ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.040.01                                                                                                                       Říjen 2020

Požární bezpečnost staveb –
Shromažďovací prostory

ČSN 73 0831
ed. 2

 

Fire protection of buildings – Assembly rooms

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou platí ČSN 73 0831 z června 2011.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Všeobecně........................................................................................................................................................................................ 7

5......... Vnitřní shromažďovací prostory.................................................................................................................................................... 9

5.1...... Požární úseky................................................................................................................................................................................... 9

5.2...... Stavební konstrukce...................................................................................................................................................................... 10

5.3...... Únikové cesty................................................................................................................................................................................. 11

5.4...... Technická zařízení........................................................................................................................................................................ 17

5.5...... Zařízení pro protipožární zásah.................................................................................................................................................. 18

6......... Venkovní shromažďovací prostory............................................................................................................................................. 18

6.1...... Požární riziko.................................................................................................................................................................................. 18

6.2...... Únikové cesty................................................................................................................................................................................. 19

6.3...... Odstupy........................................................................................................................................................................................... 20

Příloha A (normativní) Druhy shromažďovacích prostorů.................................................................................................................. 21

Příloha B (informativní) Zásady podrobného výpočtu předpokládané doby evakuace.............................................................. 23

Příloha C (normativní) Panikové kování................................................................................................................................................ 25

Příloha D (normativní) Specifické požadavky na vybrané druhy shromažďovacích prostorů.................................................... 26

Příloha E (normativní) Požadavky na hořlavost scénických výprav a jiných interiérových zařízení.......................................... 34

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 35

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma ČSN 73 0831 ed. 2 představuje konsolidované znění předchozí verze včetně jejích změn. Norma obsahuje text normy ČSN 73 0831 z června 2011 a zapracované změny ČSN 73 0831:2011/Z1 z února 2013, ČSN 73 0831:2011/Z2 z února 2020 a ČSN 73 0831:2011/Z3 z října 2020.

Souvisící ČSN

ČSN 73 0821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot – Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb – Výhřevnost hořlavých látek

ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 13501-3+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

ČSN EN 13501-4 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

ČSN EN 13501-5 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

ČSN P CEN/TS 1187 (ČSN 73 0867) Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru

ČSN EN 81-1+A3 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: Elektrické výtahy*)

ČSN EN 81-2+A3 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 2: Hydraulické výtahy*)

ČSN EN 81-72 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy

ČSN ISO 4190-1 (27 4315) Zřizování elektrických výtahů – Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČO 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radek Špaček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových shromažďovacích prostorů, pro projektování stavebních změn stávajících shromažďovacích prostorů a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují prostory jiného účelu na shromažďovací prostory.

Norma neplatí pro podzemní prostory metra a pro úkryty ke kolektivní ochraně obyvatelstva, pokud kromě své hlavní provozní funkce nejsou současně navrženy pro využití ke shromažďovacím účelům.

Norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na shromažďovací prostory, popř. na objekty, v nichž jsou tyto prostory umístěny, v návaznosti na ČSN 73 0802; pro tyto prostory a objekty platí všechna ustanovení ČSN 73 0802, pokud nejsou v této normě nahrazena odchylnými ustanoveními. Prodejní sklad, který je shromažďovacím prostorem, se řeší podle této normy a ČSN 73 0802. Výrobní prostory řešené podle ČSN 73 0804 (včetně garáží a navazujících norem ČSN 73 0842 a ČSN 73 0845) se za shromažďovací prostory nepovažují1).

Při projektování změn staveb platí tato norma souběžně s ČSN 73 0834. Specifické zásady, týkající se změn staveb, jsou uvedeny v článku D.5.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.*)    Norma byla nahrazena ČSN EN 81-20 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů a ČSN EN 81-50 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent.

1)    Požární bezpečnost shromažďovacího prostoru se vždy řeší podle ČSN 73 0802. Pokud by výrobní prostor podle
ČSN 73 0804 únikově souvisel s přilehlým shromažďovacím prostorem, doporučuje se podle ČSN 73 0831 řešit pouze únikové cesty z výrobního prostoru, nebo alespoň z jeho souvisící části (např. z jedné či více místností).