ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.040.20                                                                                                                       Říjen 2020

Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0804
ed. 2

 

Fire protection of buildings – Industrial buildings

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou platí ČSN 73 0804 z února 2010.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Značky............................................................................................................................................................................................. 14

5......... Všeobecně...................................................................................................................................................................................... 17

5.1...... Základní ustanovení...................................................................................................................................................................... 17

5.2...... Požární úseky................................................................................................................................................................................. 18

5.3...... Základní charakteristiky objektu................................................................................................................................................. 22

5.4...... Požární odolnost............................................................................................................................................................................ 26

5.5...... Reakce stavebních výrobků na oheň......................................................................................................................................... 27

5.6...... Třídění konstrukčních částí.......................................................................................................................................................... 27

5.7...... Třídění konstrukčních systémů................................................................................................................................................... 27

5.8...... Požární a ekonomické riziko....................................................................................................................................................... 28

6......... Požární riziko.................................................................................................................................................................................. 29

6.1...... Základní ustanovení...................................................................................................................................................................... 29

6.2...... Doba trvání požáru........................................................................................................................................................................ 29

6.3...... Požární zatížení............................................................................................................................................................................. 30

6.4...... Parametr odvětrání....................................................................................................................................................................... 33

6.5...... Rychlost odhořívání....................................................................................................................................................................... 36

7......... Ekonomické riziko......................................................................................................................................................................... 37

7.1...... Základní ustanovení...................................................................................................................................................................... 37

7.2...... Požárně bezpečnostní zařízení a opatření............................................................................................................................... 39

7.3...... Stavební řešení objektu................................................................................................................................................................ 44

7.4...... Škody způsobené požárem........................................................................................................................................................ 45

7.5...... Ekonomické riziko otevřených technologických zařízení...................................................................................................... 46

8......... Stupeň požární bezpečnosti........................................................................................................................................................ 46

8.1...... Základní ustanovení...................................................................................................................................................................... 46

8.2...... Nejnižší stupeň požární bezpečnosti......................................................................................................................................... 48

8.3...... Požární úseky bez požárního rizika........................................................................................................................................... 48

8.4...... Součinitel bezpečnosti................................................................................................................................................................. 49

9......... Stavební konstrukce...................................................................................................................................................................... 50

9.1...... Základní ustanovení...................................................................................................................................................................... 50

9.2...... Požární stěny.................................................................................................................................................................................. 55

9.3...... Požární stropy................................................................................................................................................................................ 56

9.4...... Obvodové stěny............................................................................................................................................................................. 57

9.5...... Požárně otevřené plochy............................................................................................................................................................. 59

9.6...... Požární pásy................................................................................................................................................................................... 60

9.7...... Požární uzávěry otvorů................................................................................................................................................................. 63

9.8...... Nosné konstrukce.......................................................................................................................................................................... 64

9.9...... Nenosné konstrukce..................................................................................................................................................................... 67

9.10.... Konstrukce schodišť..................................................................................................................................................................... 68

Strana

9.11.... Konstrukce šachet......................................................................................................................................................................... 68

9.12.... Strojovna výtahů............................................................................................................................................................................ 70

9.13.... Povrchové úpravy stavebních konstrukcí.................................................................................................................................. 71

9.14.... Střešní plášť................................................................................................................................................................................... 72

10....... Únikové cesty................................................................................................................................................................................. 74

10.1.... Základní ustanovení...................................................................................................................................................................... 74

10.2.... Nechráněná úniková cesta.......................................................................................................................................................... 75

10.3.... Částečně chráněná úniková cesta............................................................................................................................................. 76

10.4.... Chráněná úniková cesta.............................................................................................................................................................. 76

10.5.... Typy chráněných únikových cest................................................................................................................................................ 77

10.6.... Eskalátory, výtahy.......................................................................................................................................................................... 78

10.7.... Náhradní únikové možnosti........................................................................................................................................................ 79

10.8.... Použití únikových cest.................................................................................................................................................................. 80

10.9.... Dimenzování únikových cest...................................................................................................................................................... 81

10.10. Únikový pruh.................................................................................................................................................................................. 88

10.11. Počet únikových cest.................................................................................................................................................................... 88

10.12. Délka únikových cest.................................................................................................................................................................... 90

10.13. Šířka únikové cesty....................................................................................................................................................................... 91

10.14. Kapacita evakuačního výtahu..................................................................................................................................................... 93

10.15. Únikové cesty z otevřených technologických zařízení........................................................................................................... 93

10.16. Dveře na únikových cestách....................................................................................................................................................... 94

10.17. Schodiště na únikových cestách................................................................................................................................................ 95

10.18. Osvětlení únikových cest.............................................................................................................................................................. 96

10.19. Označení únikových cest............................................................................................................................................................. 97

10.20. Technická zařízení k řízení evakuace........................................................................................................................................ 97

11....... Odstupy........................................................................................................................................................................................... 97

11.1.... Základní ustanovení...................................................................................................................................................................... 97

11.2.... Požárně nebezpečný prostor...................................................................................................................................................... 97

11.3.... Odstupová vzdálenost................................................................................................................................................................ 100

11.4.... Určení odstupových vzdáleností od stavebních objektů...................................................................................................... 101

