické náročnosti................................................................................................................................................ 32

11.1....... Obecně......................................................................................................................................................................................... 32

11.2....... Obsah postupu pro vydání průkazu energetické náročnosti budovy............................................................................... 32

Strana

11.3....... Obsah průkazu energetické náročnosti................................................................................................................................. 33

11.3.1... Obecně......................................................................................................................................................................................... 33

11.3.2... Výchozí vzor grafického znázornění....................................................................................................................................... 34

11.4....... Doporučení.................................................................................................................................................................................. 34

12.......... Řízení kvality................................................................................................................................................................................ 34

13.......... Ověřování shody......................................................................................................................................................................... 34

Příloha A (normativní) Přehled údajů pro výběr vstupů a metod – Šablona.................................................................................. 35

Příloha B (informativní) Přehled údajů pro výběr vstupů a metod – Výchozí zvolené parametry............................................. 39

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 44

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv paten-
tových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vzta-
hují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: 
www.iso.org/iso/foreword.html.

ISO 52003‑1 vypracovala technická komise ISO/TC 163 Tepelné chování a potřeba energie pro vnitřní prostředí staveb ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 205 Navrhování vnitřního prostředí budov a ve spolupráci
s Evropským výborem pro normalizaci (CEN), technickou komisí CEN/TC 89 Tepelné vlastnosti budov a sta-
vebních dílců
, na základě Dohody o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

Toto první vydání ISO 52003-1 zrušuje a nahrazuje ISO 16343:2013, která byla technicky zrevidována.

Byly provedeny nezbytné redakční úpravy, aby byly splněny požadavky na jednotlivé normy ENB. Obsah ISO 16343 byl významně přepracován, ale se snahou neztratit žádné podstatné původní informace, i když původní text byl místy silně přestrukturován a přeformulován a do celého textu byl doplněn nový obsah. Původní text byl rozdělen na 2 části: vlastní normu a informativní technickou zprávu.

Seznam všech částí souboru ISO 52003 lze nalézt na webových stránkách ISO.

Úvod

Tato norma je částí souboru norem zaměřených na mezinárodní harmonizaci metodiky posuzování energetické náročnosti budov (ENB). Tento soubor se ve všech částech nazývá „soubor norem ENB“.

Všechny normy ENB se řídí specifickými pravidly zajišťujícími celkovou konzistentnost, jednoznačnost a transpa-
rentnost.

Všechny normy ENB poskytují možnost určité flexibility týkající se metod, požadovaných vstupních údajů a odkazů na další normy ENB zavedením normativní šablony v příloze A a informativních výchozích zvolených parametrů v příloze B.

Pro správné používání tohoto dokumentu je v příloze A uvedena normativní šablona specifikující tyto zvolené parametry. Informativní výchozí zvolené parametry jsou uvedeny v příloze B.

Hlavními cílovými skupinami tohoto dokumentu jsou architekti, inženýři a orgány veřejné moci.

Použití orgány veřejné moci: v případě, že je tento dokument používán v kontextu požadavků národních nebo regionálních právních předpisů, smí být na národní nebo regionální úrovni pro takové účely určeny závazné zvolené parametry. Tyto zvolené parametry (buď informativní výchozí parametry z přílohy B, nebo parametry upravené podle národních/regionálních potřeb, v každém případě ale podle šablony v příloze A) mohou být zpřístupněny buď ve formě národní přílohy, nebo ve formě samostatného (např. právně závazného) dokumentu (přehledu národ-
ních údajů).

POZNÁMKA 1 V takovém případě:

    orgány veřejné moci specifikují zvolené parametry;

    jednotlivý uživatel použije tento dokument k posouzení energetické náročnosti budovy a při tom použije zvolené parametry určené orgány veřejné moci.

Problematika řešená v tomto dokumentu může být předmětem regulace orgány veřejné moci. Regulace orgány veřejné moci týkající se stejné problematiky může nahradit výchozí hodnoty v příloze B. Regulace orgány veřejné moci týkající se stejné problematiky navíc může pro určitá použití nahradit i používání tohoto dokumentu. Poža-
davky právních předpisů a jimi předepsané zvolené parametry se obecně nevydávají v technických normách, ale v právních předpisech. Aby se zabránilo zdvojování publikací spojenému s obtížnou aktualizací zdvojených doku-
mentů, smí národní příloha odkazovat na texty právních předpisů, kde byly národní zvolené parametry uvedeny orgány veřejné moci. Různé národní přílohy nebo přehledy národních údajů jsou možné pro různá použití.

