ICS 13.220.50; 91.060.40

ČSN

EN 1366-5

 

73 0857

Červen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací –
Část 5: Instalační kanály a šachty

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1366-5 (73 0857) ze srpna 2010.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.