ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.010.99                                                                                                                                   Leden 2022

Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

ČSN
EN 15804+A2

73 0912

 

Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Core rules for the product category of construction products

Contribution des ouvrages de construction au développement durable – Déclarations environnementales sur les produits – Règles régissant les catégories de produits de construction

Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15804:2012+A2:2019+AC:2021. Překlad byl zajištěn Českou agen-
turou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15804:2012+A2:2019+AC:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 15804+A2 (73 0912) z května 2020.

S účinností od 2022-10-31 se nahrazuje ČSN EN 15804+A1 (73 9012) z července 2014, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 15804+A2 dovoleno do 2022-10-31 používat dosud platnou ČSN EN 15804+A1 (73 0912) z července 2014.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15804+A2 z května 2020 převzala EN 15804+A2 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z listopadu 2013, A2 ze srpna 2019 a opravu AC ze srpna 2021. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami #$, resp. ˜™. Vypuštěný text je zobrazen takto „#vypuštěný text$“, opravený nebo nový text je zobrazen jako text vložený mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

CEN/TR 15941:2010 zavedena v TNI CEN/TR 15941 (73 0911) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlá-
šení o produktu – Metodologie výběru a použití generických dat

EN 15942:2011 zavedena v ČSN EN 15942 (73 0913) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o pro-
duktu – Formát komunikace mezi podniky

EN 15978:2011 zavedena v ČSN EN 15978 (73 0902) Udržitelnost staveb – Posuzování environmentálních vlastností budov – Výpočtová metoda

EN ISO 14025:2010 zavedena v ČSN ISO 14025:2006 (01 0925) Environmentální značky a prohlášení – Environ-
mentální prohlášení typu III – Zásady a postupy

EN ISO 14044:2006 zavedena v ČSN EN ISO 14044:2006 (01 0944) Environmentální management – Posuzo-
vání životního cyklu – Požadavky a směrnice

#EN ISO 14067:2018 zavedena v ČSN EN ISO 14067 (010967) Skleníkové plyny – Uhlíková stopa produktů – Požadavky a směrnice pro kvantifikaci

ISO 15686-1 zavedena v ČSN ISO 15686-1 Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 1: Obecné principy a rámec

ISO 15686-2 zavedena v ČSN ISO 15686-2 Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 2: Postupy pro predikci životnosti

ISO 15686-7 zavedena v ČSN ISO 15686-7 Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe

ISO 15686-8:2008 zavedena v ČSN ISO 15686-8 Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 8: Refe-
renční životnost a odhadování životnosti

ISO 21930:2017 zavedena v ČSN ISO 21930:2018 (73 0923) Udržitelnost ve výstavbě – Environmentální prohlášení o stavebních produktech$

Souvisící ČSN

ČSN EN 15242 (12 7026) Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně infiltrace

ČSN EN 15243 (12 7027) Větrání budov – Výpočet teplot v místnostech, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy

ČSN EN 15603 (73 0326) Energetická náročnost budov – Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení

ČSN EN 15643-1 (73 0901) Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec

ČSN EN 15643-2 (73 0901) Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posu-
zování environmentálních vlastností

ČSN EN 15643-3 (73 0901) Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 3: Rámec pro posu-
zování sociálních vlastností

ČSN ISO 14024 (01 0924) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy

ČSN ISO 14040 (01 0940) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova

ČSN P ISO 6707-1 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

ČSN ISO 15392:2012 (73 0921) Udržitelnost ve výstavbě – Obecné principy

Souvisící TNI

TNI CEN/TR 15615 (73 0310) Vysvětlení obecných vztahů mezi různými evropskými normami a směrnicí o ener-
getické náročnosti budov (EPBD) – Zastřešující dokument

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Souvisicí předpisy

#SMĚRNICE KOMISE 2007/37/ES ze dne 21. června 2007, kterou se mění přílohy I a III směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech
a o zrušení některých směrnic

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES

Směrnice o stavebních výrobcích (CPD), pokyn F$

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, IČO 68407700, Ing. Julie Železná, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 149 Udržitelnost staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Hana Dvořáková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 15804:2012
EUROPEAN STANDARD                                                                                          +A2:2019
NORME EUROPÉENNE                                                                                            +AC:2021
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Srpen 2021

ICS 91.010.99                                                                                              Nahrazuje EN 15804:2012+A1:2013

Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu –
Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
(EN 15804:2012+A2:2019)

Sustainability of construction works – Environmental product declarations –
Core rules for the product category of construction products
(EN 15804:2012+A2:2019+AC:2021)

Contribution des ouvrages de construction au développement durable – Déclarations environnementales sur les produits – Règles
régissant les catégories de produits de construction
(EN 15804:2012+A2:2019+AC:2021)

Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – Grundregeln
für die Produktkategorie Bauprodukte
(EN 15804:2012+A2:2019+AC:2021)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-09-10, obsahuje změnu 2, která byla schválena CEN dne 2019-07-21 a opravu AC, která byla schválena CEN dne 2021-08-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky    Ref. č. EN 15804:2012+A2:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Evropská předmluva................................................................. 9

Úvod........................................................................................... 10

1............ Předmět normy......................................................... 11

2............ Citované dokumenty............................................... 11

3............ Termíny a definice................................................... 12

4............ Zkratky........................................................................ 18

5............ Obecné aspekty........................................................ 19

5.1......... Cíl základních PCR.................................................. 19

5.2......... Typy EPD s ohledem na pokryté fáze
životního cyklu.......................................................... 19

5.3......... Porovnatelnost EPD stavebních produktů........... 22

5.4......... #Doplňující environmentální informace.......... 23

5.4.1...... Obecně....................................................................... 23

5.4.2...... Doplňující indikátory dopadu................................. 23

5.4.3...... Doplňující informace o uhlíkové kompenzaci, ukládání uhlíku a zpožděných emisích................ 24

5.4.4...... Doplňující informace, které nejsou odvozeny
z LCA.......................................................................... 24

5.5......... Vlastnictví a odpovědnost za EPD........................ 24

5.6......... Formáty komunikace............................................... 24

6............ Pravidla produktové kategorie pro LCA............... 25

6.1......... Produktová kategorie.............................................. 25

6.2......... Zahrnuté fáze životního cyklu a jim
odpovídající informační moduly............................ 25

6.2.1...... Obecně....................................................................... 25

6.2.2...... A1 – A3, Výrobní fáze, informační moduly......... 25

6.2.3...... A4 – A5, fáze výstavby, informační moduly........ 25

6.2.4...... B1 – B5, fáze užívání, informační moduly
týkající se konstrukce budovy................................ 26

6.2.5...... B6 – B7, fáze užívání, informační moduly
týkající se provozu budovy..................................... 26

6.2.6...... C1 – C4, fáze konce životního cyklu,
informační moduly................................................... 26

6.2.7...... D, přínosy a náklady za hranicí systému,
informační modul..................................................... 26

6.3......... Výpočtová pravidla pro LCA.................................. 27

6.3.1...... #Funkční nebo deklarovaná jednotka.............. 27

6.3.2...... Funkční jednotka...................................................... 27

6.3.3...... Deklarovaná jednotka............................................. 28

6.3.4...... Referenční životnost (RSL)..................................... 29

6.3.5...... Hranice systému...................................................... 30

6.3.6...... Kritéria pro nezahrnutí vstupů a výstupů............. 40

6.3.7...... Výběr dat.................................................................... 40

 

European foreword.................................................................... 9

Introduction............................................................................... 10

1............ Scope......................................................................... 11

2............ Normative references............................................. 11

3............ Terms and definitions............................................. 12

4............ Abbrevations............................................................. 18

5............ General aspects....................................................... 19

5.1......... Objective of the Core PCR..................................... 19

5.2......... Types of EPD with respect to life cycle
stages covered......................................................... 19

5.3......... Comparability of EPD for construction products 22

5.4......... #Additional environmental information........... 23

5.4.1...... General...................................................................... 23

5.4.2...... Additional impact indicators................................... 23

5.4.3...... Additional information on carbon offset,
carbon storage and delayed emissions.............. 24

5.4.4...... Additional Information not derived from LCA..... 24

5.5......... Ownership, responsibility and liability
for the EPD................................................................ 24

5.6......... Communication formats......................................... 24

6............ Product Category Rules for LCA........................... 25

6.1......... Product category...................................................... 25

6.2......... Life cycle stages and their information
modules to be included.......................................... 25

6.2.1...... General...................................................................... 25