V případě nepoužití výchozích hodnot, zvolených parametrů a odkazů na další normy ENB uvedených v příloze B
s ohledem na národní právní předpisy, politiky nebo tradice, se očekává, že:

    národní nebo regionální orgány veřejné moci vypracují přehledy údajů se zvolenými parametry a národními nebo regionálními hodnotami v souladu s modelem v příloze A; v tomto případě je doporučena národní příloha (např. NA) obsahující odkazy na příslušné přehledy údajů;

    nebo, jako výchozí případ, národní normalizační orgán posoudí možnost přidání nebo začlenění národní přílohy v souladu se šablonou uvedenou v příloze A a v souladu s právními předpisy, které národní nebo regionální hodnoty a zvolené parametry uvádějí.

Dalšími cílovými skupinami jsou subjekty směřující ke stimulaci vlastních předpokladů pomocí klasifikace ener-
getické náročnosti určitého fondu nemovitostí.

Další informace jsou uvedeny v technické zprávě (ISO/TR 52003-2) doprovázející tento dokument.

Ukazatele celkové a dílčí energetické náročnosti, tj. kvantitativní výstupy posuzování ENB, lze použít k různým účelům:

1)   Požadavky: pro nastavení veřejných nebo soukromých požadavků na energetickou náročnost budov.

2)   Rozhodování: pro usnadnění rozhodování nebo přijímání opatření v soukromém nebo veřejném sektoru.

3)   Informace a komunikace: pro tvůrce návrhů, vlastníky, provozovatele a uživatele budov, tvůrce politik a občany (jako prodávající nebo pronajímatele, jako potenciální kupující nebo nájemce).

Tento dokument a ISO/TR 52003-2 se zabývají několika z těchto užití, která lze obecně popsat jako následné zpracování výstupů metod posuzování ENB (viz 5.1).

Vlastní norma (normativní text), tj. tento dokument, se zaměřuje především na základní pojmy a vztahy a na opatření, která je třeba přijmout. Doprovodná (informativní) technická zpráva, tj. ISO/TR 52003-2, obsahuje rozsáhlé doplňující informace jako oporu pro jednotlivé aktéry při uvážlivé implementaci. Pro optimální pochopení je proto nejlepší číst oba dokumenty vedle sebe, kapitolu po kapitole.

Tento dokument a ISO/TR 52003-2 doplňují následující dokumenty:

    ISO 52018-1 a ISO/TR 52018-2, které se týkají požadavků na dílčí ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a charakteristikám konstrukcí a

    normy ENB, zpracované CEN, které se věnují stejné problematice u specifických technických systémů budov a pokrývají specifické druhy spotřeby energie (jako např. vytápění, chlazení, větrání, přípravu teplé vody a osvětlení).

Velká část obsahu těchto textů může být pro ty, kteří mají v oboru zkušenosti, běžná. Bylo však rozhodnuto zdo-
kumentovat základní poznatky s cílem plně informovat všechny zainteresované strany, včetně začínajících odborníků v této oblasti. Texty tak částečně slouží jako „institucionální paměť“. Cílem je přispět k dobře infor-
mované volbě parametrů a také k případné budoucí revizi právních předpisů (volba kombinace charakteristik a ukazatelů ENB, požadavky na proměnné nebo konstantní hodnoty a/nebo referenční hodnoty pro hodnocení, skutečná přísnost požadavků).

Tabulka 1 znázorňuje relativní pozici tohoto dokumentu v rámci souboru norem ENB v kontextu modulární struk-
tury stanovené v ISO 52000-1.

POZNÁMKA 2 V ISO/TR 52000-2 lze nalézt stejnou tabulku, která pro každý modul uvádí čísla relevantních norem ENB a doprovodných technických zpráv, které byly vydány nebo se připravují.

Moduly reprezentují normy ENB, ale jedna norma ENB může pokrývat více než jeden modul a jeden modul může být pokryt více než jednou normou ENB, např. zjednodušená, resp. podrobná metoda. Viz také tabulky A.1 a B.1.

