PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.93; 91.010.01; 93.010; 03.080.10; 01.040.91                                                                            Červenec 2022

Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie –
Část 4: Termíny pro facility management

ČSN P
ISO 6707- 4

73 0000

 

Buildings and civil engineering works – Vocabulary –
Part 4: Facility management terms

Batiments et ouvrages de genie civil – Vocabulaire –
Partie 4: Termes relatifs de gestion des installationsk

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 6707-4:2021. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the International Standard ISO 6707-4:2021. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument poskytuje termíny a definice pro správu objektu ve vztahu k budovám a inženýrským stavbám.

Tyto termíny a definice stanoví standardizovanou terminologii relevantní pro stavební práce potřebnou pro osoby odpovědné za správu objektů.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci

Souvisící ČSN

ČSN P ISO 6707-1:2020 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

ČSN EN ISO 9000:2015 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 12006-2:2015 (73 0101) Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: Rámec pro klasifikaci

ČSN EN ISO 12569:2017 (73 0311) Tepelné vlastnosti budov a materiálů – Stanovení výměny vzduchu v budovách – Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu

ČSN EN ISO 14050:2020 (01 0950) Environmentální management – Slovník

ČSN EN ISO 14224:2016 (45 1630) Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Shromažďování a výměna údajů o spolehlivosti a údržbě přístrojů

ČSN EN ISO 14644-4:2001 (12 5301) Čisté prostory a příslušné řízené prostředí – Část 4: Návrh, konstrukce a uvádění do provozu

ČSN ISO 15686-1:2011 (73 0951)Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 1: Obecné principy a rámec

ČSN ISO 15686-2:2012 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 2: Postupy pro predikci životnosti

ČSN ISO 15686-3:2002 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností

ČSN ISO 15686-5:2017 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu

ČSN ISO 15686-10:2010 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti

ČSN EN ISO 16924:2016 (30 0088) Plnicí stanice na zemní plyn – LNG stanice pro plnění vozidel

ČSN EN ISO 16972:2020 (83 2202) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Slovník a grafické značky

ČSN EN ISO 19650-1:2018 (73 0150) Organizace informací o stavbách – Management informací využívající informační modelování staveb – Část 1: Pojmy a principy

ČSN EN ISO 41011:2017 (76 2102) Facility management – Slovník

ČSN EN ISO 52000-1:2017 (73 0334) Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 1: Obecný rámec a postupy

ČSN ISO 55000:2014 (01 0375) Management aktiv – Přehled, zásady a terminologie

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Pracovník České agentury pro standardizaci: Lenka Rachačová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.