6.2.2...... A1-A3, Product stage, information modules....... 25

6.2.3...... A4-A5, Construction process stage,
information modules............................................... 25

6.2.4...... B1-B5, Use stage, information modules
related to the building fabric.................................. 26

6.2.5...... B6-B7, use stage, information modules
related to the operation of the building................ 26

6.2.6...... C1-C4, End-of-life stage, information modules. 26

6.2.7...... D, Benefits and loads beyond the system
boundary, information module.............................. 26

6.3......... Calculation rules for the LCA................................. 27

6.3.1...... #Functional or declared unit............................... 27

6.3.2...... Functional unit.......................................................... 27

6.3.3...... Declared unit............................................................. 28

6.3.4...... Reference service life (RSL).................................. 29

6.3.5...... System boundaries.................................................. 30

6.3.6...... Criteria for the exclusion of inputs and outputs.. 40

6.3.7...... Selection of data...................................................... 40

Strana

 

Page

6.3.8...... #Kvalita dat$...................................................... 42

6.3.9...... Vývoj scénářů na úrovni produktu........................ 43

6.3.10... Jednotky..................................................................... 44

6.4......... Inventarizační analýza............................................ 44

6.4.1...... Sběr dat...................................................................... 44

6.4.2...... Výpočtové postupy................................................... 44

6.4.3...... Alokace vstupních toků a výstupních emisí......... 45

6.4.4...... #Informace o obsahu biogenního uhlíku......... 48

6.5......... Posuzování dopadů................................................. 48

6.5.1...... #Obecně................................................................. 48

6.5.2...... Základní environmentální indikátory dopadu..... 48

6.5.3...... Doplňující environmentální indikátory dopadu.. 48

7............ Obsah EPD................................................................ 49

7.1......... Deklarování obecných informací.......................... 49

7.2......... Deklarování environmentálních
#indikátorů$ odvozených z LCA.................... 50

7.2.1...... Obecně....................................................................... 50

7.2.2...... Pravidla pro deklarování informací z LCA v jednotlivých modulech......................................... 51

7.2.3...... #Parametry popisující environmentální
dopady zasložené na posuzování dopadů životního cyklu (LCIA)$........................................ 51

7.2.4 ..... #Indikátory popisující spotřebu zdrojů
a environmentální informace založené
na inventarizaci životního cyklu (LCI)$............. 56

7.2.5...... #Informace o obsahu biogenního uhlíku......... 59

7.3......... Scénáře a doplňující technické informace.......... 59

7.3.1...... Obecně....................................................................... 59

7.3.2...... Fáze výstavby........................................................... 60

7.3.3...... B1 – B7 fáze užívání................................................ 62

7.3.4...... Konec životního cyklu.............................................. 66

7.4......... Doplňující informace o uvolňování
nebezpečných látek do vnitřního ovzduší,
půdy a vody v průběhu fáze užívání..................... 67

7.4.1...... Vnitřní ovzduší.......................................................... 67

7.4.2...... Půda a voda.............................................................. 68

7.5......... Agregace informačních modulů........................... 68

8............ Zpráva o projektu..................................................... 68

8.1......... Obecně....................................................................... 68

8.2......... Prvky zprávy o projektu související s LCA........... 69

8.3......... Dokumentace doplňujících informací.................. 71

8.4......... Dostupnost dat pro ověřování................................ 71

9............ Ověřování a platnost EPD...................................... 72

Příloha A (normativní) Požadavky a návod týkající se referenční životnosti................................................ 73

 

6.3.8...... #Data quality$................................................... 42

6.3.9...... Developing product level scenarios..................... 43

6.3.10... Units............................................................................ 44

6.4......... Inventory analysis.................................................... 44

6.4.1...... Collecting data.......................................................... 44

6.4.2...... Calculation procedures........................................... 44

6.4.3...... Allocation of input flows and output emissions.. 45

6.4.4...... #Information on biogenic carbon content........ 48

6.5......... Impact assessment.................................................. 48

6.5.1...... #General................................................................ 48

6.5.2...... Core environmental impact indicators................. 48

6.5.3...... Additional environmental impact indicators....... 48

7............ Content of the EPD.................................................. 49

7.1......... Declaration of general information...................... 49

7.2......... Declaration of environmental #idicators$ derived from LCA..................................................... 50

7.2.1...... General...................................................................... 50

