ICS 13.220.50; 91.140.30

ČSN

EN 1366-12+A1

 

73 0857

Březen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací –
Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1366-12 (73 0857) z dubna 2018.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.