ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.10; 13.220.50                                                                                                                         Září 2020

Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0835
ed. 2

 

Fire protection of buildings – Buildings for sanitary maters and social care

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou platí ČSN 73 0835 z dubna 2006.


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 4

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 4

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 4

4......... Všeobecně........................................................................................................................................................................................ 6

5......... Zdravotnická zařízení skupiny AZ 1.............................................................................................................................................. 7

6......... Zdravotnická zařízení skupiny AZ 2.............................................................................................................................................. 8

7......... Zdravotnická zařízení skupiny LZ 1............................................................................................................................................ 10

8......... Zdravotnická zařízení skupiny LZ 2............................................................................................................................................ 12

9......... Zařízení sociální péče – domy s pečovatelskou službou...................................................................................................... 17

10....... Zařízení sociální péče – ústavy sociální péče.......................................................................................................................... 19

11....... Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti – kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let...................................... 22

12....... Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti – jesle......................................................................................................................... 22

Příloha A (normativní) Procentuální složení osob podle schopnosti pohybu a hodnoty nahodilého požárního zatížení pn. 24

Příloha B (normativní) Výpočet přepravní kapacity evakuačních výtahů pro osoby neschopné samostatného pohybu...... 27

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma ČSN 73 0835 ed. 2 představuje konsolidované znění předchozí verze včetně jejích změn. Norma obsahuje text normy ČSN 73 0835 z dubna 2006 a zapracované změny ČSN 73 0835:2006/Z1 z února 2013, ČSN 73 0835:2006/Z2 z února 2020 a ČSN 73 0835:2006/Z3 ze září 2020.

Souvisící ČSN

ČSN EN 81-1+A3 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: Elektrické výtahy1)

ČSN EN 81-2+A3 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 2: Hydraulické výtahy1)

ČSN EN 81-72 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy

ČSN ISO 4190-1 (27 4315) Zřizování elektrických výtahů – Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI

Souvisící právní předpisy

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČO 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radek Špaček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových budov a prostorů, určených k poskytování zdravotní1) nebo sociální péče1), pro projektování změn staveb stávajících budov a prostorů zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují objekty a prostory jiného účelu
na objekty a prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.

Norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče v návaznosti na ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810, které platí i pro uvedené objekty a prostory, pokud nejsou zpřesněny či nahrazeny specifickými požadavky v této normě.

Tato norma neplatí pro provozy ve zdravotnických zařízeních nebo zařízeních sociální péče, které přímo nesouvisí s poskytováním zdravotnické nebo sociální péče (např. pro složky správní, hospodářsko provozní, sklady, garáže). Pro lůžkovou část lázeňských léčeben, ozdravoven, sanatorií a stacionářů platí ČSN 73 0833, pokud v těchto zařízeních nejsou pacienti neschopní samostatného pohybu (viz přílohu A).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    Norma byla nahrazena ČSN EN 81-20 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů a ČSN EN 81-50 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent.

1)    Zařízení poskytující zdravotní nebo sociální péči jsou uvedena v příloze A; mezi tato zařízení se řadí i taková, která nejsou v tabulce A.1 uvedena, ale mají obdobnou funkční náplň.