7.2.2...... Rules for declaring LCA information
per module................................................................ 51

7.2.3...... # Indicators describing environmental
impacts based on Life Cycle Impact
Assessment (LCIA)$............................................ 51

7.2.4 ..... #Indicators describing resource use
and environmental information based
on Life Cycle Inventory (LCI)$........................... 56

7.2.5...... #Information on biogenic carbon content........ 59

7.3......... Scenarios and additional technical information 59

7.3.1...... General...................................................................... 59

7.3.2...... Construction process stage.................................... 60

7.3.3...... B1-B7 use stage....................................................... 62

7.3.4...... End-of-life.................................................................. 66

7.4......... Additional information on release of dangerous substances to indoor air, soil and water during
the use stage............................................................. 67

7.4.1...... Indoor air.................................................................... 67

7.4.2...... Soil and water........................................................... 68

7.5......... Aggregation of information modules................... 68

8............ Project report............................................................. 68

8.1......... General...................................................................... 68

8.2......... LCA-related elements of the project report......... 69

8.3......... Documentation on additional information.......... 71

8.4......... Data availability for verification............................. 71

9............ Verification and validity of an EPD....................... 72

Annex A (normative) Requirements and guidance
on the reference service life.................................. 73

Strana

 

Page

Příloha B (informativní) Odpad............................................. 78

B.1........ Stav, kdy odpad přestává být odpadem.............. 78

B.2........ Vlastnosti nebezpečného odpadu
pro tabulku #8$................................................. 79

#Příloha C (normativní) Kategorie dopadu
a související indikátory, metodiky
a charakterizační faktory (CF)................................ 80

C.1........ Základní environmentální kategorie
a indikátory dopadu................................................. 80

C.2........ Výpočtová pravidla pro kategorii dopadu
„změna klimatu“....................................................... 82

C.2.1..... Obecně....................................................................... 82

C.2.2..... Celkový potenciál globálního oteplování
(GWP-celkový).......................................................... 82

C.2.3..... Potenciál globálního oteplování – fosilní
(GWP-fosilní)............................................................. 82

C.2.4..... Potenciál globálního oteplování – biogenní
(GWP – biogenní)..................................................... 82

C.2.5..... Potenciál globálního oteplování – využívání
půdy a změny ve využívání půdy (GWP-luluc)... 83

C.3........ Doplňující kategorie a indikátory dopadu............ 84

C.4........ Charakterizační faktory........................................... 84

#Příloha D (informativní) Rovnice pro konec
životního cyklu.......................................................... 85

D.1........ Úvod........................................................................... 85

D.2........ Termíny a definice................................................... 85

D.2.1..... Korekční faktor hodnoty.......................................... 85

D.2.2..... Množství..................................................................... 85

D.2.3..... Specifické emise a zdroje na jednotku
analýzy....................................................................... 86

D.2.4..... Specifické emise a zdroje na jednotku
analýzy výstupů........................................................ 88

D.2.5..... Účinnost..................................................................... 89

D.2.6..... Výhřevnost................................................................. 89

D.3........ Rovnice...................................................................... 89

D.3.1..... Obecně....................................................................... 89

D.3.2..... Moduly A1 – A3........................................................ 89

D.3.3..... Modul C...................................................................... 90

D.3.4..... Modul D...................................................................... 91

#Příloha E (informativní) Schémata, která se použijí
při posuzování kvality generických
a specifických dat..................................................... 92

Bibliografie................................................................................ 95

 

Annex B (informative) Waste................................................ 78

B.1........ End-of-waste............................................................. 78

B.2........ Properties of hazardous waste
for Table #8$..................................................... 79

#Annex C (normative) Impact categories
and related indicators, methodologies
and characterization factors (CF).......................... 80

C.1........ Core environmental impact categories
and indicators........................................................... 80

C.2........ Calculation rules for the climate change
impact category........................................................ 82

C.2.1..... General...................................................................... 82

C.2.2..... Total global warming potential
(GWP-total)................................................................ 82

C.2.3..... Fossil global warming potential
(GWP-fossil).............................................................. 82

C.2.4..... Biogenic global warming potential
(GWP-biogenic)........................................................ 82

C.2.5..... Land use and land use change global
warming potential (GWP-luluc)............................. 83

