ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.01; 91.040.30                                                                                                                       Říjen 2020

Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0802
ed. 2

 

Fire protection of buildings – Non-industrial buildings

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou platí ČSN 73 0802 z května 2009.


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 4

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Značky............................................................................................................................................................................................. 11

5......... Všeobecně...................................................................................................................................................................................... 12

5.1...... Základní ustanovení...................................................................................................................................................................... 12

5.2...... Podlaží objektu.............................................................................................................................................................................. 13

5.3...... Požární úseky................................................................................................................................................................................. 16

5.4...... Požární odolnost............................................................................................................................................................................ 19

5.5...... Reakce stavebních výrobků na oheň......................................................................................................................................... 20

5.6...... Výhřevnost...................................................................................................................................................................................... 20

6......... Požární riziko.................................................................................................................................................................................. 20

6.1...... Základní ustanovení...................................................................................................................................................................... 20

6.2...... Výpočtové požární zatížení.......................................................................................................................................................... 21

6.3...... Požární zatížení............................................................................................................................................................................. 22

6.4...... Součinitel a..................................................................................................................................................................................... 23

6.5...... Součinitel b..................................................................................................................................................................................... 24

6.6...... Součinitel c, aktivní požárně bezpečnostní zařízení a opatření............................................................................................ 26

6.7...... Požární úseky a prostory bez požárního rizika........................................................................................................................ 32

7......... Požární bezpečnost a velikost požárních úseků..................................................................................................................... 32

7.1...... Základní ustanovení...................................................................................................................................................................... 32

7.2...... Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku........................................................................................................................ 33

7.3...... Velikost požárních úseků............................................................................................................................................................. 36

8......... Stavební konstrukce...................................................................................................................................................................... 38

8.1...... Základní ustanovení...................................................................................................................................................................... 38

8.2...... Požární stěny.................................................................................................................................................................................. 42

8.3...... Požární stropy................................................................................................................................................................................ 42

8.4...... Obvodové stěny............................................................................................................................................................................. 43

8.5...... Požární uzávěry otvorů................................................................................................................................................................. 47

8.6...... Prostupy.......................................................................................................................................................................................... 48

8.7...... Nosné konstrukce.......................................................................................................................................................................... 48

8.8...... Nenosné konstrukce..................................................................................................................................................................... 51

8.9...... Konstrukce schodišť..................................................................................................................................................................... 51

8.10.... Výtahové šachty............................................................................................................................................................................. 51

8.11.... Strojovny výtahů............................................................................................................................................................................ 52

8.12.... Instalační šachty a kanály............................................................................................................................................................ 53

8.13.... Shozy odpadků.............................................................................................................................................................................. 54

8.14.... Povrchové úpravy konstrukcí objektů........................................................................................................................................ 54

8.15.... Střešní plášť................................................................................................................................................................................... 55

9......... Únikové cesty................................................................................................................................................................................. 57

9.1...... Základní ustanovení...................................................................................................................................................................... 57

9.2...... Nechráněná úniková cesta.......................................................................................................................................................... 59

Strana

9.3...... Chráněná úniková cesta.............................................................................................................................................................. 59

9.4...... Typ chráněných únikových cest.................................................................................................................................................. 60

9.5...... Úniková cesta sousedním požárním úsekem......................................................................................................................... 66

9.6...... Rampy, eskalátory a výtahy......................................................................................................................................................... 66

9.7...... Náhradní únikové možnosti........................................................................................................................................................ 67

9.8...... Použití únikových cest.................................................................................................................................................................. 68

9.9...... Počet únikových cest.................................................................................................................................................................... 68

9.10.... Mezní délky únikových cest......................................................................................................................................................... 71

9.11.... Šířky únikových cest...................................................................................................................................................................... 72

9.12.... Doba evakuace.............................................................................................................................................................................. 77

9.13 ... Dveře na únikových cestách....................................................................................................................................................... 78

9.14.... Schodiště na únikových cestách................................................................................................................................................ 79

9.15.... Osvětlení únikových cest.............................................................................................................................................................. 79

9.16.... Označení únikových cest............................................................................................................................................................. 80

9.17.... Zvuková zařízení (domácí rozhlas)............................................................................................................................................ 80

10....... Odstupy........................................................................................................................................................................................... 80

10.1.... Základní ustanovení...................................................................................................................................................................... 80

10.2.... Požárně nebezpečný prostor...................................................................................................................................................... 80

10.3.... Odstupová vzdálenost.................................................................................................................................................................. 81

10.4.... Určení odstupových vzdáleností od stavebních objektů........................................................................................................ 81

10.5.... Určení požárně nebezpečného prostoru stavebního objektu............................................................................................... 84

