ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.280; 91.120.99                                                                                                                             Září 2019

Ochrana staveb proti radonu a gama záření
ze stavebních materiálů

ČSN 73 0602

 

Protection of buildings against radon and gamma radiation from building materials

Protection des bâtiments contre le radon et radiation gamma rayonnant de materiaux de construction

Schutz des Bauwerkes gegen Radon und Gammastrahlung aus den Baumaterialien

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0602 z února 2006.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Zcela přepracována byla kapitola o ochraně nových staveb. Ostatní kapitoly byly rozšířeny a zpřesněny, aby odpo-
vídaly požadavkům zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 422/2016 Sb. Nově je zavedeno navrhování pomocí návrhových hodnot pro OAR, příkon prostorového dávkového ekvivalentu a roční efektivní dávku. Upravena byla tabulka závislosti zeslabení na tloušťce stínícího materiálu.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 80000-10 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 10: Atomová a jaderná fyzika

ČSN EN 156651) Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

Citované předpisy

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

Vypracování normy

Zpracovatel: Fakulta stavební ČVUT v Praze, IČO 68407700, prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Beneš

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Obsah

Strana

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 4

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 4

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 4

4......... Značky................................................................................................................................................................................................ 5

5......... Zásady navrhování ochrany proti radonu a záření gama........................................................................................................ 6

5.1...... Všeobecně........................................................................................................................................................................................ 6

5.2...... Ochrana nových staveb.................................................................................................................................................................. 6

5.3...... Ochrana stávajících staveb............................................................................................................................................................ 6

6......... Podklady pro návrh opatření ve stávajících stavbách............................................................................................................... 7

7......... Postupy navrhování a provádění opatření ve stávajících stavbách....................................................................................... 8

7.1...... Odstranění stavebních materiálů s vysokou rychlostí plošné emise radonu....................................................................... 8

7.2...... Snížení emise radonu úpravou vnitřního povrchu konstrukce................................................................................................ 8

7.3...... Vytvoření ventilační vrstvy kolem konstrukcí s vysokou rychlostí plošné emise radonu.................................................... 9

7.4...... Zvýšení intenzity větrání............................................................................................................................................................... 10

7.5...... Odstranění materiálů o vyšším příkonu prostorového dávkového ekvivalentu................................................................. 10

7.6...... Snížení příkonu prostorového dávkového ekvivalentu překrytím povrchu stavebních materiálů.................................. 11

7.7...... Omezení pobytu osob v blízkosti stavebních materiálů o vyšším příkonu prostorového dávkového ekvivalentu..... 11

7.8...... Vyloučení pobytu osob v místnostech, v kterých dochází k významnému zvýšení příkonu prostorového
dávkového ekvivalentu................................................................................................................................................................. 11

8......... Materiály pro protiradonové izolace a povrchové úpravy...................................................................................................... 12

9......... Kontrola........................................................................................................................................................................................... 12

10....... Trvanlivost....................................................................................................................................................................................... 12

11....... Radonový štítek budovy............................................................................................................................................................... 12

Příloha A (informativní) Příklady diagnostických měření vhodných k přípravě podkladů pro návrh protiradonových
opatření ve stávajících stavbách................................................................................................................................................. 13

 

1 Předmět normy

Předmětem této normy jsou:

a)   optimalizované principy používání stavebních materiálů v nových stavbách;

b)   doporučené optimalizované postupy pro navrhování a provádění opatření ve stávajících stavbách, v jejichž pobytových prostorech byl zjištěn příkon prostorového dávkového ekvivalentu nebo objemová aktivita radonu vyšší než referenční úrovně stanovené právním předpisem1), nebo kde hodnoty těchto veličin nejsou optimalizované a kde hlavním zdrojem ozáření je stavební materiál.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    Národní příloha doplněná změnou Z1:2011.

1)    Vyhláška č. 422/2016 Sb.