C.3........ Additional impact categories and indicators....... 84

C.4........ Characterization factors.......................................... 84

#Annex D (informative) End of life formulae................. 85

D.1........ Introduction................................................................ 85

D.2........ Terms and definitions............................................. 85

D.2.1..... Value correction factor............................................ 85

D.2.2..... Quantities................................................................... 85

D.2.3..... Specific emissions and resources per unit
of analysis................................................................. 86

D.2.4..... Specific emissions and resources per unit
of analysis of outputs.............................................. 88

D.2.5..... Efficiency................................................................... 89

D.2.6..... Lower heating value................................................ 89

D.3........ Formulae................................................................... 89

D.3.1..... General...................................................................... 89

D.3.2..... Modules A1-A3......................................................... 89

D.3.3..... Module C................................................................... 90

D.3.4..... Module D................................................................... 91

#Annex E (informative) Schemes to be applied
for data quality assessment of generic
and specific data...................................................... 92

Evropská předmluva

 

European foreword

Tento dokument (EN 15804:2012+A2:2019+AC:2021) vypracovala technická komise CEN/TC 350 Udržitel-
nost staveb, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

 

This document (EN 15804:2012+A2:2019+AC:2021) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 350 “Sustainability of construction works”, the secretariat of which is held by AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2020 dát status národní normy, a to buď vydáním identic-
kého textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2022.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by April 2020, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by October 2022.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Tento dokument nahrazuje #EN 15804:2012+A1:2013$.

 

This document supersedes #EN 15804 2012+A1:2013$.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2013-09-10 a změnu A2 schválenou CEN dne 2019-07-21.

 

This document includes Amendment 1 approved by CEN on 2013-09-10 and Amendment 2 approved by CEN on 2019-07-21.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou je vyznačen značkami !"NP1) a #$.

 

The start and finish of text introduced or altered by amendment is indicated in the text by tags !" and #$.

Tento dokument zahrnuje opravu          
EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 vydanou CEN
18. srpna 2021, která opravuje jednotku pro „eutrofi-
zaci sladké vody“ v tabulkách 3 a C.1.

 

This document includes the corrigendum          
EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 issued by CEN
on 18 August 2021, which corrects the unit for “Eutrophication aquatic freshwater” in Tables 3 and C.1.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného opravou je vyznačen značkami ˜™.

 

The start and finish of text introduced or altered by corrigendum is indicated in the text by tags ˜™.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Republiky Severní Makedonie, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

Úvod

 

Introduction

Tato evropská norma poskytuje základní pravidla produktové kategorie pro všechny stavební výrobky a služby. Poskytuje strukturu, která zajistí, že budou všechna environmentální prohlášení o produktu (EPD) pro stavební výrobky, stavební služby a stavební pro-
cesy získávána, ověřována a prezentována harmoni-
zovaným způsobem.

 

This European standard provides core product category rules for all construction products and services. It provides a structure to ensure that all Environmental Product Declarations (EPD) of construction products, construction services and construction processes are derived, verified and presented in a harmonised way.

EPD sděluje ověřitelné, přesné a nezavádějící envi-
ronmentální informace o produktech a jejich použití, čímž podporuje vědecky podložený, spravedlivý výběr a stimuluje potenciál pro neustálé, tržně orientované environmentální zlepšování.

 

An EPD communicates verifiable, accurate, non-misleading environmental information for products and their applications, thereby supporting scientifically based, fair choices and stimulating the potential for market-driven continuous environmental improvement.

Normalizační proces proběhl v souladu s EN ISO 14025. Všechny společné otázky jsou horizontálně pokryty pro všechny druhy produktů tak, aby se minimalizovaly vertikální odchylky (specifické pro dané odvětví).

 

The standardisation process has taken place in accordance with EN ISO 14025. All common issues are covered horizontally for all product types in order to minimise vertical (branch specific) deviations.

Informace z EPD jsou prezentovány v informačních modulech, které umožňují snadnou organizaci a pre-
zentaci souborů dat v průběhu celého životního cyklu produktu. Tento přístup vyžaduje, aby byla podkladová data konzistentní, reprodukovatelná a porovnatelná.

 

EPD information is expressed in information modules, which allow easy organisation and expression of data packages throughout the life cycle of the product. The approach requires that the underlying data should be consistent, reproducible and comparable.

