ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.10; 91.140.70                                                                                                                       Říjen 2020

Hygienická zařízení a šatny

ČSN 73 4108

 

Sanitary facilities and changing rooms

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4108 z února 2013.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Šatny.................................................................................................................................................................................................. 8

4.1...... Základní ustanovení........................................................................................................................................................................ 8

4.2...... Věšákové šatny bez obsluhy......................................................................................................................................................... 9

4.3...... Věšákové šatny s obsluhou........................................................................................................................................................... 9

4.4...... Skříňkové šatny.............................................................................................................................................................................. 11

4.5...... Převlékací kabiny.......................................................................................................................................................................... 13

4.6...... Zkoušecí kabiny............................................................................................................................................................................. 13

5......... Umývárny........................................................................................................................................................................................ 14

5.1...... Základní ustanovení...................................................................................................................................................................... 14

5.2...... Umývárny pro částečnou očistu................................................................................................................................................. 15

5.3...... Umývárny pro celkovou tělesnou očistu................................................................................................................................... 16

6......... Záchody........................................................................................................................................................................................... 22

6.1...... Základní ustanovení...................................................................................................................................................................... 22

6.2...... Záchodové kabiny......................................................................................................................................................................... 23

6.3...... Pisoáry............................................................................................................................................................................................. 29

7......... Kabina pro osobní hygienu......................................................................................................................................................... 32

8......... Záchodová předsíň....................................................................................................................................................................... 33

9......... Přebalovací kabiny a pulty........................................................................................................................................................... 33

10....... Místnost pro obsluhu..................................................................................................................................................................... 35

11....... Hygienické bloky s požadavky na bezbariérové užívání....................................................................................................... 35

12....... Úklidové místnosti......................................................................................................................................................................... 37

13....... Pomocná zařízení......................................................................................................................................................................... 37

14....... Technické požadavky................................................................................................................................................................... 38

Příloha A (normativní) Počty hygienických zařízení ve stavbách občanského vybavení, výrobních průmyslových
budovách a stavbách pro výkon práce...................................................................................................................................... 41

Příloha B (normativní) Postup pro stanovení míry znečištění pracovních oděvů.......................................................................... 43

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma byla aktualizována v souladu s citovanými a souvisícími normami, právními předpisy České republiky, předpisy Evropské unie a novými poznatky z oboru hygieny práce a aplikované ergonomie, které byly získány řešením projektů výzkumu a vývoje VI20172019107 a TL02000177.

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou:

    aktualizace souvisících ČSN a právních předpisů;

    rozšíření terminologie;

    bližší specifikace požadavků na šatny, šatní skříňky a místnosti pro odpočinek;

    vypuštění těch požadavků na hygienická zařízení a šatny, která jsou duplicitní s požadavky uváděnými v platných právních předpisech (např. pro stavby určené pro vzdělávání a výchovu ad.);

    doplnění o normativní Přílohu B.

Souvisící ČSN

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace

ČSN EN 15780 (12 0553) Větrání budov – Vzduchovody – Čistota vzduchotechnických zařízení

ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení – Obecná ustanovení

ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení

ČSN EN 12665 (36 0001) Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

ČSN 72 4801 Výrobky zdravotnické keramiky. Názvy a definice

ČSN 72 4841 Výrobky zdravotnické keramiky. Zkušební metody

ČSN EN 31 (72 4842) Umyvadla – Připojovací rozměry

ČSN EN 33 (72 4844) Záchodové mísy a soupravy – Připojovací rozměry

ČSN EN 35 (72 4846) Stojící a závěsné bidety s horním přívodem vody – Připojovací rozměry

ČSN EN 80+A1 (72 4850) Pisoárové mísy nástěnné – Připojovací rozměry

ČSN EN 997+A1(72 4860) Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou

ČSN EN 14528 ed.2 (72 4870) Bidety – Funkční požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13407 ed.2 (72 4871) Pisoárové mísy nástěnné – Funkční požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14688 ed.2 (72 4872) Zdravotně technické zařizovací předměty – Umyvadla – Funkční požadavky a zkušební metody

ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky – Stanovení protiskluznosti

ČSN P ISO 6707-1 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0580 (soubor) Denní osvětlení budov

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné

ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy

ČSN 73 6425-2 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 2: Přestupní uzly a stanoviště

ČSN EN 806 (soubor) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

ČSN EN 12056-1 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah – Stanovení součinitele smykového tření

ČSN EN 14055+A1 (91 4640) Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry

Souvisící právní předpisy

Směrnice Rady 89/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti

Směrnice Komise 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení hl. m. Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel revize normy: Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú. Praha, IČO 03257371; doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D.; JUDr. Petr Kožmín, LL.M.; Ing. Jakub Marek, MSc.; Dana Žáková

Na zpracování revize normy se odborně podílely Česká ergonomická společnost, z. s. a SECURU s. r. o.

Pracovní České agentury pro standardizaci: Ing. Hana Dvořáková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování nových hygienických (sanitárních) a pomocných zařízení a šaten, u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb.

Tato norma platí pro výrobní průmyslové budovy, stavby pro výkon práce1) a stavby občanského vybavení. Pro účely této normy se stavbami občanského vybavení rozumí zejména:

    stavby pro obchod a služby;

    stavby pro tělovýchovu a sport;

    stavby pro kulturu a duchovní osvětu;

    stavby pro zdravotnictví a sociální služby2);

    stavby pro ochranu obyvatelstva;

    administrativní budovy včetně staveb pro veřejnou správu a místní samosprávu;

    stavby ubytovacích zařízení3);

    budovy pro veřejnou dopravu.

Nedílnou součástí této normy jsou rovněž požadavky na rozměry a vybavení hygienických (sanitárních) zařízení a šaten pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Tato norma neplatí pro navrhování hygienických (sanitárních) a pomocných zařízení v budovách:

    obytných podle ČSN 73 4301 s výjimkou manipulačních ploch a vzdáleností zařizovacích předmětů;

    zdravotnických a léčebných provozů, kde hygienické zařízení přímo souvisí s procesem léčebné nebo ošetřovatelské péče (např. zvláštní požadavky na koupelny pro pacienty v zdravotnických zařízeních následné a dlouhodobé péče);

    pro vzdělávání a výchovu (školy, předškolní a školská zařízení).

Norma dále neplatí pro navrhování speciálních šaten, které vzhledem k provozu zařízení vyžadují zvláštní řešení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    Vyhláška č. 398/2009 Sb.

2)    Zařízení sociálních služeb jsou upravena zákonem č. 108/2006 Sb.

3)    Kategorie ubytovacích zařízení definuje vyhláška č. 501/2006 Sb.