Tabulka 1 – Pozice tohoto dokumentu (v modulu M1-4) v rámci modulární struktury souboru norem ENB

Zastřešující

Budova
(jako taková)

Technické systémy budovy

Dílčí modul

Popisy

 

Popisy

 

Popisy

Vytápění

Chlazení

Větrání

Zvlhčování

Odvlhčování

Příprava teplé vody

Osvětlení

Automatizace a řízení budov

Fotovoltaika, vítr, ...

sub1

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

1

Obecně

 

Obecně

 

Obecně

2

Společné termíny a definice; značky, jednotky a dolní indexy

 

Potřeby energie budovy

 

Potřeby

 a

3

Použití

 

Podmínky vnitřního prostředí bez vlivu systémů

 

Maximální ztráta a výkon

4

Způsoby vyjadřování energetické náročnosti

ISO 52003-1

Způsoby vyjadřování energetické náročnosti

 

Způsoby vyjadřování energetické náročnosti

5

Kategorie a hranice budov

 

Šíření tepla prostupem

 

Sdílení a regulace

6

Obsazenost budovy a provozní podmínky

 

Šíření tepla infiltrací a větráním

 

Rozvod a regulace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1 – Pozice tohoto dokumentu (v modulu M1-4) v rámci modulární struktury souboru norem ENB
(dokončení)

Zastřešující

Budova
(jako taková)

Technické systémy budovy

Dílčí modul

Popisy

 

Popisy

 

Popisy

Vytápění

Chlazení

Větrání

Zvlhčování

Odvlhčování

Příprava teplé vody

Osvětlení

Automatizace a řízení budov

Fotovoltaika, vítr, ...

sub1

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

7

Agregace energetických technických funkcí a energo-nositelů

 

Vnitřní tepelné zisky

 

Akumulace a regulace

8

Zónování budovy

 

Solární tepelné zisky

 

Výroba a regulace

9

Výpočtová energetická náročnost

 

Dynamika budovy (akumulace tepla)

 

Rozdělování výkonu a provozní podmínky

10

Měřená energetická náročnost

 

Měřená energetická náročnost

 

Měřená energetická náročnost

11

Kontrola

 

Kontrola

 

Kontrola

12

Způsoby vyjádření vnitřního komfortu

 

 

 

BMS

13

Podmínky vnějšího prostředí

 

 

14

Ekonomický výpočet

 

 

a     Stínovaná pole se nepoužijí.

1 Předmět normy

Soubor norem pro posuzování energetické náročnosti budov (ENB) vytváří velké množství ukazatelů celkové a dílčí ENB jako výstupů. Tento dokument poskytuje soukromým subjektům i veřejným regulačním orgánům (a všem zúčastněným stranám zapojeným do regulatorního procesu) obecný přehled o tom, jak tyto výstupy dobře využít pro různé účely (následné zpracování).

Tento dokument popisuje vztahy mezi ukazateli ENB, požadavky na ENB a hodnoceními ENB a pojednává
o významu pro konkrétní projekt specifických, na míru upravených hodnot jako požadavků nebo referenčních hodnot pro některé ukazatele ENB. Tento dokument rovněž obsahuje několik možných variant štítků ENB a uvádí různé kroky, které je třeba učinit při vytváření systému certifikace/prokazování ENB.

Tento dokument poskytuje normalizované tabulky pro strukturované a transparentní předkládání zpráv o volbách parametrů, které je třeba učinit s ohledem na požadavky na celkovou ENB. Tabulky nejsou omezující a umožňují tak plnou flexibilitu pro potřeby regulace. Pro požadavky na dílčí ENB (týkající se konstrukce budovy nebo technických systémů budovy) tento dokument takové tabulky neposkytuje, protože je řeší jiné dokumenty.

POZNÁMKA Tabulka 1 v úvodu znázorňuje relativní pozici tohoto dokumentu v rámci souboru norem ENB v kontextu modu-
lární struktury stanovené v ISO 52000-1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.



1)    ČSN EN ISO 7345:1997, která přejímala ISO 7345:1987, byla zrušena z důvodu nahrazení mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ÚNMZ.