EPD je vytvořeno ve formě umožňující agregaci (doplňování) dat za účelem poskytnutí kompletních #informací pro budovy a jiné stavby$. Tato norma se nezabývá agregací na úrovni budovy, ani nepopi-
suje pravidla pro použití EPD při posuzování budov.

 

The EPD is expressed in a form that allows aggregation (addition) to provide complete #information for buildings and other construction works$. This standard does not deal with aggregation at the building level nor does this standard describe the rules for applying EPD in a building assessment.

#Tato norma se zabývá souborem předem stano-
vených kvantifikovatelných environmentálních indikátorů dopadu. Byla upravena tak, aby odrážela změnu standardizačního mandátu M/350.$

 

#The standard deals with a set of quantifiable, predetermined environmental impact indicators. This standard has been adapted to address the amendment of the standardization Mandate M/350.$

Tato evropská norma poskytuje prostředek pro zpra-
cování environmentálních prohlášení typu III o staveb-
ních produktech a je součástí souboru norem, které jsou určeny k posuzování udržitelnosti staveb.

 

This European Standard provides the means for developing a Type III environmental declaration of construction products and is part of a suite of standards that are intended to assess the sustainability of construction works.

#vypuštěný text$

 

#deleted text$

    EN 15643-2 Udržitelnost staveb – Posuzování udr-
žitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností;

 

    EN 15643-2 Sustainability of construction works –
Assessment of buildings – Part 2: Framework for the assessment of environmental performance;

    EN 15978 Udržitelnost staveb – Posuzování envi-
ronmentálních vlastností budov – Výpočtová metoda;

 

    EN 15978 Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of build-
ings – Calculation method;

    CEN/TR 15941 Udržitelnost staveb – Environmen-
tální prohlášení o produktu – Metodologie výběru a použití generických dat;

 

    CEN/TR 15941 Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Methodology for selection and use of generic data;

    EN 15942 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Formát komunikace mezi podniky.

 

    EN 15942 Sustainability of construction works –
Environmental product declarations – Communication formats: business to business.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato evropská norma poskytuje základní pravidla pro-
duktové kategorie (PCR) pro environmentální prohlá-
šení typu III pro jakýkoliv stavební výrobek a stavební službu.

 

This European standard provides core product category rules (PCR) for Type III environmental declarations for any construction product and construction service.

POZNÁMKA Tato norma nepokrývá posuzování sociálních a ekonomických vlastností na úrovni produktu.

 

NOTE The assessment of social and economic performances at product level is not covered by this standard.

Základní PCR:

 

The core PCR:

    #stanovují indikátory, které se mají deklarovat, informace, které se mají poskytnout a způsob, jakým se shrnují a uvádějí ve zprávě,$

 

    #defines the indicators to be declared, information to be provided and the way in which they are collated and reported,$

    popisují, které fáze životního cyklu produktu jsou v EPD brány v úvahu, a které procesy se mají zahrnout v jednotlivých fázích životního cyklu,

 

    describes which stages of a product’s life cycle are considered in the EPD and which processes are to be included in the life cycle stages,

    stanovují pravidla pro vývoj scénářů,

 

    defines rules for the development of scenarios,

    zahrnují pravidla pro výpočet inventarizace životního cyklu (LCI) a pro posuzování dopadů životního cyklu (LCIA), které jsou základem pro EPD, včetně spe-
cifikace kvality dat, která se použijí,

 

    includes the rules for calculating the Life Cycle Inventory and the Life Cycle Impact Assessment underlying the EPD, including the specification of the data quality to be applied,

    zahrnují pravidla pro uvádění předem stanovených environmentálních informací a informací týkajících se zdraví, které nejsou součástí LCA výrobku, sta-
vebního procesu ani stavební služby, pokud je to nutné,

 

    includes the rules for reporting predetermined, environmental and health information, that is not covered by LCA for a product, construction process and construction service where necessary,

    stanovují podmínky, za kterých mohou být stavební produkty porovnávány na základě informací poskyt-
nutých v EPD.

 

    defines the conditions under which construction products can be compared based on the information provided by EPD.

Pro EPD stavebních služeb platí stejné požadavky jako pro EPD stavebních výrobků.

 

For the EPD of construction services the same rules and requirements apply as for the EPD of construction products.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   Změna A1 není v českém překladu textu označena.