11.5.... Určení odstupových vzdáleností volných skladů.................................................................................................................. 105

11.6.... Určení odstupových vzdáleností od otevřených technologických zařízení...................................................................... 106

12....... Technická a technologická zařízení........................................................................................................................................ 106

12.1.... Všeobecně................................................................................................................................................................................... 106

12.2.... Technická a technologická zařízení uvnitř stavebních objektů.......................................................................................... 107

12.3.... Technická a technologická zařízení vně stavebních objektů.............................................................................................. 110

12.4.... Kabelové rozvody....................................................................................................................................................................... 110

13....... Zařízení pro protipožární zásah................................................................................................................................................ 110

13.1.... Základní ustanovení................................................................................................................................................................... 110

13.2.... Přístupové komunikace............................................................................................................................................................. 111

13.3.... Vjezdy a průjezdy........................................................................................................................................................................ 111

13.4.... Nástupní plochy........................................................................................................................................................................... 111

13.5.... Vnitřní zásahové cesty............................................................................................................................................................... 112

Strana

13.6.... Požární výtah............................................................................................................................................................................... 114

13.7.... Vnější zásahové cesty................................................................................................................................................................ 114

13.8.... Zásobování požární vodou........................................................................................................................................................ 115

13.9.... Přenosné hasicí přístroje........................................................................................................................................................... 115

13.10. Dodávka elektrické energie...................................................................................................................................................... 116

Příloha A (normativní) Ekvivalentní doba trvání požáru................................................................................................................... 119

Příloha B (normativní) Stanovení součinitele k1................................................................................................................................ 121

Příloha C (normativní) Stanovení součinitele k4................................................................................................................................ 123

Příloha D (normativní) Hmotnost odhořelých hořlavých kapalin a tuhých hořlavých látek....................................................... 125

Příloha E (normativní) Skupiny výrob a provozů............................................................................................................................... 128

Příloha F (normativní) Stanovení součinitele k7................................................................................................................................. 136

Příloha G (normativní) Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků vybraných provozů...................................................... 137

Příloha H (normativní) Odstupové vzdálenosti.................................................................................................................................. 139

Příloha I (normativní) Požární bezpečnost garáží............................................................................................................................. 142

I.1....... Základní ustanovení................................................................................................................................................................... 142

I.2....... Třídění garáží............................................................................................................................................................................... 142

I.3....... Požární úseky.............................................................................................................................................................................. 143

I.4....... Požární a ekonomické riziko..................................................................................................................................................... 147

I.5....... Stavební konstrukce................................................................................................................................................................... 149

I.6....... Únikové cesty............................................................................................................................................................................... 150

I.7....... Zařízení pro protipožární zásah................................................................................................................................................ 151

Příloha J (informativní) Postup při specifickém posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti................... 153

J.1...... Společné zásady......................................................................................................................................................................... 153

J.2...... Kvalitativní analýza požární bezpečnost staveb................................................................................................................... 153

J.3...... Kvantitativní analýza požární bezpečnost staveb................................................................................................................. 155

J.4...... Posouzení výsledků analýzy podle kritérií bezpečnosti...................................................................................................... 155

J.5...... Zaznamenání a prezentace výsledků..................................................................................................................................... 155

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma ČSN 73 0804:2020 ed.2 představuje konsolidované znění předchozí verze včetně jejích změn. Norma obsahuje text normy ČSN 73 0804 z února 2010 a zapracované změny ČSN 73 0804:2010/Z1 z února 2013, ČSN 73 0804:2010/Z2 z února 2015, ČSN 73 0804:2010/Z3 z února 2020 a ČSN 73 0804:2010/Z4 z října 2020.

Souvisící ČSN

ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody*)

ČSN 33 3220 Elektrotechnické předpisy – Společná ustanovení pro elektrické stanice**)

ČSN 33 3240 Elektrotechnické předpisy – Stanoviště výkonových transformátorů**)

ČSN EN 1991-1-2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN 73 0843 Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů

ČSN EN 1363-1 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 13501-3 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

ČSN EN 13501-4 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

ČSN EN 81-2+A3 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 2: Hydraulické
výtahy***)

ČSN ISO 4190-1 (27 4315) Zřizování elektrických výtahů – Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a.s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČO 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radek Špaček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních objektů, jejich částí a prostorů určených pro výrobu a pro projektování změn staveb stávajících výrobních objektů[1]) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.

Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. Norma platí pro ty změny staveb, které podléhají územnímu nebo stavebnímu řízení[2]).

Pro projektování výrobních objektů a technologií, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsa-
hující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají.

Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušnin.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.*)       Norma byla nahrazena ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody.

**)      Norma byla zrušena.

***)    Norma byla zrušena a nahrazena ČSN EN 81-20 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů a ČSN EN 81-50 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent.

[1])    Pro nevýrobní objekty (tj. objekty pro bydlení, ubytování, školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport apod.) platí ČSN 73 0802. V těch případech, kde v požárním úseku či v objektu jsou jak výrobní, tak nevýrobní provozy, se může postupovat buď podle ČSN 73 0804, nebo ČSN 73 0802.

[2])    Podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.