11....... Technická zařízení........................................................................................................................................................................ 85

11.1.... Prostupy rozvodů........................................................................................................................................................................... 85

11.2.... Vytápění.......................................................................................................................................................................................... 86

12....... Zařízení pro protipožární zásah.................................................................................................................................................. 86

12.1.... Základní ustanovení...................................................................................................................................................................... 86

12.2.... Přístupové komunikace................................................................................................................................................................ 86

12.3.... Vjezdy a průjezdy.......................................................................................................................................................................... 87

12.4.... Nástupní plochy............................................................................................................................................................................. 87

12.5.... Vnitřní zásahové cesty.................................................................................................................................................................. 87

12.6.... Vnější zásahové cesty.................................................................................................................................................................. 89

12.7.... Zásobování vodou pro hašení.................................................................................................................................................... 89

12.8.... Přenosné hasicí přístroje............................................................................................................................................................. 89

12.9.... Dodávka elektrické energie......................................................................................................................................................... 90

Příloha A (normativní) Hodnoty nahodilého požárního zatížení pn a součinitele an pro některé druhy provozů
nebo objektů................................................................................................................................................................................... 92

Příloha B (normativní) Hodnoty výpočtového požárního zatížení pv pro vybrané druhy provozů a objektů.......................... 103

Příloha C (normativní) Hodnoty součinitele am.................................................................................................................................. 104

Příloha D (normativní) Velikost pomocné hodnoty n........................................................................................................................ 106

Příloha E (normativní) Hodnoty součinitele k..................................................................................................................................... 107

Příloha F (normativní) Hodnoty odstupových vzdáleností d............................................................................................................ 109

Příloha G (normativní) Hmotnost odhořelých hořlavých kapalin a tuhých hořlavých látek....................................................... 112

Příloha H (normativní) Zásady pro navrhování požárního odvětrání stavebních objektů......................................................... 114

Příloha I (informativní) Postup při specifickém posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti.................... 125

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma ČSN 73 0802:2020 ed. 2 představuje konsolidované znění předchozí verze včetně jejích změn. Norma obsahuje text normy ČSN 73 0802 z května 2009 a zapracované změny ČSN 73 0802:2009/Z1 z února 2013, ČSN 73 0802:2009/Z2 z července 2015, ČSN 73 0802:2009/Z3 z února 2020 a ČSN 73 0802:2009/Z4 z října 2020.

Souvisící ČSN

ČSN EN 81-2+A3 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 2: Hydraulické výtahy*)

ČSN EN 81-58 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy – Vnitřní elektrické rozvody**)

ČSN P CEN/TS 54-14 (34 2710) Elektrická požární signalizace – Část 14: Návody pro plánování, projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu***)

ČSN EN 60332-1-1 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Zkušební systémy

ČSN EN 60332-1-2 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Postup pro 1 kW směsný plamen

ČSN EN 60332-2-2 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 2-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací – Postup pro svítivý plamen

ČSN EN 50266-1 (34 7113) Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru – Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Část 1: Systémy****)

ČSN EN 12416-2+A1 (38 9240) Stabilní hasicí zařízení – Prášková zařízení – Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba

ČSN EN 15004-1 (38 9250) Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení – Část 1: Návrh, instalace a údržba

ČSN P CEN/TS 14972 (38 9260) Stabilní hasicí zařízení – Mlhová zařízení – Navrhování a montáž

ČSN P CEN/TS 14816 (38 9270) Stabilní hasicí zařízení – Sprejová zařízení – Navrhování, instalace a montáž

ČSN EN 12101-1 (38 9700) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany

ČSN ISO 4190-1 (27 4315) Zřizování elektrických výtahů – Část 1: Výtahy třídy I, II, III a IV

ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Navrhování elektrické požární signalizace

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČO 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radek Špaček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů[1]) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.

Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek.

Pro projektování objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají.

Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušin.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.*)      Norma byla nahrazena ČSN EN 81-20 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů a ČSN EN 81-50 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent.

**)     Norma byla nahrazena ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody.

***)    Norma byla nahrazena ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba.

****)   Norma byla nahrazena ČSN EN 60332-3-10 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Zařízení.

[1])    Nevýrobními objekty jsou pro účely této normy objekty pro bydlení, ubytování, školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport apod. (objekty občanského charakteru), kde hlavní užívání objektu není určeno pro výrobu, opravárenství nebo služby průmyslové výroby.

Pro výrobní objekty platí ČSN 73 0804. V těch případech, kde v požárním úseku či v objektu jsou jak výrobní, tak nevýrobní provozy, se může postupovat buď podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804.